FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XXVIII
Núm. 384
Divendres, 21 de juny de 2013
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
NOMENAMENTS I SITUACIONS
Rectorat
10664. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 18 de juny de 2013 per la qual es nomena director de l’estratègia de comunicació i promoció institucional el professor Antonio Fernández Coca.

Amb les funcions que em confereix l'article 38.1.g) dels Estatuts de la Universitat, he resolt, per acord del Consell de Direcció del dia d'avui, de nomenar director de l’estratègia de comunicació i promoció institucional el professor Antonio Fernández Coca, amb efectes administratius i econòmics des de la data de la presa de possessió.

Els serveis i unitats que gestionarà són: Servei de Comunicació, Servei d’Informació, Oficina de Promoció i Gabinet Tècnic d’Imatge.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 18 de juny de 2013
El Rector
Llorenç Huguet

Sr. vicerector de Professorat, Sr. director del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica i Sra. Gerent de la Universitat.
 
Acord anterior
  Acord següent

Acords que fan referència a aquest.