FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XXIX
Núm. 395
Divendres, 24 de gener de 2014
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
DISPOSICIONS GENERALS
Consell de Direcció

10882. ACORD EXECUTIU del dia 14 de gener de 2014 pel qual es convoquen eleccions de director del Departament de Dret Privat.

D'acord amb el que preveuen els articles 50, 82, 84 i 88 dels Estatuts de la Universitat i l’Acord normatiu 9580/2010, de 21 d’octubre (FOU extraordinari núm. 338, de 28 d’octubre), pel qual es reforma la normativa electoral de la Universitat, el Consell de Direcció, a proposta de la Comissió Electoral reunida el dia d’ahir, acorda d'iniciar el procés electoral a director del Departament de Dret Privat.

Al procés electoral s'hi ha d'aplicar especialment el que disposa l'article 29 de la normativa electoral de la Universitat:

«1. Els candidats al càrrec de director de departament han de presentar la candidatura davant la Comissió Electoral dins el termini establert a l’acord de la convocatòria d’eleccions.

»2. Una vegada transcorregut el termini de presentació, la Comissió Electoral farà públics els candidats acceptats i els comunicarà al director de departament en funcions dins el termini establert a l’acord de la convocatòria d’eleccions.

»3. El director de departament en funcions convocarà, dins el termini fixat a l’acord de convocatòria d’eleccions, sessió extraordinària del consell de departament perquè elegeixi un nou director de departament, la qual ha de tenir lloc dins el termini indicat a l’acord de convocatòria.

»4. La mesa electoral ha de ser integrada pel professor de més edat, que actuarà com a president, pel professor de menys edat, que actuarà com a secretari, i per l’alumne de més edat.

»5. La candidatura que obtingui el nombre més alt de vots serà tramesa per la mesa electoral al Rector perquè faci el nomenament corresponent.»

En conseqüència, donant compliment a les previsions establertes a l’article transcrit, s’estableix el següent:

1. Els candidats han de presentar la candidatura en un termini de cinc dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació al FOU de l’acord de convocatòria d’eleccions.

2. La Comissió Electoral comunicarà al director en funcions els candidats acceptats en un termini màxim de cinc dies hàbils.

3. El director en funcions, en un termini de quaranta dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació al FOU de l’acord de convocatòria, ha de convocar sessió extraordinària del consell de departament perquè elegeixi un nou director, sessió que ha de tenir lloc abans que s’exhaureixin els quaranta dies indicats.

Així mateix, el procés electoral a director de departament s’ha de regir pel que disposa l’article 22 de la normativa electoral de la Universitat:

«1. Les eleccions als òrgans de govern unipersonals s’han de fer per votació, efectuada mitjançant una papereta en la qual pot figurar el nom d’un sol candidat. També es pot votar en blanc.

»2. Les paperetes en què hi hagi més d’un nom o que no siguin en blanc es declararan nul·les.

»3. Quedarà proclamat el candidat que obtingui el nombre més alt de vots.

»4. En cas d’empat en una primera votació, es realitzaran, en dies successius, fins a dues votacions més entre els candidats que hagin obtingut un nombre més alt de vots. Si l’empat persisteix, s’aplicaran els criteris següents:

»a) Si l’empat es produeix entre professorat funcionari, quedarà proclamat el candidat amb més antiguitat en els cossos docents universitaris.
»b) Si l’empat es produeix entre professorat contractat, quedarà proclamat el candidat amb més antiguitat com a tal.
»c) Si l’empat es produeix entre professorat funcionari i professorat contractat, quedarà proclamat el candidat amb més antiguitat. En aquesta antiguitat es computarà tant el temps transcorregut en qualitat de funcionari docent com el transcorregut en qualitat de professor contractat.

»Si una vegada aplicats els criteris indicats a les lletres anteriors encara persisteix l’empat, es dirimirà a favor del candidat de més edat.

»5. Si, convocades eleccions, no s’hi ha presentat cap candidat, el Consell de Direcció adoptarà les mesures necessàries per resoldre transitòriament aquesta situació i podrà designar els òrgans de govern de caràcter unipersonal de manera extraordinària per períodes que no podran excedir els sis mesos.»

Finalment, quant als requisits dels candidats, s’ha d’aplicar el que estableix l’article 50.2 dels Estatuts d’aquesta universitat: «El director del departament l’elegeix el consell de departament entre professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat.»

La directora del Departament continuarà en funcions fins al nomenament i la presa de possessió del director electe.

Un cop hagin tingut lloc les eleccions, s’han de comunicar immediatament el nom de les persona elegida al Rector i al Secretari General.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 14 de gener de 2014
El Rector,
Llorenç Huguet

Sra. directora del Departament de Dret Privat.

 
Acord anterior
  Acord següent

Acords que fan referència a aquest.