FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XXIX
Núm. 391
Divendres, 29 de novembre de 2013
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
NOMENAMENTS I SITUACIONS
Rectorat

10834. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 19 de novembre de 2013 per la qual es nomena subdirector del Centre d’Estudis de Postgrau el professor Enrique García Riaza.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i d'acord amb les previsions dels articles 3.b) i 5 de l'Acord normatiu 9387/2010, de 16 de març, pel qual es modifica el Centre d’Estudis de Postgrau de la Universitat de les Illes Balears, nomèn subdirector d’aquest centre el professor Enrique García Riaza, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 19 de novembre de 2013
El Rector,
Llorenç Huguet

 
Acord anterior
  Acord següent

Acords que fan referència a aquest.