FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XXIX
Núm. 403
Dijous, 31 de juliol de 2014
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
NOMENAMENTS I SITUACIONS
Rectorat

11067. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 22 de juliol de 2014 per la qual es fa pública la composició del Comitè d’Ètica de la Recerca (CER) de la Universitat de les Illes Balears.

De conformitat amb el que estableix l’article 38.1.u) dels Estatuts i en virtut del que preveu l’article 3 de l’Acord normatiu 11030/2014, de 13 de juny, pel qual es crea el Comitè d’Ètica de la Recerca (CER) de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 403, de 31 de juliol), he disposat de fer pública la composició d’aquest comitè.

Els membres que en formen part són:

a) El president, doctor i amb vinculació permanent a la UIB, designat pel Consell de Direcció a proposta del vicerector competent en matèria d’investigació: doctor Antoni Miralles Socias (Departament de Biologia).

b) Sis membres del PDI doctors i amb vinculació permanent a la UIB triats pel Consell de Govern. Un d’aquests membres necessàriament ha de ser jurista o expert en consentiment informat:

– Doctora Ana María Proenza Arenas (Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut).
– Doctora Margalida Gili Planas (Departament de Psicologia).
– Doctora Concepció Zaforteza Lallemand (Departament d’Infermeria i Fisioteràpia).
– Doctor Miquel Antoni Beltran Munar (Departament de Filosofia i Treball Social).
– Doctor Daniel Adrover Roig (Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació).
– Doctor Pedro Grimalt Servera, com a jurista (Departament de Dret Privat).

c) Actuarà com a secretari, amb veu però sense vot, un membre del PAS adscrit al vicerectorat competent en matèria d’investigació i designat pel Consell de Direcció: senyora Catalina Miralles Sintes.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 22 de juliol de 2014
El Rector,
Llorenç Huguet

 
Acord anterior
  Acord següent

Acords que fan referència a aquest.