FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XXIX
Núm. 398
Divendres, 21 de març de 2014
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
DISPOSICIONS GENERALS
Consell de Direcció
10934. ACORD EXECUTIU del dia 4 de març de 2014 pel qual es modifica l’Acord executiu 9719/2011, de 7 de febrer, pel qual es desenvolupa la normativa de coneixement de la llengua anglesa als estudis de grau.

Fent ús de les competències que li atribueix l’article 27.1.a) i h) dels Estatuts d'aquesta universitat, el Consell de Direcció, a la sessió del dia d'avui, ha aprovat la modificació de l’Acord executiu 9719/2011, de 7 de febrer, pel qual es desenvolupa la normativa de coneixement de la llengua anglesa als estudis de grau, en els termes següents:

Article 1

Es modifica la redacció del tercer apartat de l’article 2, que queda d’aquesta forma:

«En cas que un estudiant presenti a la CRiTC una sol·licitud de reconeixement de competència lingüística corresponent a un títol o equivalent que no estigui inclòs en aquesta llista, la CRiTC trametrà la sol·licitud al coordinador de l’acreditació del nivell B2 de llengua anglesa de la UIB, el qual emetrà l’informe d’idoneïtat de la titulació presentada d’acord amb el MECR i l’enviarà a la dita comissió perquè faci el reconeixement.»

Article 2

Es publica el desenvolupament de la normativa de coneixement de la llengua anglesa als estudis de grau com a annex únic, tal com resta una vegada s’hi ha fet la modificació indicada en aquest acord.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Atès que els plans dels estudis verificats de grau de la Universitat de les Illes Balears incorporen la competència del coneixement de la llengua anglesa (o d’una altra llengua estrangera en el cas del grau d’Estudis Anglesos) i que el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears (aprovat mitjançant l’Acord normatiu 9386/2010, de 16 de març) assenyala quatre vies perquè un estudiant pugui assolir el coneixement de la llengua anglesa exigit, es va aprovar l’Acord executiu 9617/2010, de 2 de novembre, que regula el coneixement de la llengua anglesa als estudis de grau (FOU núm. 341, de 17 de desembre), per tal d’establir el procediment per desenvolupar les vies indicades i per certificar l’assoliment de la competència en llengua anglesa.

Article 1. Obtenció del domini de la llengua anglesa a través de la superació d’una prova

1. El Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina elaborarà, en els termes que consideri oportuns, una prova d’avaluació que tindrà equivalència al nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR). El professorat que determini aquest departament serà el responsable de l’elaboració, la correcció i, si escau, la revisió de la prova.

2. Aquesta prova tindrà lloc el mes de maig. S’anunciarà a tota la comunitat universitària, mitjançant la pàgina web de la UIB, el dia exacte amb una antelació mínima de 30 dies.

3. En el moment en què s’anunciï la data exacta de la prova, els estudiants interessats podran matricular-se als serveis administratius del seu centre per fer-la, amb les condicions i els preus que s’estableixin.

4. Els ingressos de la matrícula, un cop efectuades les retencions oportunes, es destinaran íntegrament al pagament de la tasca del professorat assignat pel Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina per fer aquesta tasca.

Article 2. Obtenció del domini de la llengua anglesa mitjançant la presentació d’un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti que s’ha assolit un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MECR

1. El Consell de Direcció aprova, a proposta del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, la llista de títols, diplomes, exàmens o proves equivalents que acrediten l’assoliment del nivell B2 d’anglès del MECR, que s’adjunta com a annex l al present acord.

2. Les comissions de reconeixement i transferència de crèdits (CRiTC) de les titulacions de grau utilitzaran aquesta llista per tal de certificar el reconeixement de la competència de domini de la llengua anglesa per part dels estudiants.

3. En cas que un estudiant presenti a la CRiTC una sol·licitud de reconeixement de competència lingüística corresponent a un títol o equivalent que no estigui inclòs en aquesta llista, la CRiTC trametrà la sol·licitud al coordinador de l’acreditació del nivell B2 de llengua anglesa de la UIB, el qual emetrà l’informe d’idoneïtat de la titulació presentada d’acord amb el MECR i l’enviarà a la dita comissió perquè faci el reconeixement.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

El present acord entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Palma, 4 de març de 2014
El Rector,
Llorenç Huguet

 
Acord anterior
  Acord següent

Acords que fan referència a aquest.