logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 384 - Any  XXVIII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 21 de juny de 2013
Rectorat

10655. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 28 de maig de 2013 per la qual es declara la incorporació al lloc de treball del senyor José Simón Gornés Hachero.

Aquest Rectorat ha vist el cessament del senyor José Simón Gornés Hachero com a conseller d’Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears, i la sol·licitud de l’interessat de reincorporació al seu lloc de treball.

Atès que ja no hi ha la circumstància que justificava la situació de suspensió de contracte, article 45.1, apartat f), del Reial decret 1/1995, i de conformitat amb el que disposa l’article 48.1 del mateix Reial decret, amb les funcions que em confereix l’article 38 dels Estatuts de la UIB, declar la incorporació al lloc de treball del senyor José Simón Gornés Hachero, professor associat del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, amb efectes econòmics i administratius retroactius des del dia 27 de maig de 2013.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 28 de maig de 2013
El Rector p.s.r.,
Jaume Carot,
vicerector de Professorat i Postgrau

Sra. directora del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts i Sra. Gerent de la Universitat.