logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 397 - Any  XXIX - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 21 de febrer de 2014
Consell de Direcció

10911. ACORD EXECUTIU del dia 4 de febrer de 2014 pel qual es modifica l'Acord executiu 10300/2012, de 15 de maig, pel qual s'aprova la llista de títols, diplomes, exàmens o proves equivalents que acrediten l'assoliment del nivell B2 d'anglès del MECR, que reconeix la competència del coneixement de la llengua anglesa exigida pels plans dels estudis de grau verificats.

L’article 4 de l’Acord executiu 9617/2010, de 2 de novembre, que regula la normativa de coneixement de la llengua anglesa als estudis de grau (FOU núm. 341, de 17 de desembre), al primer apartat, estableix que el Consell de Direcció aprovarà cada any acadèmic, a proposta del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica, una llista de títols, diplomes, exàmens o proves equivalents que seran «títol acreditatiu» d’haver assolit el nivell B2 del MECR, que reconeix la competència del coneixement de la llengua anglesa exigida pels plans dels estudis de grau verificats.

Per tant, en virtut de les competències que l’article 4.1 de l’Acord executiu 9617/2010, de 2 de novembre, atorga al Consell de Direcció de la UIB, aquest òrgan, a la sessió del dia d’avui i fent ús de les atribucions previstes per l’article 27.1.a) i h) dels Estatuts d'aquesta universitat, ha acordat de modificar l’Acord executiu 10300/2012, de 15 de maig, pel qual s’aprova la llista de títols, diplomes, exàmens o proves equivalents que acrediten l’assoliment del nivell B2 d’anglès del MECR, i aprovar una llista nova, que s’adjunta com a annex al present acord.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Institució emissora del títol Títol equivalent al nivell B2
Escola Oficial d’Idiomes Pla nou: nivell Avançat 1 o superior
Pla antic: 4t curs o superior
Cambridge ESOL FCE (First Certificate Examination) o superiors: CAE (Certificate in Advanced English) i CPE (Certificate of Proficiency in English)
IELTS (International English Language Testing System), amb la qualificació 6 o superior
BEC (Business English Certificate), nivell V (Vantage) o superior H (Higher)
APTIS (four skills), nivell B2 o superior
Trinity College London ISE II (Integrated Skills in English) o superior
TOEFL (Test of English as a Foreign Language) iBT (Internet Based Text), amb la qualificació 87-109 o superior
Pearson plc PTE General (Pearson Test of English General, abans London Tests of English), Level 3 o superior
CertiUni BULATS (Business Language Testing System)
–comprensió auditiva i lectora, expressió oral i expressió escrita– amb la puntuació 60-74 o superior

Nota: Caducitat dels certificats. El nivell acreditat per l’alumne no tindrà caducitat, excepte en els casos en què el mateix certificat ho especifiqui.

Palma, 4 de febrer de 2014
El Rector,
Llorenç Huguet