logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 397 - Any  XXIX - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 21 de febrer de 2014
Consell de Govern

10909. ACORD NORMATIU del dia 5 de febrer de 2014 pel qual es modifica l'Acord normatiu 10041/2011, de 22 de novembre, pel qual es crea l'Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears.

Exposició de motius

La creació de l’Escola de Doctorat de la UIB es va justificar, inicialment, en el marc normatiu establert pel Reial decret 99/2011, de 28 de gener, que regula els ensenyaments oficials de doctorat, i culminat amb la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació, que, mitjançant la disposició final tercera, modifica la Llei orgànica 6/2011, de 21 de desembre, d’universitats.

Diverses fites com són el comunicat de Berlín (2003), la conferència de Bergen (2005) o la reunió seminari de Salzburg (2005), de la qual dimanen els anomenats 10 principis de Salzburg, així com les recomanacions de l’Associació Europea d’Universitats (EUA), han conduït a l’establiment definitiu del doctorat com a tercer cicle dels estudis europeus, diferenciat del màster. La recerca és així reconeguda com la base i la meta del doctorat, i es fomenta el desenvolupament d’estratègies institucionals al nivell de cada universitat en les quals el doctorat tingui un paper important en tots els sectors de la societat i l’economia, valorant la mobilitat tant en l’etapa doctoral com postdoctoral com a peça essencial en la formació de joves investigadors.

En el comunicat de la conferència de Bergen, els ministres europeus responsables de l’educació superior destaquen la importància de l’educació superior universitària en la millora de la R D I i la importància de la recerca en el suport de la funció docent universitària, tot això per fer més bo el desenvolupament econòmic i cultural de les nostres societats, així com defensar el seu paper com a element de cohesió social. Així, en el desenvolupament del procés de canvi del model productiu cap a una economia sostenible, els doctors han d’esdevenir actors significats de la societat en la generació, transferència i adequació de la R D I a través de totes les institucions implicades en la innovació i la recerca, de manera que liderin el transvasament des del coneixement fins al benestar de la societat.

El desenvolupament del tercer cicle dins la construcció de l’espai europeu d’educació superior (EEES) ha de tenir present les noves bases de l’Agenda revisada de Lisboa, així com la construcció de l’espai europeu de recerca (EER) i els objectius traçats per a aquest al Llibre Verd de 2007. D’aquesta manera, la formació d’investigadors a través del doctorat ha de tenir un paper fonamental com a intersecció entre l’EEES i l’EER, elements clau de la societat basada en el coneixement, i ha de constituir un suport per cercar nous motors de creixement sostenible, contribuint a fer d’Europa un espai basat en el coneixement, atractiu, obert i cooperatiu amb altres regions del món, amb una oferta formativa d’alta qualitat en docència i recerca.

El component fonamental de la formació doctoral és l’avenç del coneixement científic a través de la «recerca original». Es considera que en aquest tercer cicle els participants en programes de doctorat no són només estudiants sinó investigadors en formació. Amb això s’enllaça en aquest moment del procés de Bolonya la formació doctoral, la carrera en recerca i la transmissió del coneixement a la societat.

Les estratègies institucionals en matèria de R D I de les universitats han de tenir el doctorat al centre de les seves actuacions, i han de permetre una àmplia flexibilitat i autonomia, però a la vegada han d’assolir altes cotes de qualitat, internacionalització, innovació, reconeixement i mobilitat. Els documents europeus també destaquen la necessitat d’impulsar la R D I en tots els sectors socials, particularment mitjançant la col·laboració en el doctorat d’indústries i empreses, amb la finalitat que tinguin un paper substancial en les seves estratègies d’innovació i futur. En aquest àmbit de col·laboració, ha de correspondre un especial protagonisme als organismes públics de recerca com a institucions de caràcter públic i àmbit nacional que, juntament amb les universitats, formen el nucli bàsic del sistema públic de recerca científica i desenvolupament tecnològic espanyol. L’experiència acumulada, especialment amb el Consell Superior de Recerques Científiques, parla dels enormes beneficis esperats d’una col·laboració equilibrada per a la formació d’investigadors i doctors. Cal esmentar també el no menys important paper que han de dur a terme les altres institucions que canalitzen la recerca cap a la seva plasmació en la societat, com són empreses, hospitals, fundacions, etc., que s’han de convertir en actors i aliats en la formació doctoral i després en la inclusió dels doctors en les seves actuacions quotidianes. D’aquesta manera es promou un model de formació doctoral amb base a la universitat però integradora de la col·laboració d’altres organismes, entitats i institucions implicats en la R D I tant nacional com internacional, en el qual les escoles de doctorat estan convocades a tenir un paper essencial.

Per tot això, el Consell de Govern de la Universitat, conseqüent amb la seva vocació d’excel·lència en la docència i la recerca, a la sessió ordinària del dia 22 de novembre de 2011 va crear l’Escola de Doctorat de la UIB (EDUIB) com un instrument que ha de contribuir decisivament a la consecució de l’excel·lència en la docència i la recerca, mitjançant l’Acord normatiu 10041/2011.

El temps transcorregut des de la creació i l’anunci per part del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports que l’acreditació d’un centre suposaria l’acreditació automàtica de tots els estudis adscrits a aquell centre, i els avantatges evidents en la gestió acadèmica i administrativa, fan recomanable l’adscripció de tots els estudis de doctorat a un mateix centre, en aquest cas, l’Escola de Doctorat de la UIB (EDUIB). És per això que es considera convenient de modificar els tres primers articles de l’acord normatiu de creació de la dita escola en el sentit d’incloure-hi tots els programes de doctorat i eliminar les referències als programes de doctorat distingits amb la Menció cap a l’Excel·lència.

Finalment, un cop adaptada l’oferta d’estudis de doctorat a la normativa que estableix el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, que regula els ensenyaments oficials de doctorat, és oportú de modificar els articles 4, 7, 8, 9 i 11 del mateix acord normatiu, que regulen l’estructura i les funcions de l’Escola i de diversos comitès i comissions, en el sentit d’introduir la figura del secretari de l’EDUIB i modificar la composició dels comitès i comissions esmentats, per tal d’aconseguir més representativitat dels actors implicats i més eficiència.

Ateses totes les consideracions anteriors, el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears, a la sessió del dia d’avui i en virtut de les competències que li atribueix l’article 24.2.32 i 40 dels Estatuts, ha acordat de modificar l’Acord normatiu 10041/2011, de 22 de novembre, pel qual es crea l’Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears.

El text íntegre resultant de les modificacions indicades és el següent:

Article 1. Definició, missió i visió

 1. L’Escola de Doctorat de la UIB és una unitat de la UIB en la qual intervenen els agents de l’activitat de R D I de la Universitat (grups de recerca, departaments, instituts i altres centres de recerca propis o en què participa la UIB) i de centres de recerca externs, incloent-hi organismes públics de recerca, institucions estrangeres i empreses amb departaments de R D I, i que té per objectiu fonamental l’organització i la gestió dels estudis de doctorat. L’Escola de Doctorat executa polítiques que provenen del Pla estratègic de la Universitat, vinculat al projecte de conversió a Campus d’Excel·lència Internacional, especialment en els àmbits de l’atracció i la formació de talent, de la cerca de l’excel·lència en l’activitat en investigació i de la internacionalització.
 2. La missió de l’EDUIB és constituir un model organitzatiu acadèmic i administratiu al voltant dels estudis de doctorat que garanteixi la qualitat de l’oferta acadèmica i l’eficiència en la gestió, que fomenti l’excel·lència de la recerca i garanteixi una sòlida projecció internacional, amb l’objectiu de consolidar la UIB com una universitat de referència en la formació d’investigadors.
 3. La visió de l’EDUIB és un entorn eficient per a la formació d’investigadors en les àrees d’excel·lència i node d’atracció de talent i de connexió de col·laboracions científiques internacionals en aquestes àrees.

Article 2. Funcions

Les funcions de l’EDUIB, segons es desprèn dels enunciats de la seva missió i visió, són:

 1. Organitzar els estudis de doctorat d’acord amb els Estatuts de la UIB i els criteris establerts al Reial decret 99/2011, de 28 de gener.
 2. Proposar i executar les estratègies adequades per tal d’assolir l’objectiu de consolidació de la UIB com una universitat de referència en la formació d’investigadors amb una sòlida projecció internacional.
 3. Organitzar la formació doctoral en els programes de doctorat incloent-hi tant la formació específica en el marc de cada programa de doctorat com la formació transversal, així com la realització d’activitats formatives comunes, com són la realització de sessions de treball i seminaris, amb la participació directa dels doctorands, i qualsevol altra activitat d’aquesta naturalesa.
 4. Dotar-se d’un Reglament de règim intern i d’un Codi de bones pràctiques d’acord amb el que preveu l’article 9 del Reial decret 99/2011 i que ha d’establir, entre altres aspectes, els drets i deures dels doctorands, de conformitat amb el que estableix el Reial decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s’aprova l’Estatut de l’estudiant universitari, i dels tutors i dels directors de tesi, així com la composició i les funcions de les comissions acadèmiques dels seus programes.
 5. Fomentar la creació d’un sentit de comunitat entre tots els membres de l’EDUIB.
 6. Obtenir una massa crítica de doctorands i d’investigadors actius com a directors i tutors i proporcionar-los els recursos materials, formatius i de suport administratiu que siguin necessaris.
 7. Responsabilitzar-se de la matriculació, gestió, tramitació i custòdia dels expedients dels doctorands, amb el suport de l’Oficina de Gestió Acadèmica i el Servei d’Alumnes.
 8. Col·laborar amb l’Oficina de Suport a la Recerca en la gestió de beques i de contractes d’investigadors en formació i en les convocatòries adreçades a aquest col·lectiu.
 9. Col·laborar amb el Centre d’Estudis de Postgrau en les tasques que puguin resultar adients.
 10. Registrar les activitats realitzades pels doctorands.
 11. Establir els mecanismes adients de tutorització i seguiment dels doctorands, d’acord amb el que preveu l’article 11 del Reial decret 99/2011.
 12. Fomentar, en col·laboració amb l’òrgan que tingui atribuïdes les funcions en matèria de relacions internacionals, accions de mobilitat internacional adreçades als doctorands i promoure que les tesis llegides a l’EDUIB puguin optar a la Menció Internacional.
 13. Gestionar, en col·laboració amb l’Oficina de Suport a la Recerca, els investigadors postdoctorals.
 14. Col·laborar amb el vicerectorat competent en matèria de projecció universitària en la promoció pública de la mateixa escola i dels programes de doctorat que hi té adscrits.
 15. Promoure la participació d’organismes públics d’investigació i d’institucions nacionals o internacionals en l’àmbit de la recerca, mitjançant l’establiment de convenis, l’organització d’activitats conjuntes, la facilitació de l’ús de recursos o altres formes de col·laboració que resultin adients.
 16. Promoure la transferència tecnològica i la participació del teixit empresarial.
 17. Qualsevol altra funció que li pugui ser encomanda pels òrgans de govern de la Universitat.

Article 3. Programes de doctorat

Tots els programes de doctorat de la UIB estan adscrits a l’EDUIB, tant els propis de la UIB com els conjunts amb altres institucions d’educació superior i recerca, independentment del fet que la UIB sigui la institució coordinadora o sigui una institució participant.

Article 4. Estructura

L’EDUIB depèn del vicerectorat que tingui atribuïda la competència en matèria de postgrau i té l’estructura següent:

 1. El director.
 2. Un subdirector.
 3. El secretari.
 4. El comitè de direcció.
 5. El comitè executiu.
 6. El comitè científic.
 7. Les comissions acadèmiques dels programes de doctorat adscrits a l’Escola i les subcomissions que es puguin formar dins cada programa de doctorat (comissió de garantia de qualitat, o qualsevol altra que sigui adient crear per tal de millorar la gestió del programa).
 8. Els altres òrgans la creació dels quals sigui adient.

Article 5. Director

 1. El director de l’EDUIB depèn orgànicament del vicerectorat que tingui atribuïda la competència en matèria de postgrau.
 2. El director de l’EDUIB és nomenat pel Rector d’entre els investigadors amb vinculació permanent a la UIB que reuneixen els requisits per ocupar el càrrec. En tot cas, ha de ser un investigador de prestigi amb un mínim de tres períodes d’activitat en recerca reconeguts d’acord amb el que preveu el Reial decret 1086/1989, de 28 d’agost. En cas que l’investigador esmentat ocupi una posició en la qual no sigui aplicable el criteri d’avaluació indicat, ha d’acreditar mèrits equiparables als assenyalats.
 3. El director de l’EDUIB no pot exercir aquest càrrec més de vuit anys consecutius.
 4. Són funcions del director de l’EDUIB:
  1. Planificar l’estratègia de les activitats de l’EDUIB.
  2. Representar l’EDUIB externament i davant els òrgans de govern de la UIB.
  3. Promoure la col·laboració i la participació d’organismes públics de recerca i d’institucions nacionals i internacionals en l’àmbit de la recerca i les empreses.
  4. Promoure actuacions tendents a la internacionalització.
  5. Controlar l’aplicació de la normativa vigent.
  6. Vetllar per l’excel·lència de les activitats formatives organitzades en el marc de l’EDUIB.
  7. Dirigir i coordinar les tasques de l’EDUIB.
  8. Gestionar els recursos econòmics i materials de l’EDUIB.
  9. Qualsevol altra que li sigui encomanada pels òrgans de govern de la UIB.

Article 6. Subdirector

 1. El subdirector de l’EDUIB és nomenat pel Rector, a proposta del director, d’entre els professors de la Universitat o els investigadors dels instituts d’investigació en què participa la UIB que reuneixin els requisits per ocupar el càrrec. En tot cas, han de ser doctors, haver dirigit o codirigit almenys una tesi doctoral i tenir un mínim d’un període d’activitat en recerca reconegut d’acord amb el que preveu el Reial decret 1086/1989, de 28 d’agost. En cas que l’investigador ocupi una posició en la qual no sigui aplicable el criteri d’avaluació indicat, ha d’acreditar mèrits equiparables als assenyalats.
 2. Són funcions del subdirector:
  1. Assistir el director en les seves funcions i coordinar i dirigir les activitats que el director li assigni.
  2. Substituir el director en cas d’absència, malaltia, abstenció o recusació del director.

Article 7. Secretari

 1. El secretari de l’EDUIB és nomenat pel Rector, a proposta del director, entre els professors de la Universitat o els investigadors dels instituts d’investigació en què participa la UIB que reuneixin els requisits per ocupar el càrrec. En tot cas, han de ser doctors, haver dirigit o codirigit almenys una tesi doctoral i tenir un mínim d’un període d’activitat en recerca reconegut d’acord amb el que preveu el Reial decret 1086/1989, de 28 d’agost. En cas que l’investigador ocupi una posició en la qual no sigui aplicable el criteri d’avaluació indicat, ha d’acreditar mèrits equiparables als assenyalats.
 2. Són funcions del secretari:
  1. Col·laborar en les tasques de direcció de l’Escola.
  2. Ser el fedatari dels acords dels òrgans de l’EDUIB, custodiar els llibres d’actes i expedir certificats dels acords i de tots els actes o fets que constin als documents oficials de l’EDUIB.

Article 8. Comitè de direcció

 1. El comitè de direcció de l’EDUIB és format per:
  1. El director de l’EDUIB, que el presideix.
  2. El subdirector.
  3. Un representant de l’equip directiu del Centre d’Estudis de Postgrau.
  4. Els coordinadors dels programes de doctorat adscrits a l’EDUIB.
  5. Dos representants de cadascun dels instituts universitaris en què participa la UIB que estiguin vinculats a algun dels programes de doctorat adscrits a l’Escola.
  6. Un representant de cadascuna de les empreses que participin en l’EDUIB i la vinculació de les quals hagi estat establerta mitjançant conveni a l’efecte.
  7. Un representant dels doctorands de l’EDUIB.
  8. Un membre del personal d’administració i serveis adscrit a l’EDUIB.
  9. El secretari de l’EDUIB.
 2. Les funcions del comitè de direcció de l’EDUIB són:
  1. Organitzar les activitats formatives en el marc de l’Escola: cursos específics de cada programa de doctorat, cursos transversals (transferable skills courses), sessions de treball, seminaris i qualsevol altra activitat d’aquesta naturalesa.
  2. Establir el Reglament de règim intern, que haurà de ser aprovat pel Consell de Direcció de la UIB, i aplicar-lo.
  3. Establir un Codi de bones pràctiques de l’Escola, amb el qual s’hauran de comprometre tots els integrants de l’Escola, i assegurar-ne el compliment.
  4. Resoldre les disputes.
  5. Admetre doctorands a l’EDUIB.
  6. Admetre, en col·laboració amb l’Oficina de Suport a la Recerca, postdoctorats i investigadors visitants a l’EDUIB.
  7. Implementar les polítiques estratègiques en matèria de recerca, formació i internacionalització.
  8. Confeccionar una memòria anual sobre l’Escola.
  9. Realitzar qualsevol altra tasca o funció que li sigui encomanada pel director o pels òrgans de govern de la Universitat.

Article 9. Comitè executiu

 1. El comitè executiu de l’EDUIB és format per:
  1. El director de l’EDUIB, que el presideix.
  2. El subdirector.
  3. El secretari.
  4. Tres membres del comitè de direcció escollits pel director.
 2. Les funcions del comitè executiu de l’EDUIB són:
  1. Responsabilitzar-se de les decisions científiques, estructurals i en matèria econòmica.
  2. Implementar i executar mesures de control de qualitat.
  3. Actuar per delegació del comitè de direcció en tots aquells afers que li siguin encomanats.

Article 10. Comitè científic

 1. L’EDUIB tindrà un comitè científic d’àmbit internacional que supervisarà les línies estratègiques de desenvolupament de l’Escola, així com les activitats de caire acadèmic i científic que es duguin a terme anualment en el marc de l’EDUIB. El comitè científic pot fer recomanacions al director de l’Escola per poder assolir amb més eficiència els objectius d’excel·lència en la formació doctoral i internacionalització.
 2. El comitè científic serà format per:
  1. Un representant de cada un dels organismes públics d’investigació que participin en l’EDUIB i la vinculació dels quals hagi estat establerta mitjançant conveni a l’efecte.
  2. Un representant de cada una de les institucions estrangeres de recerca vinculades amb l’EDUIB mitjançant conveni a l’efecte.
  3. Altres membres de prestigi reconegut en les àrees de coneixement en què l’Escola duu a terme la seva activitat, i membres amb experiència reconeguda en aspectes de transferència del coneixement.

Article 11. Les comissions acadèmiques dels programes de doctorat

 1. La comissió acadèmica d’un programa de doctorat és l’òrgan responsable del disseny, organització i coordinació del programa de doctorat.
 2. La comissió acadèmica d’un programa de doctorat és formada íntegrament per doctors, d’acord amb el que estableixen els Estatuts i reglaments de la UIB. Ha de ser formada per un nombre mínim de tres doctors i en pot formar part qualsevol investigador doctor nomenat pel consell de departament, junta d’escola o de facultat o òrgan directiu d’una institució d’educació superior i recerca que estigui directament relacionat amb el programa de doctorat.

  El coordinador del programa de doctorat presideix la comissió acadèmica del programa i ha de ser un investigador rellevant que hagi dirigit un mínim de dues tesis doctorals i estigui en possessió d’un mínim de dos períodes d’activitat en recerca reconeguts d’acord amb les previsions del Reial decret 1086/1989, de 28 d’agost, de retribucions del professorat universitari. En el supòsit que l’investigador ocupi una posició en què no sigui aplicable el criteri d’avaluació esmentat, haurà d’acreditar mèrits equiparables a aquests. El coordinador del programa de doctorat nomenarà d’entre els membres de la comissió de doctorat un secretari que serà el fedatari dels acords i signarà les actes de les reunions de la comissió.
 3. Les funcions de la comissió acadèmica són:
  1. Dissenyar, organitzar i coordinar el programa de doctorat.
  2. Responsabilitzar-se de la seva actualització i de la seva qualitat.
  3. Responsabilitzar-se de la formació dels doctorands matriculats en el programa.
  4. Admetre els doctorands al programa.
  5. Proporcionar als doctorands un tutor, immediatament després de la formalització de la seva matrícula en el programa.
  6. Proporcionar als doctorands un director de tesi doctoral, en un termini inferior a sis mesos des de la data de matriculació en el programa.
  7. Aprovar, si escau, el pla de recerca que el doctorand ha de presentar en un termini inferior a dotze mesos des de la data de matriculació en el programa.
  8. Vetllar per la correcta utilització i complementació del document d’activitats del doctorand.
  9. Executar els controls anuals de l’activitat duta a terme pel doctorand segons el que preveu l’article 11 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener.
  10. Autoritzar la presentació de la tesi doctoral.
  11. Fer reunions periòdiques i lliurar l’acta dels acords a l’Escola de Doctorat.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta normativa apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Segona. Desenvolupament

Es faculta el Consell de Direcció per interpretar i desenvolupar el present acord normatiu.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa

Queda derogat l’Acord normatiu 10041/2011, de 22 de novembre, pel qual es crea l’Escola de Doctorat de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 357, de 16 de desembre).

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

La present normativa entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 5 de febrer de 2014
El Rector,
Llorenç Huguet