FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XXIX
Núm. 395
Divendres, 24 de gener de 2014
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
ALTRES DISPOSICIONS
Rectorat

10904. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 7 de gener de 2014 per la qual s'atorga una llicència per estudis al professor contractat doctor Rafel Ramis Barceló.

D'acord amb l'article 107.2 dels Estatuts d'aquesta universitat, amb el que preveu l'article 2 del Decret 104/2002, de 2 d'agost, i amb l'informe del Departament de Dret Públic, s'atorga una llicència per estudis al professor contractat doctor Rafel Ramis Barceló pel període comprès entre l’1 i el 30 d’abril de 2014.

Les retribucions que percebrà el professor contractat doctor seran el 100 per cent de les seves remuneracions, de conformitat amb l'article 1 de l'Acord executiu 9743/2011, de 5 d’abril, pel qual s'aproven les directrius sobre les retribucions de les llicències per estudis (FOU núm. 347, de 15 d’abril).

El professor contractat doctor Rafel Ramis Barceló gaudirà de la llicència a la Universitat Albert Ludwig de Friburg (Alemanya).

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 7 de gener de 2014
El Rector,
Llorenç Huguet

Sr. vicerector de Professorat, Sr. director del Departament de Dret Públic i Sra. Gerent de la Universitat.

 
Acord anterior
  Acord següent

Acords que fan referència a aquest.