logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 401 - Any  XXIX - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 16 de maig de 2014
Consell de Direcció

10990. ACORD EXECUTIU del dia 15 d'abril de 2014 pel qual s'aprova la normativa sobre el coneixement de la llengua anglesa als estudis de grau.

Tots els plans dels estudis verificats de grau de la Universitat de les Illes Balears incorporen la competència del coneixement de la llengua anglesa (o d’una altra llengua estrangera en el cas del grau d’Estudis Anglesos). Més concretament, l’article 19.1 de l’Acord normatiu 10040/2011, de 22 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 328, de 23 d’abril), indica: «Per a l’obtenció de cadascuna de les titulacions de grau de la UIB és necessari demostrar que s’ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d’acord amb el desenvolupament que es farà d’aquest requisit en cada pla d’estudis.»

Amb independència que els plans d’estudis hagin incorporat una assignatura d’anglès obligatòria o optativa, l’article 19.1 esmentat assenyala quatre vies perquè un estudiant pugui assolir el coneixement de la llengua anglesa exigit. Però, així mateix, també és possible d’aconseguir el nivell equivalent de competència en llengua anglesa a través dels crèdits de mobilitat, quan precisament l’estudiant rep formació en una llengua estrangera durant aquest període formatiu, possibilitat que, implícitament, es podria entendre compresa a la quarta via.

Des de l’aprovació del dit Acord normatiu 10040/2011 i amb referència a les previsions de l’article 19.1 esmentat –que reprodueix el precedent article 21.1 de l’Acord normatiu 9386/2010, de 16 de març, pel qual s’aprovava el primer Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la nostra universitat– s’ha publicat normativa diversa sobre el coneixement de la llengua anglesa als estudis de grau. Aquesta normativa ha sofert modificacions, correccions i desenvolupaments diversos, la qual cosa dificulta en gran mesura la consulta de la normativa vigent en cada moment.

Per tot el que s’ha indicat i per aconseguir una major eficàcia i eficiència en la gestió acadèmica, el present acord pretén, en un sol text normatiu, establir les vies per assolir la competència en llengua anglesa i certificar, si escau, que s’ha assolit la competència.

Ateses les funcions que l’article 27.1.a) i h) dels Estatuts d'aquesta universitat atribueix al Consell de Direcció, aquest òrgan, a la sessió del dia d’avui, ha aprovat la normativa sobre el coneixement de la llengua anglesa als estudis de grau.

Article 1. Vies per assolir el coneixement de llengua anglesa

 1. De conformitat amb les previsions de l’article 19.1 de l’Acord normatiu 10040/2011, de 22 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears, s’estableixen les vies perquè l’estudiant de grau pugui obtenir la competència en llengua anglesa exigida per la normativa vigent:
  1. Aprovar una assignatura d’anglès específic del pla d’estudis de grau de què estigui matriculat.
  2. Superar una prova d’anglès.
  3. Presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti l’assoliment d’un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MECR.
  4. Superar un determinat nombre d’assignatures impartides en anglès dins la pròpia titulació.
  5. Superar un determinat nombre d’assignatures impartides en anglès a través d’un programa de mobilitat.
 2. Una vegada obtinguda la competència en llengua anglesa per qualsevol de les vies esmentades, es farà constar aquesta circumstància a l’expedient acadèmic de l’estudiant.

Article 2. Obtenció de la competència en llengua anglesa mitjançant l’aprovació d’una assignatura d’anglès específic del pla d’estudis de grau de què l’estudiant estigui matriculat

Cada pla d’estudis disposa d’una assignatura optativa o obligatòria de llengua anglesa aplicada a la corresponent branca de coneixement.

Aquesta assignatura la imparteixen professors de l’àrea de coneixement de Filologia Anglesa del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica i s’ha de superar per obtenir la competència en llengua anglesa exigida per la normativa aplicable.

Article 3. Obtenció de la competència en llengua anglesa mitjançant la superació d’una prova

 1. El Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica elaborarà, en els termes que consideri oportuns, una prova d’avaluació que tindrà equivalència al nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). Els professors que determini aquest departament seran els responsables de l’elaboració, la correcció i, si escau, la revisió de la prova.
 2. Pot haver-hi una prova al començament de l’any acadèmic i una altra abans que acabi el període lectiu de l’any acadèmic. Cada prova s’anunciarà amb una antelació mínima de 30 dies i s’hi podran presentar tots els estudiants de grau (o d’altres estudis oficials de la UIB en què també sigui requisit obligat l’assoliment del nivell B2 d’anglès).
 3. Un cop anunciada la prova, els estudiants s’hi podran matricular amb les condicions i el preu de matrícula que s’hagin establert.
 4. Els estudiants que superin la prova obtindran el reconeixement de la competència en llengua anglesa.
 5. Els estudiants que obtinguin el reconeixement de la competència en llengua anglesa per aquest procediment no hauran de cursar l’assignatura específica d’anglès del seu pla d’estudis, sempre que sigui optativa. En cas que sigui obligatòria, sí que l’hauran de cursar, tot i que ho podran fer en condicions especials segons es determini en cada guia docent.

Article 4. Obtenció de la competència en llengua anglesa mitjançant la presentació d’un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti que s’ha assolit un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MECR

 1. El Consell de Direcció ha aprovat, a proposta del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, la llista de títols, diplomes, exàmens o proves equivalents que acrediten que s’ha assolit el nivell B2 d’anglès del MECR que s’adjunta com a annex al present acord.
 2. En cas que un estudiant faci una sol·licitud de reconeixement de competència lingüística amb un certificat o titulació que no tingui correspondència amb la llista de referència, els serveis administratius la trametran al coordinador de l’acreditació del nivell B2 de llengua anglesa de la UIB, el qual emetrà l’informe d’idoneïtat de la documentació presentada d’acord amb el MECR i l’enviarà als serveis administratius.
 3. La presentació d’un certificat o titulació acreditatiu per part de l’estudiant li suposarà l’aplicació de les condicions previstes als apartats 4 i 5 de l’article 3 d’aquesta normativa.

Article 5. Obtenció de la competència en llengua anglesa mitjançant la superació d’un determinat nombre d’assignatures impartides en anglès dins la pròpia titulació

 1. Aquesta opció es dóna en cas que el grau que cursi l’estudiant disposi d’un itinerari o conjunt d’assignatures impartits totalment en anglès.
 2. L’estudiant que hagi superat un mínim de 18 crèdits dins aquest itinerari o conjunt d’assignatures en anglès del seu pla d’estudis obtindrà el reconeixement de la competència en llengua anglesa.

Article 6. Obtenció de la competència en llengua anglesa mitjançant la superació d’un determinat nombre d’assignatures impartides en anglès a través d’un programa de mobilitat

 1. L’estudiant d’un programa de mobilitat ha de superar un mínim de 18 crèdits en assignatures oficials de grau impartides en anglès per poder obtenir el reconeixement de la competència en llengua anglesa.
 2. L’estudiant ha d’aportar un informe del seu tutor de mobilitat que, amb independència del país on hagi realitzat el programa de mobilitat, garanteixi que efectivament tota la docència dels crèdits superats s’ha fet en anglès.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Obtenció de la competència en una altra llengua estrangera en el grau d’Estudis Anglesos

En el cas especial del grau d’Estudis Anglesos, en què és necessari demostrar el coneixement d’una altra llengua estrangera per a l’obtenció de la titulació, són aplicables els mateixos criteris establerts als articles anteriors però referits sempre a una llengua que no sigui l’anglès.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa

Queda derogada la normativa que s’indica tot seguit:

 • Acord executiu 9617/2010, de 2 de novembre, pel qual es regula el coneixement de la llengua anglesa als estudis de grau.
 • Acord executiu 9719/2011, de 7 de febrer, pel qual es desenvolupa la normativa de coneixement de la llengua anglesa als estudis de grau.
 • Correcció d’errors de l’Acord executiu 9719/2011, de 7 de febrer, pel qual es desenvolupa la normativa de coneixement de la llengua anglesa als estudis de grau.
 • Acord executiu 9991/2011, d’11 d’octubre, pel qual es desenvolupa la normativa de coneixement de la llengua anglesa als estudis de grau.
 • Acord executiu 10300/2012, de 15 de maig, pel qual s’aprova la llista de títols, diplomes, exàmens o proves equivalents que acrediten l’assoliment del nivell B2 d’anglès del MECR, que reconeix la competència del coneixement de la llengua anglesa exigida pels plans dels estudis de grau verificats.
 • Acord executiu 10911/2014, de 4 de febrer, pel qual es modifica l’Acord executiu 10300/2012, de 15 de maig, pel qual s’aprova la llista de títols, diplomes, exàmens o proves equivalents que acrediten l’assoliment del nivell B2 d’anglès del MECR, que reconeix la competència del coneixement de la llengua anglesa exigida pels plans dels estudis de grau verificats.
 • Acord executiu 10933/2014, de 4 de març, pel qual es modifica l’Acord executiu 9617/2010, de 2 de novembre, pel qual es regula el coneixement de la llengua anglesa als estudis de grau.
 • Acord executiu 10934/2014, de 4 de març, pel qual es modifica l’Acord executiu 9719/2011, de 7 de febrer, pel qual es desenvolupa la normativa de coneixement de la llengua anglesa als estudis de grau.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

La present normativa entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Quadre d’equivalències d’anglès nivell B2 (MECR)

Institució emissora del títol Títol quivalent al nivell B
Escola Oficial d'Idiomes Pla nou: nivell Avançat 1 o superior
Pla antic: 4t curs o superior
Cambridge ESOL FCE (First Certificate Examination) o superiors: CAE (Certificate in Advanced English) i CPE (Certificate of Proficiency in English)
IELTS (International English Language Testing System), amb la qualificació 6 o superior
BEC (Business English Certificate), nivell V (Vantage) o superior H (Higher)
British Council APTIS (four skills), nivell B2 o superior
Trinity College Londo ISE II (Integrated Skills in English) o superior
TOEFL (Test of English as a Foreign Language) iBT (Internet Based Text), amb la qualificació 87-109 o superior
Pearson plc PTE General (Pearson Test of English General, abans London Tests of English), Level 3 o superior
CertiUni BULATS (Business Language Testing System)
–comprensió auditiva i lectora, expressió oral i expressió escrita– amb la puntuació 60-74 o superior

Nota: Caducitat dels certificats. El nivell acreditat per l’alumne no tindrà caducitat, excepte en els casos en què el mateix certificat ho especifiqui.

Palma, 15 d’abril de 2014
El Rector,
Llorenç Huguet