FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XXIX
Núm. 390
Divendres, 15 de novembre de 2013
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
NOMENAMENTS I SITUACIONS
Rectorat

10800. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 29 d'octubre de 2013 per la qual es nomena director de l'Escola de Doctorat el professor Jeroni Morey Salvà.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat i d'acord amb les previsions de l'article 5.2 de l'Acord normatiu 10041/2011, de 22 de novembre, pel qual es crea l'Escola de Doctoratde la Universitat de les Illes Balears, nomèn director d'aquesta unitat el professor Jeroni Morey Salvà, amb efectes des de la data de la presa de possessió.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 29 d'octubre de 2013
El Rector p.s.r.,
Jaume Carot,
vicerector d'Investigació i Postgrau

 

 
Acord anterior
  Acord següent

Acords que fan referència a aquest.