FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XXIX
Núm. 398
Divendres, 21 de març de 2014
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
DISPOSICIONS GENERALS
Consell de Direcció
10933. ACORD EXECUTIU del dia 4 de març de 2014 pel qual es modifica l’Acord executiu 9617/2010, de 2 de novembre, pel qual es regula el coneixement de la llengua anglesa als estudis de grau.

Fent ús de les competències que li atribueix l’article 27.1.a) i h) dels Estatuts d'aquesta universitat, el Consell de Direcció, a la sessió del dia d'avui, ha aprovat la modificació de l’Acord executiu 9617/2010, de 2 de novembre, pel qual es regula el coneixement de la llengua anglesa als estudis de grau, en els termes següents:

Article 1

Es modifica la redacció del segon apartat de l’article 4, que queda d’aquesta forma:

«En cas que un estudiant faci una sol·licitud de reconeixement de competència lingüística a la seva comissió de reconeixement i transferència de crèdits amb un títol que no sigui a la llista de referència, la comissió trametrà la sol·licitud al coordinador de l’acreditació del nivell B2 de llengua anglesa de la UIB, el qual emetrà l’informe d’idoneïtat de la titulació presentada d’acord amb el MECR i l’enviarà a la dita comissió perquè faci el reconeixement.»

Article 2

Es publica la regulació del coneixement de la llengua anglesa als estudis de grau com a annex únic, tal com resta una vegada s’hi ha fet la modificació indicada en aquest acord.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Tots els plans dels estudis verificats de grau de la Universitat de les Illes Balears incorporen la competència del coneixement de la llengua anglesa (o d’una altra llengua estrangera en el cas del grau d’Estudis Anglesos). Més concretament, l’article 21 de l’Acord normatiu 9386/2010, de 16 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 328, de 23 d’abril), indica: «Per a l’obtenció de cadascuna de les titulacions de grau de la UIB és necessari demostrar que s’ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d’acord amb el desenvolupament que es farà d’aquest requisit en cada pla d’estudis.»

Amb independència que els plans d’estudis hagin incorporat una assignatura d’anglès obligatòria o optativa, l’article esmentat assenyala quatre vies perquè un estudiant pugui assolir el coneixement de la llengua anglesa exigit. El present acord pretén establir el procediment per desenvolupar-les i, si escau, el procediment per certificar l’assoliment de la competència.

Article 1. Vies d’assoliment del coneixement de llengua anglesa

De conformitat amb les previsions de l’article 21.1 de l’Acord normatiu 9386/2010, pel qual s’aprova el Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat de les Illes Balears, s’estableixen quatre vies per tal que l’estudiant de grau pugui assolir el coneixement de llengua anglesa exigit per la normativa vigent:

a) Aprovar una assignatura d’anglès específic del pla d’estudis de grau de què estigui matriculat.
b) Superar una prova d’anglès.
c) Presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti l’assoliment d’un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MECR.
d) Superar un determinat nombre d’assignatures impartides en anglès dintre de les pròpies titulacions.

Article 2. Obtenció del domini de la llengua anglesa mitjançant l’aprovació d’una assignatura d’anglès específic del pla d’estudis de grau de què s’estigui matriculat

Cada pla d’estudis disposa d’una assignatura optativa o obligatòria de domini de la llengua anglesa aplicada a la seva branca de coneixement. Aquesta assignatura serà impartida per professorat de l’àrea de coneixement de Filologia Anglesa del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina i caldrà superar-la per obtenir la competència de domini de la llengua anglesa exigida per la normativa aplicable.

Article 3. Obtenció del domini de la llengua anglesa a través de la superació d’una prova

1. El Consell de Direcció encarregarà periòdicament al Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina l’elaboració de proves equivalents al nivell B2 del MECR. Tots els estudiants de grau de la UIB que vulguin podran matricular-se per realitzar aquesta prova segons les condicions que s’especifiquin a cada convocatòria en particular.

2. Els estudiants que superin la prova esmentada obtindran el reconeixement de la competència de domini de la llengua anglesa quan, havent-lo sol·licitat a la comissió de reconeixement i transferència de crèdits de la seva titulació, aquesta comissió els l’atorgui, reconeixement que també farà constar al seu expedient acadèmic.

3. Els estudiants que obtinguin el reconeixement de la competència de domini de la llengua anglesa per aquest procediment no hauran de cursar l’assignatura específica d’anglès del seu pla d’estudis, sempre que sigui optativa. En cas que sigui obligatòria i ja que no és possible fer un reconeixement de crèdits d’una determinada assignatura de grau si no és mitjançant altres estudis oficials, sí que l’hauran de cursar, tot i que ho podran fer en condicions especials segons es determini en cada guia docent.

Article 4. Obtenció del domini de la llengua anglesa mitjançant la presentació d’un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti que s’ha assolit un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MECR

1. El Consell de Direcció aprovarà cada any acadèmic, a proposta del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, una llista de títols, diplomes, exàmens o proves equivalents que seran «títol acreditatiu» d’haver assolit el nivell B2 del MECR. Aquesta llista es trametrà a les comissions de reconeixement i transferència de crèdits perquè s’apliqui.

2. En cas que un estudiant faci una sol·licitud de reconeixement de competència lingüística a la seva comissió de reconeixement i transferència de crèdits amb un títol que no sigui a la llista de referència, la comissió trametrà la sol·licitud al coordinador de l’acreditació del nivell B2 de llengua anglesa de la UIB, el qual emetrà l’informe d’idoneïtat de la titulació presentada d’acord amb el MECR i l’enviarà a la dita comissió perquè faci el reconeixement.

3. La presentació d’un títol acreditatiu per part d’un estudiant li suposarà l’aplicació de les condicions previstes als apartats 2 i 3 de l’article 3 d’aquesta normativa.

Article 5. Obtenció del domini de la llengua anglesa mitjançant la superació d’un determinat nombre d’assignatures impartides en anglès dintre de les pròpies titulacions

1. Aquesta opció es dóna en el cas que el grau que cursi l’estudiant disposi d’un itinerari o conjunt d’assignatures impartits totalment en anglès.

2. L’estudiant que hagi superat un mínim de 18 crèdits dintre d’aquest itinerari o conjunt d’assignatures en anglès del seu pla d’estudis obtindrà el reconeixement de la competència de domini de la llengua anglesa quan, havent-lo sol·licitat a la comissió de reconeixement i transferència de crèdits de la seva titulació, aquesta comissió l’hi atorgui, reconeixement que també farà constar al seu expedient acadèmic.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Obtenció del domini d’una altra llengua estrangera en el grau d’Estudis Anglesos

En el cas especial del grau d’Estudis Anglesos, en què és necessari demostrar el coneixement d’una altra llengua estrangera per a l’obtenció de la titulació, seran aplicables els mateixos articles anteriors, però referits a una llengua que no sigui l’anglès.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

La present normativa entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Palma, 4 de març de 2014
El Rector,
Llorenç Huguet

 
Acord anterior
  Acord següent

Acords que fan referència a aquest.