logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 387 - Any  XXVIII - I. DISPOSICIONS GENERALS Dimecres, 31 de juliol de 2013
Consell de Govern

10713. ACORD NORMATIU del dia 24 de juliol de 2013 pel qual s'aprova la normativa sobre els alumnes col·laboradors de la Universitat de les Illes Balears.

La iniciació en les tasques d’investigació, especialment durant els darrers cursos, pot contribuir de manera efectiva a la millora de la formació acadèmica dels estudiants de grau. En aquest sentit, als vigents Estatuts de la UIB, de la mateixa forma que en textos estatutaris precedents, es recull a l’article 121 la figura dels alumnes col·laboradors, definits com els que participen en les tasques acadèmiques de la Universitat.

L’apartat 2 de l’article esmentat preveu que el Consell de Govern ha d’aprovar el desenvolupament dels alumnes col·laboradors i n’ha de fixar les compensacions i els reconeixements.

En conseqüència, fent ús de les competències que li atribueix l’article 24.2.40 dels Estatuts d'aquesta universitat, el Consell de Govern, a la sessió del dia d’avui i a proposta del Consell de Direcció, ha aprovat la normativa sobre els alumnes col·laboradors de la Universitat de les Illes Balears.

Article 1. Tipus d’alumnes col·laboradors

Es preveuen tres tipus d’alumnes col·laboradors:

 1. Alumne col·laborador en investigació, lligat al personal docent i investigador de les facultats i escoles (tipus A).
 2. Alumne col·laborador en investigació i pràctiques, lligat a serveis (tipus B).
 3. Alumne col·laborador en els projectes d’innovació i millora de la qualitat docent (tipus C).

Article 2. Requisits dels alumnes col·laboradors

 1. Poden optar als diferents tipus esmentats tots els alumnes matriculats a la UIB dels estudis de grau, sempre que hagin superat un mínim de 60 ECTS de la titulació.
 2. En qualsevol cas, la concessió estarà supeditada al compliment d’altres criteris que pot haver fixat l’òrgan que resol les peticions d’alumnes col·laboradors.
 3. Els alumnes de màster també poden ser alumnes col·laboradors de tipus C si la Comissió Acadèmica ho considera adient.

Article 3. Sol·licitud d’alumnes col·laboradors

Segons el tipus d’alumne col·laborador, la sol·licitud la pot fer:

 1. Tipus A: el personal docent i investigador de les facultats i escoles de la UIB i el personal investigador dels instituts universitaris de recerca de la UIB.
 2. Tipus B: el personal docent i investigador que tingui la representació, titularitat o responsabilitat dels centres, unitats administratives, laboratoris, aules, instituts o serveis que es prestin a tutelar alumnes col·laboradors.
 3. Tipus C: els investigadors principals (IP) dels projectes d’innovació i millora de la qualitat docent als quals, a la resolució anual de la convocatòria d’aquests projectes, s’hagin assignat alumnes col·laboradors de tipus C.

Article 4. Tutela

 1. Segons el tipus d’alumne col·laborador, la tutela la farà:
  1. Tipus A i B: el personal docent i investigador que ha fet la sol·licitud.
  2. Tipus C: l’investigador principal (IP) que ha fet la sol·licitud o un membre de l’equip que desenvolupa el projecte.

  El nombre màxim d’alumnes col·laboradors que es pot tutelar cada any acadèmic el fixarà l’òrgan que resol les peticions d’alumnes col·laboradors, amb l’objectiu de garantir que la tutela sigui efectiva.

 2. L’acceptació d’un alumne col·laborador suposa el compromís del tutor de dirigir i tutelar l’activitat de col·laboració pròpia de l’alumne.
  Així mateix, el tutor assumeix el compromís d’emplenar, dins els terminis fixats a la convocatòria, l’informe d’avaluació de l’activitat de col·laboració realitzada.

Article 5. Presentació de la sol·licitud

 1. Per a qualsevol sol·licitud d'alumne col·laborador (tipus A, B i C), la persona que faci la petició ha d'especificar:
  1. La facultat o escola a la qual està adscrit l’estudi respecte del qual es demana l’alumne col·laborador, en el cas del tipus A); el centre, unitat administrativa, laboratori, aula, institut o servei, en el cas del tipus B); l’Institut de Ciències de l’Educació, en el cas del tipus C).
  2. El nombre d'alumnes que sol·licita.
  3. El nombre de crèdits ECTS de cada plaça. La sol·licitud pot ser de 3 crèdits ECTS (75 hores) o de 6 crèdits ECTS (150 hores).
  4. La persona o l’òrgan que farà la selecció.
  5. Els criteris de selecció (requisits i mèrits de l’alumne).
  6. Les tasques que han de fer els alumnes col·laboradors.
  7. L'interès d'aquestes tasques per a la formació de l'alumne.
  8. Si les tasques impliquen que l’alumne pugui tenir accés a dades de caràcter personal o confidencial.
  9. Si les tasques impliquen algun tipus de risc per a la salut de l’alumne.
 2. La sol·licitud del personal s’ha de realitzar mitjançant UIBdigital.

Article 6. Avaluació i selecció de les sol·licituds d’alumnes col·laboradors

L’òrgan competent per fer l'avaluació de les sol·licituds d’alumnes col·laboradors és:

 1. En el cas dels alumnes col·laboradors de tipus A), una comissió formada pel degà o director del centre, que la presidirà, els vicedegans o subdirectors, el secretari del centre, l'administrador de centre i un alumne dels representants a la junta de centre.
 2. En el cas dels alumnes col·laboradors de tipus B), el vicerectorat que tingui la competència de les relacions amb els estudiants.
 3. En el cas dels alumnes col·laboradors de tipus C), la comissió establerta per la corresponent convocatòria de projectes d’innovació docent.

Article 7. Resolució de les sol·licituds d’alumnes col·laboradors

 1. L’òrgan que faci l'avaluació i selecció només acceptarà per avaluar les sol·licituds que compleixin el requisits exigits i els altres criteris que prèviament s’hagin establert a la convocatòria anual.
 2. L’òrgan aprovarà les sol·licituds que combinin l’interès dels alumnes col·laboradors i el benefici general de la Universitat.
 3. Totes les sol·licituds aprovades de tipus A i B s’oferiran a l’alumnat.

Article 8. Sol·licitud de places per part de l’alumnat

 1. Els alumnes han de sol·licitar les places mitjançant UIBdigital.
 2. En el cas dels alumnes col·laboradors de tipus A), a la sol·licitud han d’indicar si acceptarien una plaça encara que no els fossin concedits els crèdits de reconeixement acadèmic per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació.

Article 9. Selecció dels alumnes col·laboradors

La persona o l’òrgan que farà la selecció, de conformitat amb el que preveu l’article 5.1.d), acceptarà i ordenarà les peticions dels alumnes interessats en la plaça amb els criteris de selecció (requisits i mèrits de l’alumne) que es faran públics.

Article 10. Sobre el reconeixement i compensació dels alumnes col·laboradors de tipus A

En el mateix termini que es faci la selecció dels alumnes col·laboradors, la comissió avaluadora de les sol·licituds d’alumnes de tipus A) indicarà quins tindran la possibilitat d’obtenir crèdits de reconeixement acadèmic per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, en compensació per la seva col·laboració. Els criteris que utilitzarà la comissió es basaran en la nota mitjana de l’expedient acadèmic en el moment de fer la sol·licitud i altres d’establerts anualment a la convocatòria. El nombre d’alumnes que tindran aquesta possibilitat serà fixat per la comissió i no superarà el nombre de crèdits que la Comissió Acadèmica indicarà per a cada facultat o centre cada any acadèmic.

Article 11. Acceptació de les places d’alumnes col·laboradors

L’acceptació de les places s’ha de fer mitjançant UIBdigital dins els terminis establerts a la convocatòria.

Article 12. Publicitat de la resolució

 1. Durant la convocatòria, la llista d’alumnes seleccionats per a les places es farà pública a la web de la UIB.
 2. El nom de l'alumne col·laborador elegit per a cada plaça es farà públic al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears, una vegada que hagi acabat la col·laboració i el tutor n’hagi fet l’informe favorable.

Article 13. Compensació dels alumnes col·laboradors

 1. Anualment, la Comissió Acadèmica fixarà el total de crèdits de reconeixement acadèmic per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació que dedicarà a aquest programa i determinarà:
  1. El nombre total de crèdits assignat a cada facultat o escola, en el cas del tipus A).
  2. El nombre total de crèdits en les activitats esmentades assignats als centres, unitats administratives, laboratoris, aules, instituts o serveis, en el cas del tipus B).
 2. En el cas dels alumnes col·laboradors de tipus C), seran els crèdits de reconeixement acadèmic per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació concedits a la corresponent resolució de la convocatòria d’ajuts per a projectes d’innovació i millora de la qualitat docent.
 3. El Consell de Direcció pot decidir, si ho considera adient, assignar una quantitat econòmica addicional a algunes categories d’alumnes col·laboradors, sempre justificant el benefici que implica. Respecte als alumnes col·laboradors de tipus C), aquests podran rebre la quantia econòmica si estava prevista i aprovada a les sol·licituds presentades a la convocatòria d’ajuts per a projectes d’innovació i millora de la qualitat docent. En cas que hi hagi compensació econòmica, en forma de borsa d’ajut per a l’estudi, estarà en funció del nombre de crèdits de la plaça.
 4. Finalment, addicionalment, l’òrgan seleccionador dels alumnes col·laboradors pot proposar altres compensacions als alumnes en proporció a les hores de dedicació a la seva tasca en investigació.

Article 14. Obligacions de l’alumne col·laborador

 1. Els alumnes col·laboradors estan obligats a complir l’horari, les normes i la disciplina de la Universitat de les Illes Balears, on realitzen llur formació. Així mateix, també han de seguir el pla de treball que fixi el tutor en el desenvolupament de la seva tasca formativa en el camp de la investigació, i elaborar un informe final.
 2. Els alumnes col·laboradors han de complir, en particular, amb les exigències de confidencialitat de la informació relativa a la protecció de la propietat intel·lectual i industrial, tant derivades de la seva pròpia activitat en investigació com de les que es realitzin a la Universitat i a les quals tinguin accés. Per això, han de firmar, si escau, els corresponents documents en relació amb els drets de propietat intel·lectual i industrial i el compromís de confidencialitat, amb models ja aprovats per la UIB.
 3. Si l’alumne renuncia a ser alumne col·laborador després d’haver-se fet pública la seva selecció a la web de la UIB, sense una justificació aprovada pel seu tutor, no podrà concórrer ni ser seleccionat a la convocatòria d’alumnes col·laboradors del curs acadèmic següent.
 4. Si l’alumne col·laborador vol tenir reconeguts els crèdits de reconeixement acadèmic per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació per a crèdits optatius, haurà de sol·licitar-ho a la Comissió de Transferència i Reconeixement de Crèdits dels estudis als quals està matriculat dins un termini que mai no podrà ser superior al 30 de setembre del següent curs acadèmic en què hagi realitzat la tasca d’alumne col·laborador.
 5. Els alumnes col·laboradors han de respectar la confidencialitat de les dades a què hagin tingut accés en el transcurs de l’activitat desenvolupada.

Article 15. Reconeixement de l’activitat desenvolupada

 1. En acabar la col·laboració de les places de tipus A i amb l’informe favorable del tutor, la condició d’alumne col·laborador constarà a l’expedient acadèmic de l’alumne. Així mateix, si l’òrgan avaluador li ha concedit la possibilitat d’obtenir crèdits de reconeixement acadèmic per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació (sis com a màxim), podrà sol·licitar a la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits de la seva facultat o escola el reconeixement per a crèdits optatius.
 2. En acabar la col·laboració de les places de tipus B i C i amb l’informe favorable del tutor, la condició d’alumne col·laborador constarà a l’expedient acadèmic de l’alumne. Així mateix, s’hi indicarà el nombre de crèdits de reconeixement acadèmic per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació (sis com a màxim) aconseguits, que es podran utilitzar per sol·licitar a la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits de la facultat o escola corresponent el reconeixement per a crèdits optatius.

Article 16. Incompatibilitats

Un mateix alumne només pot gaudir dues vegades de places d'alumne col·laborador de cada tipus. Excepcionalment en podrà gaudir una tercera vegada si és l'únic candidat a una plaça. El fet de gaudir d'una plaça d'alumne col·laborador és incompatible amb una altra plaça de quasevol tipus.

Article 17. Inexistència de relació laboral

L'activitat dels alumnes col·laboradors no implica relació laboral entre els beneficiaris i la Universitat de les Illes Balears.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Seguretat Social

Les activitats desenvolupades a l'empara de la present normativa s'han d’ajustar a les previsions del Reial decret 1493/2011, de 24 d’octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d’inclusió en el règim general de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació.

Segona. Denominacions

Totes les denominacions d'òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta normativa apareguin en gènere masculí, s'han d'entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Estudiants de diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, llicenciatura i enginyeria

De manera transitòria i mentre s’imparteixin a la UIB estudis conduents a l’obtenció de títols de diplomatura, enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, llicenciatura i enginyeria (estudis en extinció), els alumnes que estiguin matriculats dels estudis esmentats tindran la mateixa consideració que els estudiants matriculats d’estudis de grau.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa

Aquesta normativa deroga l’Acord normatiu 6892/2004, de 14 de juny, pel qual s’aprova la normativa d'alumnes col·laboradors de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 240, de 25 de juny).

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 24 de juliol de 2013
El Rector
Llorenç Huguet