FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XXIX
Núm. 398
Divendres, 21 de març de 2014
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
ALTRES DISPOSICIONS
Rectorat
10957. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 4 de març de 2014 per la qual s'atorga una llicència per estudis a l’ajudanta Sara González Gómez.

D'acord amb l'article 107.2 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l'article 2 del Decret 104/2002, de 2 d'agost, i amb l'informe del Departament de Pedagoga i Didàctiques Específiques, s'atorga una llicència per estudis a l’ajudanta Sara González Gómez pel període comprès entre el 21 de març i el 18 de juny de 2014.

Les retribucions que percebrà l’ajudanta esmentada seran el 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l'article 2 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d’abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d’abril).

L’ajudanta Sara González Gómez gaudirà de la llicència a l’Escola Superior d’Educação de l’Instituto Politécnico de Castelo Branco (Portugal).

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 4 de març de 2014
El Rector,
Llorenç Huguet

Sr. vicerector de Professorat, Sr. director del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques i Sra. Gerent de la Universitat.

 
Acord anterior
  Acord següent

Acords que fan referència a aquest.