FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XXVIII
Núm. 385
Divendres, 5 de juliol de 2013
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
DISPOSICIONS GENERALS
Consell de Govern
10680. ACORD NORMATIU del dia 25 de juny de 2013 pel qual es completa l’Acord normatiu 7250/2005, de 17 de juny, pel qual s’aproven els criteris generals de contractació del professorat.

El Consell de Goven del dia 17 de juny de 2005 va aprovar la normativa a aplicar a la nostra universitat a l’hora de contractar el professorat. El temps transcorregut i les disposicions normatives sorgides en relació amb les figures contractuals previstes, com també les restriccions pressupostàries presents en l’àmbit universitari, justifiquen la revisió i compleció de la normativa per la qual es regula la contractació del professorat a la Universitat de les Illes Balears.

Per tot això, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d'avui, fent ús de les competències que li atribueix l’article 24.2.10 i 32 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, ha aprovat, a proposta del Consell de Direcció, de completar l’Acord normatiu 7250/2005, de 17 de juny, pel qual s’aproven els criteris generals de contractació del professorat, en el sentit següent:

Article 1. Pel que fa als professors contractats doctors interins, es valoraran, necessàriament i exclusivament, els elements que l’Acord normatiu 7250/2005 indica per als TU interins, tenint en compte, en tots els apartats, la relació entre els mèrits aportats i l’àrea de coneixement i el perfil de la plaça.

En conseqüència, els criteris de contractació per als professors contractats doctors interins són els següents:

1. L’expedient acadèmic (inclosos els estudis de doctorat): màxim 10 punts.
2. L’activitat docent preferentment realitzada en universitats: màxim 10 punts.
3. L’activitat en investigació: màxim 15 punts.
4. El programa presentat pel candidat en cas que la plaça es convoqui per impartir una assignatura nova: màxim 5 punts.
5. Altres mèrits (altres beques, cursos d’especialització, estades a l’estranger, idiomes, premis, activitat professional, altres titulacions, participació en projectes d’innovació pedagògica, projectes en línia, etc.): màxim 5 punts.

Els candidats han de complir tots el requisits que estableixen la LOU i, si escau, el Decret 104/2002, de 2 d’agost, pel qual es regula el règim jurídic i retributiu del personal docent i investigador contractat de la Universitat de les Illes Balears.

Article 2. Es disposa la publicació, com a annex, dels criteris generals de contractació del professorat resultants després d’aquesta compleció.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Criteris generals de contractació

Es valoraran necessàriament i exclusivament els elements que s’indiquen, tenint en compte, en tots els apartats, la relació entre els mèrits aportats i l’àrea de coneixement i el perfil de la plaça.

Associats

1. L’activitat professional: màxim 10 punts.
2. L’activitat docent, preferentment realitzada en universitats: màxim 5 punts.
3. El programa presentat pel candidat en cas que la plaça es convoqui per impartir una assignatura nova: màxim 5 punts.
4. L’activitat en investigació: màxim 5 punts.
5. Els estudis de doctorat (inclòs el títol de doctor/a): màxim 5 punts.
6. Altres mèrits (expedient acadèmic, beques, cursos d’especialització, estades a l’estranger, idiomes, premis, altres titulacions, participació en projectes d’innovació pedagògica, projectes en línia, etc.): màxim 5 punts.

Els candidats han de complir els requisits exigits per l’article 53 de la LOU i els establerts a l’article 15 del Decret 104/2002, de 2 d’agost, pel qual es regula el règim jurídic i retributiu del personal docent i investigador contractat de la UIB (especialistes de reconeguda competència que acreditin exercir la seva activitat professional fora de l’àmbit docent i d'investigació de la Universitat). El personal no docent de la UIB pot ser contractat sempre que compleixi les condicions legals de compatibilitat.

Ajudants

1. L’expedient acadèmic (inclosos els cursos de doctorat): màxim 10 punts.
2. Beques d’investigació: màxim 5 punts.
3. L’activitat en investigació: màxim 3 punts.
4. L’activitat docent, preferentment realitzada en universitats: màxim 3 punts.
5. Altres mèrits (altres beques, cursos d’especialització, estades a l’estranger, idiomes, premis, activitat professional, altres titulacions, participació en projectes d’innovació pedagògica, projectes en línia, etc.): màxim 5 punts.

Els candidats han de complir tots el requisits que estableixen l’article 49 de la LOU i l’article 11 del Decret 104/2002, de 2 d’agost, pel qual es regula el règim jurídic i retributiu del personal docent i investigador contractat de la UIB. A aquests efectes, es considerarà que han acabat les matèries d’estudi a què es refereixen els articles anteriors els candidats que hagin obtingut els 20 crèdits exigits pel Reial decret 778/1998, de 30 d’abril.

Professors ajudants doctors

1. L’expedient acadèmic (inclosos els estudis de doctorat): màxim 10 punts.
2. Beques d’investigació: màxim 5 punts.
3. L’activitat en investigació: màxim 10 punts.
4. L’activitat docent, preferentment realitzada en universitats: màxim 5 punts.
5. Altres mèrits (altres beques, cursos d’especialització, estades a l’estranger, idiomes, premis, activitat professional, altres titulacions, participació en projectes d’innovació pedagògica, projectes en línia, etc.): màxim 5 punts.

En els punts 3 i 4 es tindrà en compte l’activitat exercida en centres no vinculats a la universitat on hagin estat contractats, becaris, etc.

Els candidats han de complir tots el requisits que estableixen l’article 50 de la LOU i l’article 12 del Decret 104/2002, de 2 d’agost, pel qual es regula el règim jurídic i retributiu del personal docent i investigador contractat de la UIB. La contractació exigirà l’avaluació positiva prèvia de la seva activitat per part de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears, de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació o d’altres agències autonòmiques amb les quals l’Agència de Qualitat de les Illes Balears tingui acords de col·laboració específics sobre el tema de l’acreditació.

Professors col·laboradors

1. L’expedient acadèmic (inclosos els cursos de doctorat): màxim 10 punts.
2. L’activitat docent, preferentment realitzada en universitats: màxim 10 punts.
3. L’activitat professional exercida fora de la Universitat: màxim 10 punts.
4. L’activitat en investigació: màxim 5 punts.
5. Programa assignatura: màxim 5 punts.
6. Altres mèrits (altres beques, cursos d’especialització, estades a l’estranger, idiomes, premis, activitat professional, altres titulacions, participació en projectes d’innovació pedagògica, projectes en línia, etc.): màxim 5 punts.

Els candidats han de complir tots els requisits que estableixen l’article 52 de la LOU i l’article 13 del Decret 104/2002, de 2 d’agost, pel qual es regula el règim jurídic i retributiu del personal docent i investigador contractat de la UIB. La contractació exigirà l’avaluació positiva prèvia de la seva activitat per part de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears, de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació o d’altres agències autonòmiques amb les quals l’Agència de Qualitat de les Illes Balears tingui acords de col·laboració específics sobre el tema de l’acreditació.

Professors visitants

1. Activitat acadèmica: màxim 10 punts.
2. L’activitat en investigació: màxim 15 punts.
3. L’activitat docent preferentment realitzada en universitats: màxim 5 punts.
4. Els estudis de doctorat (inclòs el títol de doctor/a): màxim 5 punts.
5. Programa assignatura: màxim 5 punts.
6. Altres mèrits (altres beques, cursos d’especialització, estades a l’estranger, idiomes, premis, activitat professional, altres titulacions, participació en projectes d’innovació pedagògica, projectes en línia, etc.): màxim 5 punts.

Els candidats han de complir tots el requisits que estableixen l’article 54 de la LOU i l’article 16 del Decret 104/2002, de 2 d’agost, pel qual es regula el règim jurídic i retributiu del personal docent i investigador contractat de la UIB.

Professors contractats doctors interins

1. L’expedient acadèmic (inclosos els estudis de doctorat): màxim 10 punts.
2. L’activitat docent preferentment realitzada en universitats: màxim 10 punts.
3. L’activitat en investigació: màxim 15 punts.
4. El programa presentat pel candidat en cas que la plaça es convoqui per impartir una assignatura nova: màxim 5 punts.
5. Altres mèrits (altres beques, cursos d’especialització, estades a l’estranger, idiomes, premis, activitat professional, altres titulacions, participació en projectes d’innovació pedagògica, projectes en línia, etc.): màxim 5 punts.

Els candidats han de complir tots el requisits que estableixen la LOU i, si escau, el Decret 104/2002, de 2 d’agost, pel qual es regula el règim jurídic i retributiu del personal docent i investigador contractat de la Universitat de les Illes Balears.

TEU interins

1. L’expedient acadèmic (inclosos els cursos de doctorat): màxim 10 punts.
2. L’activitat docent, preferentment realitzada en universitats: màxim 10 punts.
3. L’activitat professional exercida fora de la Universitat: màxim 10 punts.
4. L’activitat en investigació: màxim 5 punts.
5. Programa assignatura: màxim 5 punts.
6. Altres mèrits (altres beques, cursos d’especialització, estades a l’estranger, idiomes, premis, activitat professional, altres titulacions, participació en projectes d’innovació pedagògica, projectes en línia, etc.): màxim 5 punts.

Els candidats han de complir tots el requisits que estableixen la LOU i el Reial decret 898/1985, de 30 d’abril, sobre règim del professorat universitari.

TU interins

1. L’expedient acadèmic (inclosos els estudis de doctorat): màxim 10 punts.
2. L’activitat docent preferentment realitzada en universitats: màxim 10 punts.
3. L’activitat en investigació: màxim 15 punts.
4. Programa assignatura: màxim 5 punts.
5. Altres mèrits (altres beques, cursos d’especialització, estades a l’estranger, idiomes, premis, activitat professional, altres titulacions, participació en projectes d’innovació pedagògica, projectes en línia, etc.): màxim 5 punts.

Els candidats han de complir tots el requisits que estableixen la LOU i el Reial decret 898/1985, de 30 d’abril, sobre règim del professorat universitari.

Palma, 25 de juny de 2013
El Rector
Llorenç Huguet

 
 
Acord anterior
  Acord següent

Acords que fan referència a aquest.