logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 400 - Any  XXIX - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 11 d'abril de 2014
Consell de Govern

10965. ACORD NORMATIU del dia 18 de març de 2014 pel qual s'aprova el calendari per a l'any acadèmic 2014-15.

En aplicació de la normativa vigent en matèria de calendari lectiu i de l’article 24.2.36 dels Estatuts d'aquesta universitat, s'aprova el calendari acadèmic per als estudis universitaris conduents a l’obtenció dels títols de grau i màster i, de manera independent, per als estudis universitaris conduents a l’obtenció dels títols de diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, llicenciat i enginyer per a l’any acadèmic 2014-15.

Calendari per a l’any acadèmic 2014-15

 1. Aquesta normativa regula el calendari per a l’any acadèmic 2014-15.
 2. Es considera període no lectiu el mes d’agost de 2015.
 3. El calendari dels estudis universitaris conduents a l’obtenció dels títols de grau i màster és el comprès entre el 22 de setembre de 2014 i el 29 de maig de 2015, ambdós inclosos.
  1. El període lectiu del primer semestre serà el comprès entre el 22 de setembre de 2014 i el 23 de gener de 2015, ambdós inclosos, i el període lectiu del segon semestre serà el comprès entre el 9 de febrer i el 29 de maig de 2015, ambdós també inclosos. Per als casos en què així estigui previst a les guies docents de les assignatures, s’estableix un període específic d’avaluació complementària per a les proves finals (i, si escau, per a altres proves d’avaluació previstes a la guia docent), que, en el cas del primer semestre, serà el comprès entre el 26 de gener i el 6 de febrer de 2015, ambdós inclosos, i en el cas del segon semestre, el comprès entre l’1 i el 17 de juny de 2015, ambdós també inclosos. Als centres que així ho determinin, les pràctiques externes i el treball de fi de grau podran ser avaluats de l’1 a l’11 de setembre de 2015.
  2. Per als casos en què també estigui previst a les guies docents de les assignatures, s’estableix un període d’avaluació extraordinària, en què es podran recuperar proves, treballs o activitats no superats durant els semestres, que serà el comprès entre els dies 6 i 17 de juliol, ambdós inclosos (del 6 al 10 per a assignatures de primer semestre i del 13 al 17 per a les de segon semestre).
  3. En el supòsit que en el període d’avaluació complementària del mes de juny s’hi incloguin les dates de realització de les proves d’accés a la UIB (selectivitat), el període indicat es prorrogarà, si escau, tants dies com dies estiguin afectats per la concurrència d’activitats; els dies coincidents no es podran realitzar activitats d’avaluació.
  4. En compliment del Reglament acadèmic, els terminis per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades acabaran els dies que s’especifiquen: primer semestre, dia 20 de febrer de 2015; segon semestre, dia 1 de juliol de 2015; i per al període extraordinari d’exàmens, el 24 de juliol de 2015. Per a les pràctiques externes i el treball de fi de grau, l’11 de setembre de 2015.
 4. El calendari dels estudis universitaris conduents a l’obtenció dels títols de diplomat universitari, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, llicenciat i enginyer per a l’any acadèmic 2014-15, serà, si escau, el següent:
  1. El període lectiu tant de les assignatures anuals com de les quadrimestrals serà el comprès entre el 22 de setembre de 2014 i el 23 de gener de 2015, ambdós inclosos, i entre el 9 de febrer i el 29 de maig de 2015, ambdós també inclosos.
  2. El exàmens ordinaris de les assignatures del primer quadrimestre i els parcials, si escau, de les assignatures anuals es faran del 26 de gener al 6 de febrer de 2015, ambdós inclosos. No obstant això, entre el 19 i el 23 de gener de 2015 podran tenir lloc exàmens d’assignatures específiques de lliure configuració, exàmens extraordinaris o exàmens de convocatòries anticipades.
  3. Els exàmens ordinaris de les assignatures del segon quadrimestre i els anuals es faran entre l’1 i el 17 de juny de 2015, ambdós inclosos. No obstant això, la setmana del 26 al 29 de maig de 2015 podran tenir lloc exàmens d’assignatures específiques de lliure configuració, exàmens extraordinaris o exàmens de convocatòries anticipades.
  4. Tant per a les assignatures quadrimestrals com per a les anuals, la convocatòria extraordinària d’exàmens es farà entre els dies 6 i 17 de juliol de 2015.
  5. En compliment del Reglament acadèmic, els terminis per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades acabaran els dies que s’especifiquen: convocatòria de febrer, dia 20 de febrer de 2015; convocatòria de juny, dia 1 de juliol de 2015; i convocatòria extraordinària, dia 24 de juliol de 2015.
 5. Els centres responsables dels estudis no podran programar activitats d’avaluació presencials els dies designats com a festius a les localitats de les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera, encara que estiguin dins els períodes d’avaluació prevists.
 6. S’estableixen com a períodes de vacances, en primer lloc, el que va del 22 de desembre de 2014 al 7 de gener de 2015, ambdós inclosos, i, en segon lloc, el que va del 2 al 12 d’abril de 2015, també inclosos.
 7. Són dies festius tots els que es determinin amb caràcter general i els que ho siguin dels municipis de Palma o Eivissa o Alaior, per als centres i dependències allà situats. Serà festa oficial de tots els centres de la Universitat el dia 28 de novembre de 2014.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Règim especial dels títols de màster

 1. De manera justificada, per als màsters que hi estiguin interessats, es podrà variar la data d’inici i d’acabament dels períodes lectius, sempre que es respectin les condicions lectives previstes al pla d’estudis corresponent.
  Així mateix, el mes de setembre de 2015 serà hàbil perquè els alumnes puguin presentar i, si escau, defensar els treballs de fi de màster o altres treballs d’avaluació. En aquest cas, les actes s’han de tancar el dia 9 d’octubre de 2015.
 2. Si es volen acollir a les modificacions indicades als dos paràgrafs anteriors, els directors dels màsters ho han de comunicar al Centre d’Estudis de Postgrau i anunciar als futurs alumnes abans que comenci el període de matrícula corresponent.

Segona. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest calendari apareguin en gènere masculí, s'han d'entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 18 de març de 2014
El Rector,
Llorenç Huguet