logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 399 (extraordinari) - Any  XXIX - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 04 d'abril de 2014
Consell de Govern

10960. ACORD NORMATIU del dia 18 de març de 2014 pel qual es crea el Comitè de Bioseguretat de la Universitat de les Illes Balears.

La utilització en la investigació o la docència d’organismes modificats genèticament (OMG), d’agents biològics o de mostres potencialment contaminades amb agents biològics, pot implicar danys per a la salut humana i el medi ambient. Hi ha una àmplia legislació que exigeix el compliment d’una sèrie de mesures de seguretat i d’higiene aplicables a les instal·lacions i al personal que hi fa feina, com ara la Llei 9/2003, de 25 d’abril, que estableix el règim jurídic de la utilització confinada, l’alliberament voluntari i la comercialització d’OMG, el Reial decret 178/2004, de 30 de gener, que aprova el Reglament general per al desenvolupament i l’execució de la Llei 9/2003, el Decret 66/2007, de 25 de maig, que estableix l’organització i les competències en matèria d’utilització confinada i d’alliberament voluntari d’OMG i crea i regula el registre d’OMG a la comunitat autònoma de les Illes Balears, o el Reial decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscs relacionats amb l’exposició a agents biològics a la feina.

D’altra banda, els models de sol·licitud de projectes d’investigació de diferents convocatòries demanen que, en cas d’utilització d’OMG o d’agents biològics, s’adjunti una autorització de la comissió amb competències en bioseguretat, o, si no, de la institució sol·licitant, que acrediti que es disposa de les instal·lacions amb condicions de bioseguretat adequades per a l’experimentació proposada. Actualment la UIB no disposa de cap comissió que permeti autoritzar la utilització d’OMG i d’agents biològics, o acreditar el compliment de la normativa en matèria de bioseguretat.

En aquest sentit, la Comissió Nacional de Bioseguretat (CNB), dependent de la Direcció General de Qualitat i Avaluació Ambiental i Medi Natural del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, ha recomanat a la UIB en diverses ocasions la creació d’un comitè amb competències en bioseguretat.

Per tot això, fent ús de les competències que li atribueix l'article 24.2.32 i 40 dels Estatuts d’aquesta universitat, el Consell de Govern, a la sessió del dia d'avui, acorda de crear el Comitè de Bioseguretat de la Universitat de les Illes Balears en els termes següents:

Article 1. Creació

El Comitè de Bioseguretat de la Universitat de les Illes Balears es crea amb la finalitat d’assessorar la Universitat, avaluar, certificar i donar suport en les tasques científiques i docents que impliquin la utilització d’OMG, agents biològics i mostres potencialment contaminades amb agents biològics.

Article 2. Objectiu

L’objectiu essencial del Comitè de Bioseguretat és vetllar perquè es compleixin les obligacions exigides per la normativa sobre OMG, agents biològics i mostres potencialment contaminades amb agents biològics.

Article 3. Composició

 1. El Comitè de Bioseguretat serà format per:
  1. Un membre del PDI o del PAS de la UIB amb experiència i coneixements en experimentació amb agents biològics (microorganismes patògens).
  2. Un membre del PDI o del PAS de la UIB amb experiència i coneixements en experimentació amb cultius cel·lulars.
  3. Un membre del PDI o del PAS de la UIB amb experiència i coneixements en experimentació amb OMG de plantes.
  4. Un membre del PDI o del PAS de la UIB amb experiència i coneixements en experimentació amb OMG d’animals.
  5. Un membre del PDI amb experiència en prevenció de riscs.
  6. Un tècnic superior del Servei de Prevenció, amb l’especialitat d’Higiene.
 2. Els integrants del Comitè de Bioseguretat seran elegits pel Consell de Govern de la UIB a proposta del vicerector de qui depengui el Comitè, tenint en compte els criteris d’independència, imparcialitat i interdisciplinarietat.
 3. El mandat dels membres del Comitè tindrà una durada de quatre anys, sens perjudici de les substitucions que siguin necessàries.
 4. El president i el secretari del Comitè seran designats pel Consell de Direcció a proposta del vicerector amb competències en matèria d’investigació. De la mateixa manera s’establirà l’ordre dels altres membres vocals als efectes de la substitució del president.

Article 4. Normes de funcionament

El Comitè de Bioseguretat actuarà segons les normes establertes al seu reglament intern, el qual serà elaborat pels seus membres i aprovat pel Consell de Direcció de la UIB.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Desenvolupament

Es faculta el Consell de Direcció perquè desenvolupi, si escau, el present acord i resolgui les qüestions d’interpretació que es puguin plantejar.

Segona. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

Aquest acord normatiu entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 18 de març de 2014
El Rector,
Llorenç Huguet