logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 382 - Any  XXVIII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 17 de maig de 2013
Consell de Govern

10574. ACORD NORMATIU del dia 21 de març de 2013 pel qual es regula la modalitat de teletreball per al personal d'administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears.

La Universitat de les Illes Balears té la voluntat institucional de promoure la conciliació de la vida laboral i familiar dels treballadors de la UIB, així com implantar les innovacions tecnològiques necessàries en la gestió universitària per poder aconseguir una millora en els resultats i avançar cap a l’excel·lència. Un exemple d’aquesta implementació és l’Acord normatiu 10444/2012, de 29 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la seu electrònica de la Universitat de les Illes Balears.

Els plans d’actuació de la Gerència aposten per incorporar com un dels eixos estratègics de la Universitat l’eix de l’Administració electrònica, per adaptar l’activitat administrativa a les enormes possibilitats que ens ofereix la tecnologia a l’hora de prestar millors serveis i d’una manera més eficient. En aquesta línia es troba inserida aquesta normativa com a eina per avançar en els objectius de la UIB.

En el marc del que preveu l’article 37.1.m) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, que atorga a cada Administració pública la competència per negociar, en l’àmbit respectiu, les matèries següents: «Les referides a calendari laboral, horaris, jornades, vacances, permisos, mobilitat funcional i geogràfica, així com els criteris generals sobre la planificació estratègica dels recursos humans, en aquells aspectes que afecten les condicions de treball dels empleats públics», es volen establir les bases que regulin la prestació de serveis diferents de la modalitat presencial, sempre que les necessitats del servei ho permetin.

Finalment, l’article 3.5 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, estableix que: «Són fins d’aquesta llei: Contribuir a la millora del funcionament intern de les administracions públiques, incrementant-ne l’eficàcia i l’eficiència mitjançant l’ús de les tecnologies de la informació, amb les degudes garanties legals en la realització de les seves funcions».

En conseqüència, la UIB, en el marc de l'eix estratègic de l'Administració electrònica, incorpora les fórmules més adequades per fer possible el teletreball.

En virtut del que s’ha exposat, a proposta del Consell de Direcció, d’acord amb la Junta de Personal d’administració i serveis, el Consell de Govern, a la sessió ordinària d’avui, fent ús de la competència que li atribueix l'article 24.2.332 dels Estatuts d'aquesta universitat, ha acordat d’aprovar la normativa que regula la modalitat de teletreball per al personal d’administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears en els termes següents:

Article 1. Objecte i definició

 1. Aquest acord normatiu té per objecte la regulació del teletreball per al personal d’administració i serveis de la Universitat de les Illes Balears com a sistema de prestació del servei públic no presencial.
 2. S’entén per teletreball a la UIB tota modalitat de prestació de serveis en què es desenvolupa una part de la jornada laboral en un sistema no presencial i des d’un lloc de treball en el qual es garanteixen les condicions exigides en matèria de prevenció de riscs laborals, de privacitat i de protecció i de confidencialitat de les dades mitjançant l’ús de mitjans electrònics, sempre que les necessitats del servei ho permetin i en la forma i les condicions previstes en aquest acord normatiu.
 3. La prestació de serveis en règim de teletreball és totalment voluntària per a la persona treballadora que vulgui acollir-se a aquesta modalitat.
 4. Els teletreballadors tenen els mateixos drets i deures que la resta de funcionaris de la UIB. La participació en la modalitat de teletreball no comporta cap variació de retribucions ni menyscabarà les possibilitats de formació, acció social, promoció professional ni cap altre dret individual o col·lectiu dels treballadors al servei de l’Administració.
 5. La prestació de serveis mitjançant teletreball no pot excedir, amb caràcter general, el 60 per cent de la jornada setmanal, i el 40 per cent restant de jornada serà presencial, al centre de treball, amb el règim de jornada i horari habitual. Qualsevol modificació d’aquesta distribució ha de ser motivada en funció de les peculiaritats del lloc de treball per les quals es concedeixi i en funció de les necessitats del servei.

Article 2. Àmbit d’aplicació

 1. A la modalitat de teletreball hi pot accedir tot el personal d’administració i serveis que ocupi un lloc de treball susceptible de ser desenvolupat mitjançant la modalitat de teletreball que compleixi els requisits preceptius. La valoració sobre l’adaptació dels llocs de treball a aquests requisits correspon a la comissió tècnica d’avaluació prevista a l’article 6 d’aquest acord.
 2. Per norma general, tots els llocs de treball són susceptibles de teletreball, amb l’excepció dels llocs de treball en què es dediqui la major part de la jornada a l’atenció directa al públic, o a contactes personals freqüents, o aquells que per raó dels materials o instruments utilitzats no siguin susceptibles d’exercir-se en un lloc distint dels locals de la UIB.
 3. Inicialment es pot acollir a aquest sistema de treball un màxim del 3 per cent de la plantilla de personal d’administració i serveis de la UIB.
  En els serveis amb una plantilla composta per cinc o més treballadors no es pot autoritzar un nou accés a la modalitat de teletreball si s’acumula més del 20 per cent del personal en aquesta modalitat el mateix dia; d’altra banda, per als serveis amb menys de cinc treballadors, s’hauran d’estudiar mesures especials que permetin compaginar el dret del treballador i les necessitats del servei.
  Quan hi hagi sol·licituds de teletreball l’autorització de les quals suposi excedir l’esmentat 3 per cent, la Gerència convocarà la comissió prevista a l’article 6 d’aquest acord normatiu per tractar l’ampliació d’aquest percentatge, si escau.

Article 3. Objectius

La implantació d’un sistema de teletreball a la UIB té com a objectius principals:

 1. Afavorir un grau més elevat de conciliació de la vida laboral, familiar i personal sense disminució de la quantitat i la qualitat del servei.
 2. Modernitzar la gestió de la Universitat de les Illes Balears amb l’ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions.
 3. Potenciar la consecució de resultats en la feina i no en el control de presència al centre de treball.
 4. Impulsar l’adaptació dels processos universitaris als canvis tecnològics implantats a la societat.
 5. Permetre més flexibilitat horària i més autonomia en l’organització de l’activitat laboral.
 6. Augmentar el compromís i el nivell de motivació del personal al servei de la UIB.
 7. Propiciar mesures orientades a una gestió més sostenible dels recursos.
 8. Augmentar la productivitat del personal d’administració i serveis.

Article 4. Requisits dels treballadors per accedir a la modalitat de teletreball

 1. Per poder acollir-se a aquest sistema, els treballadors han de complir i acreditar els requisits mínims següents:
  1. Ser funcionari o personal laboral, estar en servei actiu i tenir una antiguitat mínima de dos anys a l’Administració de la UIB.
  2. Ocupar un lloc de treball amb funcions compatibles amb el teletreball, en qualsevol modalitat d’ocupació (titularitat, adscripció provisional, comissió de serveis o atribució temporal de funcions).
  3. Tenir els coneixements suficients, informàtics i telemàtics, teòrics i pràctics, que requereix l’exercici de les funcions objecte de teletreball.
  4. Disposar de mitjans informàtics al lloc de treball a distància (ordinador, línia telefònica, Internet...) i haver signat la declaració jurada i el compromís de confidencialitat a què fa referència l’article 5.1.
  5. Que les necessitats del servei ho permetin.
  6. Haver complert totes les condicions establertes en anteriors períodes de teletreball autoritzats, si escau.
 2. Els requisits mínims exigits han de posseir-se durant tot el període de temps en el qual l’empleat públic presti el seu servei mitjançant teletreball.

Article 5. Accés a la modalitat de teletreball

 1. Les persones interessades a accedir a aquesta modalitat ho poden sol·licitar a la Gerència, mitjançant imprès electrònic, des d’UIBdigital, amb una antelació mínima d’un mes. D’altra banda, s’ha de presentar a la Gerència el programa del treball a realitzar juntament amb el full tècnic de requisits. Ambdós documents han de dur necessàriament el vistiplau del responsable de la unitat administrativa de qui depengui funcionalment el treballador, a l’efecte d’assegurar la cobertura adequada de les necessitats del servei.
  També s’ha de fer constar al programa les instal·lacions i les eines informàtiques de què disposa la persona interessada al domicili.
  Juntament amb l’anterior documentació s’ha de presentar, degudament signada, la declaració sobre prevenció de riscs laborals i el compromís de confidencialitat pel que fa a la normativa vigent en matèria de protecció de dades.
 2. La Gerència prendrà la resolució corresponent, un cop comprovat que a la sol·licitud hi concorren els requisits establerts en aquest acord normatiu. Les sol·licituds denegades hauran de tenir un informe preceptiu de la comissió tècnica d’avaluació.
  Mensualment la Gerent informarà la comissió tècnica de les sol·licituds acceptades.
 3. El teletreballador tindrà aquesta condició per un temps determinat, amb una data d’inici i de finalització concretes. L’acceptació de la prestació de la jornada en la modalitat no presencial serà per un període inicial màxim de sis mesos, que es pot prorrogar per períodes màxims de sis mesos. Per poder prorrogar aquesta situació, la persona interessada ho ha de demanar a la Gerència pel mateix sistema.
 4. S’establirà un període de prova de tres mesos, durant els quals es pot revocar, si escau, l’autorització. Inicialment, el període màxim en què es pot gaudir d’aquesta modalitat és de dos anys cada cinc anys.
 5. La resolució favorable a la prestació de la jornada en la modalitat no presencial pot quedar sense efecte tant a petició de la persona interessada com a instància de la UIB, d’acord amb l’article 8 d’aquesta normativa. La UIB ho notificarà al treballador amb una antelació mínima d’una setmana.
 6. Un cop acabat el període concedit, el treballador ha de presentar al seu responsable directe una memòria del treball realitzat. El responsable, després d’analitzar la memòria, farà un breu informe sobre el compliment dels objectius marcats al programa inicial i el traslladarà a la Gerència, amb còpia per a la comissió tècnica.
 7. La finalització d’aquesta modalitat de treball comporta la incorporació de l’empleat a la modalitat presencial que tenia assignada abans.

Article 6. Comissió tècnica d’avaluació, composició i funcions

Es crearà una comissió tècnica d’avaluació, formada per tres representants de l’Administració i tres representants de la Junta de PAS.
Les principals funcions que té encomanades la comissió tècnica d’avaluació són:

 1. Interpretar els dubtes que puguin sortir de la redacció de l’articulat d’aquest acord normatiu.
 2. Aplicar, si escau, els criteris establerts a l’article 7 d’aquesta norma.
 3. Comprovar que el treballador que sol·licita el teletreball compleix els requisits establerts a l’article 4.
 4. Establir si un determinat lloc de treball és susceptible de poder acollir-se a la modalitat de teletreball.
 5. Estudiar i acordar, si escau, ampliar el termini màxim de permanència en aquesta modalitat i amb quines condicions.
 6. Estudiar i acordar, si escau, ampliar les autoritzacions de teletreball per damunt dels percentatges màxims prevists a l’article 2.3.
 7. Fer el seguiment i control de l’aplicació del contingut d’aquesta norma.
 8. Rescindir les autoritzacions de teletreball afectades per alguna de les causes previstes a l’article 8.

Article 7. Criteris preferents d’autorització

Quan hi hagi sol·licituds que excedeixin els límits establerts a l’article 2.3 d’aquest acord normatiu i no sigui possible atorgar aquesta modalitat de treball a totes les persones interessades, es valoraran preferentment les circumstàncies següents, que seran degudament acreditades i baremades (annex):

 1. Càrregues familiars
 2. Discapacitat de la persona sol·licitant
 3. Famílies monoparentals
 4. Realització d’estudis oficials o relacionats amb el lloc de treball
 5. Motius de salut
 6. Edat del treballador
 7. Distància al lloc de treball
 8. Prioritat dels funcionaris de carrera i el personal laboral fix respecte al personal interí o contractat
 9. Antiguitat a la UIB, com a criteri de desempat

En cas que hi hagi una persona víctima de violència de gènere, tindrà prioritat sobre les altres sol·licituds.

Article 8. Causes de denegació

Les sol·licituds es poden denegar o rescindir per alguna o algunes de les següents causes, degudament justificades:

 1. No complir algun dels requisits establerts a l’article 4 d’aquest acord normatiu.
 2. Per necessitats del servei.
 3. Per limitacions tecnològiques.
 4. Per canvi de lloc de treball.
 5. Per incompliment dels objectius establerts.
 6. Per causes sobrevingudes que alterin substancialment les condicions i els requisits que varen motivar la concessió.
 7. Per incompliment en matèria de prevenció de riscs laborals.
 8. Excedir els límits establerts al punt 2.3 d’aquest acord normatiu.

Article 9. Coordinació, control i avaluació

 1. La coordinació d’aquesta modalitat de treball la durà a terme la Gerència.
 2. El control i seguiment de les tasques desenvolupades i del rendiment del teletreballador l’ha de dur a terme l’òrgan directiu al qual estigui adscrit el lloc de treball que s’exerceixi mitjançant aquesta modalitat, de manera periòdica i continuada, atenent principalment la consecució dels objectius marcats.
 3. La Gerència informarà la comissió tècnica d’avaluació, cada sis mesos, del seguiment del programa. La comissió tècnica d’avaluació, vistes les memòries de fi de projecte que han de presentar els teletreballadors i els informes emesos pels seus responsables, pot emetre un informe i proposar les modificacions que consideri convenients per corregir les disfuncions que s’hagin pogut detectar en aquest sistema de treball.

Article 10. Distribució de la jornada

 1. La realització del teletreball es fonamenta en la flexibilitat horària i en l’autonomia de la persona per organitzar el temps dedicat a treball no presencial. D’acord amb la normativa vigent per a tot el PAS, el total d’hores que ha de realitzar la persona teletreballadora és el mateix que per a la resta de personal o, si escau, la reducció que tingui reconeguda legalment.
 2. La jornada és la mateixa que tingui el treballador amb la modalitat completament presencial, i es distribuirà entre jornada presencial i no presencial. Aquesta distribució es farà segons la disponibilitat de cada treballador i les necessitats del servei, sempre respectant el màxim establert en aquesta normativa del 60 per cent de treball no presencial. No obstant això, la Universitat pot modificar aquesta distribució en funció de noves necessitats derivades del servei, avisant amb una setmana d’antelació.
 3. Els treballadors acollits a aquesta modalitat de treball tenen dret a la jornada especial prevista a la normativa interna de la UIB sobre jornades, permisos, llicències i vacances.

Article 11. Equipament, suport tècnic i responsabilitats

 1. L’equipament bàsic l’han d’aportar els empleats públics i ha de ser constituït per un ordinador personal amb els sistemes d’accés més idonis, tant de maquinari com de programari, una línia telefònica i accés a Internet. Les necessitats tecnològiques es determinaran a partir de l’anàlisi de cada cas.
 2. És responsabilitat del teletreballador solucionar les incidències en el maquinari del seu equip informàtic, com també les incidències que li resultin imputables i que siguin ocasionades per degradació del programari que facin impossible recuperar-lo en remot.
 3. El suport tècnic que es doni als equips i recursos tecnològics el durà a terme, si escau, l’Administració de la UIB de manera remota. El servei de suport informàtic que tingui contractat la UIB en el seu moment pot donar assistència per telèfon.
 4. El treballador assumeix el cost de les instal·lacions, el manteniment (consum elèctric, calefacció, etc.), l’equipament informàtic (ordinador, impressora, Internet, fax, telèfon, programari, etc.), el material d’oficina i el mobiliari (taula, cadira ergonòmica, armaris, arxivadors, reposapeus, llum de taula, etc.).

Article 12. Prevenció de riscs laborals

 1. La normativa de prevenció de riscs laborals s’aplica íntegrament al teletreball. Per tant, la UIB ha de garantir que es faci l’avaluació dels riscs i la planificació de l’activitat preventiva, la formació, la informació i la vigilància de la salut dels teletreballadors. Per la seva banda, el teletreballador ha d’aplicar les directrius de seguretat i salut que imposa la normativa general i la pròpia de la Universitat en matèria de prevenció de riscs laborals.
 2. La UIB estableix els mecanismes adients perquè les persones coneguin la normativa en matèria de prevenció de riscs laborals i els procediments necessaris per garantir l’aplicació correcta de la norma.
  Els teletreballadors s’han de comprometre a respectar la normativa de prevenció de riscs laborals i actuar-hi d’acord i han de declarar que compleixen els requisits de salut i de seguretat professional signant la declaració jurada prevista a l’article 5.1.
  Les instal·lacions, els equips de treball i el mobiliari que utilitzi el teletreballador han de complir tots els requisits de seguretat i salut laboral regulats a la legislació bàsica i reglamentària. La UIB lliurarà informació al teletreballador per ajudar-lo a complir aquests requisits.
 3. El treballador ha de fer una avaluació dels riscs laborals del seu lloc de teletreball, seguint les instruccions del Servei de Prevenció de la UIB. El Servei de Prevenció impartirà un curs teòric i pràctic específic per al teletreball, d’una hora o dues de durada, que inclourà els riscs laborals en la feina d’oficina, així com la manera correcta de fer l’autoavaluació i de corregir les deficiències que s’hi detectin. L’assistència a aquest curs és obligatòria.
 4. Per verificar que s’ apliquen correctament les normes de seguretat i salut, el Servei de Prevenció, els representants dels treballadors i/o les autoritats competents han de tenir accés al lloc de teletreball, dins els límits de la legislació. Per aquest motiu, el teletreballador ha de signar el consentiment previ inclòs a la declaració jurada. L’accés al lloc de teletreball s’ha de notificar prèviament amb una antelació mínima de dos dies hàbils.
 5. El teletreballador pot sol·licitar una visita d’inspecció del Servei de Prevenció perquè valori les condicions de seguretat i salut del seu lloc de teletreball, per a la qual cosa ha de remetre una petició per escrit directament al Servei de Prevenció.

Article 13. Protecció de dades i confidencialitat

 1. Les mesures de seguretat corresponents als accessos a dades de la UIB en règim de teletreball han de garantir un nivell de seguretat equivalent al que correspon als accessos en règim de treball presencial. Les mesures de seguretat que s’han d’aplicar estan determinades pel tipus de dades que tracti en remot l’usuari que accedeix a la informació en règim de teletreball, d’acord amb els criteris establerts a l’article 81 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (RLOPD).
  En el cas de dades a les quals s’apliquin mesures de nivell alt, la transmissió a través de xarxes de comunicació electrònica s’ha de fer xifrant les dades o utilitzant qualsevol altre mecanisme que garanteixi que la informació no sigui intel·ligible ni manipulada per tercers.
 2. La UIB estableix els mecanismes adients per assegurar que el personal conegui la seva obligació de guardar secret respecte de les dades a les quals tingui accés i les conseqüències del seu incompliment. La UIB aplica les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu necessàries per garantir la confidencialitat de les dades i impedir que el personal pugui revelar-les a una altra persona que no en sigui el titular.
  El document de seguretat de la UIB ha de fer constar la circumstància específica del teletreball per part del personal d’administració i serveis, així com els procediments d’actuació, regles i estàndards de seguretat que cal aplicar-hi.
 3. Tot el personal de la UIB, tant PAS com PDI, funcionari o contractat, està obligat al secret professional pel que fa a les dades de caràcter personal i qualsevol altra informació a què tingui accés pel lloc de treball que ocupa.
  Els teletreballadors han d’aplicar les mesures de seguretat que imposa la normativa general i la pròpia de la Universitat en matèria de protecció de dades i confidencialitat.
 4. Els teletreballadors s’han de comprometre a respectar la normativa de protecció de dades i confidencialitat i declarar que hi actuaran d’acord signant el compromís de confidencialitat previst a l’article 5.1.
 5. La Universitat determinarà els sistemes de firma electrònica que s’han d’utilitzar en el teletreball, que, en tot cas, garantiran el compliment de la normativa que calgui aplicar en aquesta matèria.

Article 14. Seguiment i valoració d’aquesta modalitat

Per poder fer un seguiment de l’aplicació d’aquesta modalitat es podran confeccionar qüestionaris de satisfacció entre el personal i els responsables de la supervisió.

La finalitat d’aquests qüestionaris és poder recollir diferents aspectes d’aquest sistema: valoració global de l’experiència, grau de millora en relació amb la conciliació de la vida personal i laboral, consecució d’objectius, valoració de la feina feta, adaptació de la resta del personal i del servei als períodes no presencials, comunicació amb els companys, dificultats presentades, etc.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta normativa apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

El present reglament entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Barems de puntuació dels criteris de selecció

 1. Càrregues familiars. Tenen la consideració de càrrega familiar els següents membres de la unitat familiar:
  • Cada fill o filla menor de 12 anys, d’acord amb l’escala següent:
   • Menors de 6 mesos: 4 punts
   • Menors de 3 anys: 3 punts
   • Menors de 6 anys: 2 punts
   • Menors de 9 anys: 1 punt
   • Menors de 12 anys: 0,5 punts
  • Cada fill o filla amb discapacitat: 4 punts (a afegir a la puntuació anterior)
  • El cònjuge o la parella de fet i els ascendents que hi convisquin i depenguin d’altres persones per dur a terme les activitats essencials de la vida diària, a càrrec del funcionari o funcionària: 4 punts
 2. Famílies monoparentals
  • Les famílies monoparentals: 4 punts
 3. Discapacitat de la persona sol·licitant
  • Una discapacitat reconeguda del 33 al 64 per cent: 3 punts
  • Una discapacitat reconeguda igual o superior al 65 per cent: 5 punts
 4. Realització d’estudis oficials o relacionats amb el lloc de treball: 2 punts
 5. Motius de salut justificats amb un informe mèdic que aconsellin el teletreball: 4 punts

En cas d’empat, tenen preferència els funcionaris de carrera i el personal laboral fix. En cas d’empat, té preferència la persona amb més antiguitat a la UIB.

En cas d’empat, tenen preferència els funcionaris de més edat i, si persisteix l’empat, té preferència el treballador que tingui la residència habitual a més distància del lloc de treball.

En cas que hi hagi una persona víctima de violència de gènere, té prioritat sobre les altres sol·licituds.

Palma, 21 de març de 2013
El Rector p.s.r.,
Jaume Carot,
vicerector de Professorat i Postgrau