logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 401 - Any  XXIX - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 de maig de 2014
Rectorat

10999. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 9 de maig de 2014 per la qual es nomena col·laboradora honorífica del Departament de Biologia la senyora Marzia Boi.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l'article 97 dels Estatuts de la Universitat i per acord del Consell de Govern del dia d'avui, nomèn la senyora Marzia Boi col·laboradora honorífica del Departament de Biologia per als anys acadèmics 2013-14 i 2014-15.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 9 de maig de 2014
El Rector,
Llorenç Huguet

Sr. vicerector de Professorat, Sr. director del Departament de Biologia i Sra. Gerent de la Universitat.