logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 378 - Any  XXVIII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 15 de febrer de 2013
Consell de Govern

10517. ACORD NORMATIU del dia 30 de gener de 2013 pel qual es modifica l’Acord normatiu 8879/2008, de 19 de desembre, pel qual s’aprova el document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la Universitat de les Illes Balears.

El contingut del Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu, i l’actual conjuntura econòmica obliguen a introduir modificacions en el document que regula el còmput de l’activitat docent. Es tracta de mesures que, en principi, són aplicables en un escenari temporal, mentre duri la crisi, i per això sembla adient no elaborar un nou document de còmput de l’activitat docent, sinó només adaptar-lo a la realitat present.

Per tot això, el Consell de Govern, a la sessió extraordinària del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueix l’article 24.2.32 i 40 dels Estatuts d’aquesta universitat, ha aprovat la modificació de l’Acord normatiu 8879/2008, de 19 de desembre, pel qual s’aprova el document que regula el còmput de l’activitat docent del professorat de la Universitat de les Illes Balears.

Article 1

Tot seguit s’expressa com queden modificats els apartats que s’indiquen.

 1. Es modifiquen les regles generals del càlcul de la capacitat docent que afecten una part del professorat amb vinculació permanent a temps complet. Per tant, s’introdueix una nova taula a l’apartat 1.1, a la taula existent s’hi han incorporat les categories de professor associat establertes a l’Acord executiu 10254/2012, de 29 de febrer, pel qual es creen noves categories de professor associat (FOU núm. 364, de 27 d’abril), i es fan diverses modificacions a tot l’apartat.
  1. La nova taula té la introducció i el contingut següents:
   «A banda del que s’ha dit anteriorment, el professorat amb vinculació permanent a la UIB s’integra en algun dels grups de classificació que s’indiquen:
   Tipologia del professorat Dedicació lectiva (hores/any acadèmic) Dedicació a tutories i altres tasques docents (avaluació contínua, coordinació, etc.) (hores/setmana)
   A:
   - CU amb 4 sexennis consecutius (el més recent, dins els darrers 6 anys)
   - TU o CU amb 5 o 6 sexennis
   - TU / CEU / TEU dr. / P. contr. dr. / P. col. dr. amb 3 sexennis o més consecutius (el més recent, dins els darrers 6 anys)
   160 hores 6
   B:
   - CU amb menys de 4 sexennis consecutius (el més recent, dins els darrers 6 anys)
   - TU / CEU / TEU dr. / P. contr. dr. / P. col. dr. amb menys de 3 sexennis consecutius (el més recent, dins els darrers 6 anys)
   240 hores 6
   C:
   CU / TU / CEU / TEU dr. / P. contr. dr. / P. col. dr. que no estiguin en alguna de les anteriors situacions
   320 hores 6
  2. A continuació de la nova taula s’introdueix un paràgraf amb la redacció següent:
   «A la capacitat del professorat de les categories previstes a l’anterior taula que estigui a temps parcial, s’hi aplicarà un coeficient regulador en consonància amb el que es preveu a la primera taula d’aquest apartat.»
  3. S’introdueixen noves especificacions en aquest apartat, amb aquesta redacció:
   «Per calcular la capacitat final del professorat de les tipologies A, B i C, s’actuarà de la forma següent:
   »a) Se suposarà que tot el professorat de les tipologies anteriors parteix d’una capacitat inicial de 240 hores.
   »b) Sobre l’anterior capacitat s’hi aplicaran les reduccions previstes als subapartats següents.
   »c) Al professorat de la tipologia A al qual, després de les reduccions, quedi una capacitat superior a 160 hores, hom li fixarà la capacitat final de 160 hores.
   »d) Al professorat de la tipologia C hom li sumarà una quantitat d’hores que pot arribar fins a 80 hores per tasques docents ordinàries: classes magistrals, seminaris i classes de laboratori, així com altres de previstes explícitament al compromís d’oferta acadèmica (COA) dels departaments. El Consell de Govern determinarà cada any acadèmic aquesta quantitat.
   »L'augment progressiu de la capacitat d’una part del professorat per a tasques de grup gran i mitjà degut a l’aplicació del Reial decret 14/2012, ha d’anar acompanyat d'una més bona consideració de les tasques docents (l’activitat no presencial, especialment en els grups massificats, la comptabilitat de la direcció de treballs de fi de grau, etc.), condicionada a les disponibilitats pressupostàries.»
  4. S’afegeix un paràgraf final a l’apartat en qüestió, redactat de la manera següent:
   «Perquè consti que el professorat de la UIB realitza una tasca docent superior a la que indiquen els COA que elaboren els departaments, en els quals no es comptabilitzen determinades tasques docents, com són: docència en assignatures en extinció, més dedicació de la comptabilitzada en la tutorització de treballs de fi de màster i de grau, participació en tribunals avaluadors de treball de fi de màster i de grau, en pla d’acció tutorial, en activitats en grup petit, seminaris i accions de suport i innovació de la docència, més dedicació a grups massificats i a itineraris en anglès, participació en comissions docents derivades de l’adaptació a l’EEES, i altres activitats docents, el Rectorat prendrà les mesures oportunes per tal que aquestes activitats docents, i d’altres que escaigui tenir en compte, quedin reflectides al COA definitiu de cada departament.»
 2. La nova redacció de la lletra e) de l’apartat 1.1.1 (referent a la reducció de l’activitat docent per dedicació a tasques de gestió) és la següent:
  «El càrrec de subdirector de departament: 30 hores de reducció.»
 3. S’introdueix una nova lletra f) a l’apartat 1.1.1, que dóna lloc al consegüent canvi de les lletres posteriors i a les pertinents adaptacions dels paràgrafs desè i dotzè d’aquest apartat. La nova redacció de la lletra i els paràgrafs indicats és:
  «f) Els càrrecs de secretari de departament i secretari de facultat i d’escola: 60 hores de reducció.
  »[...]
  »Les reduccions dels càrrecs indicats a les lletres d), e), f) i g) es compensaran amb hores d’activitat docent al departament corresponent. Per a les reduccions dels càrrecs establerts a la lletra h), el Consell de Direcció decidirà en cada cas el tipus de compensació.
  »[…]
  »Els càrrecs corresponents a escoles adscrites no queden prevists a les lletres a), b), c), d), e), f) i g).»
 4. S’estructura en paràgrafs l’apartat 1.1.2 i s’hi afegeix un darrer paràgraf final, que té la redacció següent:
  «En cap cas no es poden superar les 360 hores de docència per any acadèmic a causa de l'augment de càrrega docent.»
 5. Se suspèn d’aplicació l’apartat 1.6, referent a la disminució progressiva de la capacitat docent a partir dels 60 anys.
 6. Se suprimeix l’apartat 1.7.1.2, i es produeix el consegüent canvi de numeració del posterior.
 7. Es modifica la rúbrica i la redacció de l’apartat 1.8. La nova redacció és la següent:
  «Activitat mínima docent
  »Al marge de les reduccions reconegudes per dedicació a tasques de gestió o per promoció a la investigació, tot el professorat de la UIB té una capacitat docent mínima de 120 hores per realitzar tasques docents presencials, distintes de les tutories. S’exceptuen d’aquesta regla les figures de professorat que tenen una capacitat docent inicial inferior o igual a 120 hores: en aquest cas, la seva capacitat docent és la que s’indica a la taula de les regles generals (apartat 1.1). Queden exempts de la capacitat docent mínima de 120 hores el Rector, el Síndic de Greuges, els membres del Consell de Direcció i els càrrecs en què escaigui perquè s’hi hagi aplicat una ampliació de la reducció que tenien. Per al professorat amb vinculació permanent que ocupi un càrrec acadèmic diferent dels anteriors, la capacitat mínima queda establerta en 90 hores.
  »Quan no hi hagi un acord de tot el professorat amb vinculació permanent del departament per permetre una altra distribució de la docència assignada al departament, sempre que sigui possible, tot el professorat amb vinculació permanent a temps complet haurà d’impartir un mínim de 60 hores en assignatures obligatòries i bàsiques dels graus.»
 8. S’afegeix un segon paràgraf a l’apartat 2.4, amb la redacció que s’indica tot seguit:
  «Tot el còmput de tasques docents relatives als màsters oficials (incloses les referents a la tutorització de treballs de fi de màster) ha d’anar a càrrec de les hores que tenen assignades els departaments a aquest efecte.»
 9. S’afegeix un darrer paràgraf a l’apartat 2.5, redactat així:
  «Quan en una assignatura optativa hi hagi hagut menys de 8 alumnes, el departament que en sigui responsable veurà disminuït el finançament d’optativitat el següent any acadèmic en el nombre d’hores que tingui l’assignatura (finançament que no passarà a un altre departament), sempre que això no suposi una pèrdua del dret de l’alumne a poder tenir una optativitat efectiva. Els alumnes matriculats en assignatures optatives finançades externament es comptabilitzaran com si s’haguessin matriculat a les assignatures optatives finançades per la UIB (del departament escaient).»
 10. L’annex es converteix en el darrer apartat (el 6, amb la mateixa rúbrica) de l’acord que ens ocupa, fetes les modificacions i adaptacions tipogràfiques pertinents tant de l’apartat en qüestió com de les disposicions posteriors.
 11. Totes les referències que l’Acord normatiu 8879/2008 fa al professorat permanent o no permanent s’han d’entendre referides al professorat amb vinculació permanent o no permanent, segons escaigui.
 12. Atesa la inclusió d’una clàusula referida al gènere de les denominacions dels òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, s’eliminen de l’Acord totes les marques tipogràfiques que fan referència a la utilització d’un llenguatge no sexista.
 13. S’introdueix una darrera disposició addicional (la quarta), amb la redacció següent:
  «Atesa la transitorietat del present acord normatiu, en el termini de tres anys s’haurà de revisar per estudiar novament les mesures que s’hi preveuen (supressió o disminució de reduccions i programes, etc.), així com la possibilitat d’establir moratòries per a situacions concretes que es puguin donar.»
 14. S’introdueixen dues disposicions transitòries finals (la tercera i la quarta), amb aquesta redacció:
  «Disposició transitòria tercera
  »La quantitat indicada a la lletra d) del penúltim paràgraf de l’apartat 1.1 serà de 20 hores per a l’any acadèmic 2013-14.»
  «Disposició transitòria quarta
  »El professorat de la tipologia C tindrà durant l’any acadèmic 2013-14 una capacitat docent de 240 hores si entre l’1 de gener de 2006 i el 31 de desembre de 2012 s'ha trobat en alguna de les situacions següents:
  »a) Haver gaudit d’una llicència de maternitat o paternitat superior a 3 mesos en cas d’embaràs i de part, així com de permís per acumulació de la reducció per lactància.
  »b) Haver gaudit d’una llicència per maternitat o paternitat superior a 3 mesos en cas d’adopció o acolliment d’infants.
  »c) Haver gaudit de períodes d’excedència per cura de fill o demostrar fefaentment i amb documentació d’organismes oficials amb competències en matèria de dependència que ha tingut a càrrec seu persones dependents.
  »d) Haver tingut una incapacitat laboral superior a sis mesos.»

Article 2

Es disposa la publicació com a annex del text íntegre de l’articulat resultant de la modificació de l’Acord normatiu 8879/2008.

DISPOSICIÓ FINAL

Única

El present acord normatiu entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Document de còmput de l’activitat docent

1. Càlcul de la capacitat docent

La capacitat docent defineix el nombre d’hores de les quals s’ha de fer càrrec el professorat de cada un dels departaments de la UIB en un any acadèmic. La capacitat docent es compta en hores.

1.1. Regles generals

Tipologia del professorat Dedicació lectiva màxima (hores / any acadèmic) Dedicació a tutories i altres tasques docents (avaluació contínua, coordinació, etc.) (hores/setmana)
CU / TU / CEU / TEU dr.
A temps parcial
(3 h) 90 2
(4 h) 120 3
(6 h) 180 4
segons dedicació horària segons dedicació horària
TEU / P. col.
A temps complet
360 6
TEU
A temps parcial
(3 h) 90 2
(4 h) 120 3
(6 h) 180 4
segons dedicació horària segons dedicació horària
P. contr. dr. - I3 60 (preferentment de màsters oficials) 2
Ajudant 60 (pràctiques) 2
Ajudant doctor 120 3
Associats de 6 hores 180 Palma / 165 seus universitàries 3
Associats de 5,5 hores 165 Palma / 150 seus universitàries 3
Associats de 5 hores 150 Palma / 135 seus universitàries 3
Associats de 4,5 hores 135 Palma / 120 seus universitàries 2
Associats de 4 hores 120 Palma / 105 seus universitàries 2
Associats de 3,5 hores 105 Palma / 90 seus universitàries 2
Associats de 3 hores 90 Palma / 75 seus universitàries 2
Associats de 2,5 hores 75 Palma / 60 seus universitàries 1
Associats de 2 hores 60 Palma / 45 seus universitàries 1
Associats d’1 hora 30 Palma 1
La columna sobre dedicació lectiva es refereix a les hores que inicialment cada figura de professorat hauria de dedicar a una o més de les següents tasques docents presencials: classes magistrals, classes pràctiques de problemes, seminaris, pràctiques de laboratori, pràctiques informàtiques, tutories d’assignatura obligatòries per a l’alumnat, etc.

La columna sobre tutories i altres tasques docents es deriva de les hores que en els plans no adaptats a l’espai europeu d’educació superior (EEES) s’havien de dedicar a tutories d’assignatura, i per a les quals s’havia d’establir un horari d’atenció a l’alumnat. Com s’explica a continuació, algunes d’aquelles hores es reconvertiran per dedicar més temps a altres activitats docents.

El professorat que imparteixi tota la seva docència en plans d’estudis no adaptats a l’EEES ha de dedicar les hores indicades a la columna de tutories i altres tasques docents a la realització de tutories convencionals, de la mateixa manera com es realitzava en aquells plans. Si imparteixen assignatures de plans adaptats a l’EEES, una part d’aquestes hores de tutories s’ha de reconvertir en activitats d’avaluació contínua, acció tutorial, tasques de coordinació, etc.

Si s’imparteix tota la docència en plans adaptats a l’EEES, la dedicació a tutories convencionals ha de ser d’una hora per setmana (que és el mínim que hi ha de dedicar tot el professorat) i la resta d’hores de la columna de tutories i altres tasques docents s’ha de dedicar a tasques dels tipus esmentats. A tall d’exemple, el professorat funcionari a temps complet i el laboral amb contracte indefinit (llevat del professorat del programa I3), haurà de dedicar una hora per setmana a tutoria convencional, una hora per setmana al pla d’acció tutorial (en cas de no participar-hi, s’haurà de dedicar l’hora a tutoria convencional) i quatre hores per setmana a tasques derivades de la implantació de l’EEES (avaluació contínua, reunions de coordinació, etc.).

En el període transitori s’ha de respectar la proporcionalitat en funció de la dedicació als dos tipus de plans d’estudis. En tots els casos es pot substituir una tercera part de les tutories convencionals per la realització de tutories electròniques. El professorat associat pot realitzar, inicialment, totes les seves tutories convencionals de forma no presencial, i realitzar-les de forma presencial sota demanda.

Les persones que gaudeixin d’un contracte Ramón y Cajal o Juan de la Cierva podran impartir fins a 60 hores de classe (i 2 hores de tutoria, del tipus que correspongui), amb el vistiplau del seu departament. Aquesta circumstància s’haurà de notificar al vicerector de Professorat durant el procés de revisió de la capacitat docent del professorat, perquè en quedi la deguda constància. De la mateixa manera, quan una persona d’un institut universitari hagi de participar en alguna activitat docent (preferentment en màsters oficials i doctorat), s’haurà de notificar de forma anàloga a l’anterior perquè tingui els efectes oportuns.

A banda del que s’ha dit anteriorment, el professorat amb vinculació permanent a la UIB s’integra en algun dels grups de classificació que s’indiquen:

Tipologia del professorat Dedicació lectiva (hores / any acadèmic) Dedicació a tutories i altres tasques docents (avaluació contínua, coordinació, etc.) (hores/setmana)
A:
- CU amb 4 sexennis consecutius (el més recent, dins els darrers 6 anys)
- TU o CU amb 5 o 6 sexennis
- TU / CEU / TEU dr. / P. contr. dr. / P. col. dr. amb 3 sexennis o més consecutius (el més recent, dins els darrers 6 anys)
160 hores 6
B:
- CU amb menys de 4 sexennis consecutius (el més recent, dins els darrers 6 anys)
- TU / CEU / TEU dr. / P. contr. dr. / P. col. dr. amb menys de 3 sexennis consecutius (el més recent, dins els darrers 6 anys)
240 hores 6
C:
CU / TU / CEU / TEU dr. / P. contr. dr. / P. col. dr. que no estiguin en alguna de les anteriors situacions
320 hores 6
 
A la capacitat del professorat de les categories previstes a l’anterior taula que estigui a temps parcial, s’hi aplicarà un coeficient regulador en consonància amb el que es preveu a la primera taula d’aquest apartat.

Per calcular la capacitat final del professorat de les tipologies A, B i C, s’actuarà de la forma següent:

 1. Se suposarà que tot el professorat de les tipologies anteriors parteix d’una capacitat inicial de 240 hores.
 2. Sobre l’anterior capacitat s’hi aplicaran les reduccions previstes als subapartats següents.
 3. Al professorat de la tipologia A al qual, després de les reduccions, quedi una capacitat superior a 160 hores, hom li fixarà la capacitat final de 160 hores.
 4. Al professorat de la tipologia C hom li sumarà una quantitat d’hores que pot arribar fins a 80 hores per tasques docents ordinàries: classes magistrals, seminaris i classes de laboratori, així com altres de previstes explícitament al compromís d’oferta acadèmica (COA) dels departaments. El Consell de Govern determinarà cada any acadèmic aquesta quantitat.

L'augment progressiu de la capacitat d’una part del professorat per a tasques de grup gran i mitjà degut a l’aplicació del Reial decret 14/2012, ha d’anar acompanyat d'una més bona consideració de les tasques docents (l’activitat no presencial, especialment en els grups massificats, la comptabilitat de la direcció de treballs de fi de grau, etc.), condicionada a les disponibilitats pressupostàries.

Perquè consti que el professorat de la UIB realitza una tasca docent superior a la que indiquen els COA que elaboren els departaments, en els quals no es comptabilitzen determinades tasques docents, com són: docència en assignatures en extinció, més dedicació de la comptabilitzada en la tutorització de treballs de fi de màster i de grau, participació en tribunals avaluadors de treball de fi de màster i de grau, en pla d’acció tutorial, en activitats en grup petit, seminaris i accions de suport i innovació de la docència, més dedicació a grups massificats i a itineraris en anglès, participació en comissions docents derivades de l’adaptació a l’EEES, i altres activitats docents, el Rectorat prendrà les mesures oportunes per tal que aquestes activitats docents, i d’altres que escaigui tenir en compte, quedin reflectides al COA definitiu de cada departament.

1.1.1. Reducció de l’activitat docent per dedicació a tasques de gestió

 1. Rector: pot tenir reducció total de la dedicació a tasques docents.
 2. Membres del Consell de Direcció i Síndica de Greuges: 180 hores de reducció.
 3. El càrrecs de director de departament, director d’institut universitari, degà i director d’escola: 120 hores de reducció.
 4. Els càrrecs de vicedegà i subdirector d’escola: 75 hores de reducció.
 5. El càrrec de subdirector de departament: 30 hores de reducció.
 6. Els càrrecs de secretari de departament i secretari de facultat i d’escola: 60 hores de reducció.
 7. El càrrec de director de màster oficial: 40 hores de reducció. La reducció serà de 50 hores quan el màster sigui el període de formació d’un doctorat amb mencióde qualitat.
 8. El Consell de Direcció pot fer propostes d’extensió del criteri a altres càrrecs acadèmics, o ampliar temporalment per raons degudament justificades les reduccions dels càrrecs esmentats, i ho comunicarà al departament corresponent. En cap cas aquestes reduccions no poden superar les 150 hores.

Les reduccions dels càrrecs esmentats a les lletres a), b) i c) es compensaran amb contractes de personal docent per exempcions de càrrec d’acord amb els articles 3 i 4 de l’Acord normatiu 1185/1990, de 25 d’octubre (FOU núm. 51, de 31 d’octubre), o bé amb la solució que es pugui pactar amb la persona afectada i el seu departament i que doni la millor solució acadèmica possible.

Les reduccions dels càrrecs indicats a les lletres d), e), f) i g) es compensaran amb hores d’activitat docent al departament corresponent. Per a les reduccions dels càrrecs establerts a la lletra h), el Consell de Direcció decidirà en cada cas el tipus de compensació.

Aquestes diverses compensacions es faran efectives quan el departament no tingui cap professor amb la capacitat docent i d’especialització disciplinària suficients per poder assumir l’activitat docent assignada.

Els càrrecs corresponents a escoles adscrites no queden prevists a les lletres a), b), c), d), e), f) i g).

Amb caràcter general, les reduccions no són acumulables (només es pot aplicar la reducció d’un càrrec), i en cap cas no es poden aplicar al professorat associat. Excepcionalment, quan s’ocupin càrrecs sense retribucions econòmiques (especialment, quan un d’aquests es correspongui amb la direcció d’un màster oficial), es podran acumular les reduccions associades als càrrecs fins a un màxim de 90 hores.

1.1.2. Augment de l’activitat docent

En els casos en què determinades situacions docents de la Universitat ho facin necessari (per exemple, desdoblaments temporals de grups, impossibilitat de trobar professorat prou format, accions estratègiques, etc.), el professorat que vulgui, i d’acord amb una planificació aprovada pel departament corresponent, podrà demanar d’augmentar la seva activitat docent per tal de cobrir les esmentades necessitats docents. La proposta, avalada pel departament, haurà de ser aprovada en darrer terme pel Consell de Direcció.

Amb caràcter general, no es poden superar les 90 hores d’augment, i qualsevol excepció ha d’estar plenament justificada.

El professorat que es pugui acollir a aquest augment de dedicació docent rebrà una compensació econòmica valorada en els mateixos termes econòmics que per al professorat associat, amb l’autorització del Consell Social en els casos en què sigui procedent.

En cap cas no es poden superar les 360 hores de docència per any acadèmic a causa de l'augment de càrrega docent.

1.2. Programa de promoció de la formació en investigació del professorat TEU / P. col.

Essent que les figures de professorat TEU i P. col. són figures a extingir, i que només es podran fer contractes de forma excepcional per a la categoria P. col., es mantindrà el pla indicat a l’Acord normatiu 8342/2008, de 6 de febrer, pel qual s’aprova el document de plantilla de la Universitat de les Illes Balears per a les persones que en el moment d’aprovar-se el present document hi estiguin acollides, fins que s’esgotin els terminis allà prevists.

Per als TEU i P. col. que no s’hagin acollit al programa o hagin esgotat els anys de reducció prevists, s’establirà un programa específic per donar compliment a les previsions de la disposició addicional segona de la Llei 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats.

Cal recordar que l’adscripció al Programa de promoció de la formació en investigació del professorat TEU / P. col. és incompatible amb qualsevol dedicació extraordinària remunerada que no sigui de caràcter investigador, excepte en aquells casos en què, per necessitats organitzatives, aprovi una altra cosa el Consell de Direcció.

De la mateixa manera es mantindrà el pla indicat en el document de plantilla aprovat per l’Acord normatiu 8342/2008, de 6 de febrer, per a les persones diplomades, enginyeres tècniques o arquitectes tècniques que en el moment d’aprovar-se el present acord normatiu hi estiguin acollides, fins que s’esgotin els terminis allà prevists.

1.3. Programa de promoció de la investigació

1.3.1. Es reduirà la capacitat docent per a cada professor en 20 hores per sexenni reconegut.

1.3.2. Es reduirà la capacitat docent en 30 hores als professors que figurin com a investigador principal i en 20 hores als investigadors no principals, fins a un màxim de 30 hores, per l’equivalent de dedicació plena (EDP) compromès en projectes de recerca competitius. En cas de dedicació a temps parcial, es dividirà per dos.

En cas de dubte se sol·licitarà a la Comissió d’Investigació que informi el Consell de Direcció si el projecte al·legat és competitiu o no.

No es consideren homologables, a efectes de reduccions, els treballs fets a l’empara de l’article 83 de la LOU.

1.4. Programa d’any sabàtic

La Universitat facilitarà la realització d’anys sabàtics al professorat que ho sol·liciti, en els termes establerts a la legislació vigent.

Les necessitats docents que generi l’absència del professor en any sabàtic seran cobertes amb professorat associat en aquells casos en què l’assignació d’activitats docents sigui superior a la capacitat docent. Si no es poden atendre simultàniament totes les peticions, s’establiran les mesures de priorització oportunes i sempre abans de l’aprovació dels COA (compromís d’oferta acadèmica).

La concessió de la llicència d’any sabàtic queda supeditada al compromís del departament implicat que no suposarà cap sobrecost per a la Universitat (la docència que hauria de fer el professor que gaudirà l’any sabàtic ha de ser assumida pel departament).

1.5. Augment de la capacitat docent i compensació interanual

Per garantir un nivell de qualitat adient de la docència impartida (per exemple, per evitar fragmentacions de les assignatures impartides), els departaments poden augmentar la capacitat docent dels professors fins a un màxim de 30 hores. De la mateixa manera, un professor pot tenir una activitat docent inferior a la seva capacitat docent. Aquestes desviacions han de ser compensades en anys acadèmics posteriors, per part del departament, sense que això pugui suposar una variació de la capacitat docent global del departament.

Aquesta compensació interanual, a diferència de l’augment de l’activitat docent, no comporta cap tipus de retribució econòmica addicional. El professorat que vegi augmentada la seva capacitat docent un any acadèmic, la veurà disminuïda l’any acadèmic següent, si escau.

També es podrà augmentar fins a 30 hores la capacitat docent del professorat al qual l’any acadèmic anterior havia estat assignada una docència (de grau o de postgrau) que no es va realitzar per falta d’alumnes o per qualsevol altra circumstància que es consideri pertinent (per exemple, desdoblaments no realitzats per manca d’alumnes).

1.6. Disminució progressiva de la capacitat docent a partir dels 60 anys (en suspens)

S’estableix un pla de limitació de la capacitat docent màxima del professorat de 60 o més anys. L’objectiu és que els professors doctors de 60 anys tinguin una capacitat docent màxima de 180 hores, i que aquesta capacitat docent màxima es redueixi en 10 hores per cada any addicional (fins a arribar als 69 anys, en què es desitja que la capacitat docent màxima sigui de 90 hores). Per al professorat no doctor, s’han d’augmentar les anteriors capacitats docents màximes en 100 hores. En tots els casos serà aplicable el que s’ha indicat al punt 1.5. El mes de gener de cada any el Consell de Direcció fixarà el punt d’execució d’aquest pla, fins a la seva plena implantació.

1.7. Còmput d’activitats docents comptabilitzades pel Rectorat

En aquest apartat es consideren aquelles activitats docents per les característiques de les quals, el còmput és directament gestionat pel Rectorat. D’aquesta manera en el document de capacitat docent quedarà reflectit el nombre d’hores que els departaments han d’assignar a cada professor, al marge de les referides a les activitats d’aquest apartat que el Rectorat ja haurà inclòs en el document.

1.7.1. Tesis doctorals

Essent que el nombre de tesis doctorals defensades a la UIB és un dels indicadors que cal millorar de forma considerable, s’estableix el següent per considerar la tasca docent que implica la direcció d’una tesi doctoral.

1.7.1.1. La direcció d’una memòria d’investigació dels programes de doctorat no adaptats a l’EEES, es computarà com a activitat docent anual l’any acadèmic següent a l’any natural (fins al 31 de desembre de l’any acadèmic anterior al que s’està planificant) en què la memòria hagi obtingut la qualificació almenys d’aprovat, computant 20 hores.

1.7.1.2. La direcció d’una tesi doctoral dirigida i llegida a la UIB es computarà com a activitat docent anual els dos anys acadèmics següents a l’any natural (fins al 31 de desembre de l’any acadèmic anterior al que s’està planificant) en què la tesi hagi obtingut la qualificació almenys d’aprovat, computant 20 hores per tesi i any.

La màxima docència que es pot comptabilitzar de l’apartat 1.7.1 és de 50 hores, que sumades a les reduccions a les quals fa referència l’apartat 1.3 no poden excedir mai globalment les 120 hores, i ambdues només són aplicables al professorat funcionari a temps complet i al professorat contractat indefinit (exceptuant el professorat del programa I3).

1.7.2. Tutorització d’alumnes en programes de mobilitat

Es comptabilitzarà la tutorització d’alumnes en programes de mobilitat de la manera següent: 4 alumnes tutoritzats suposa un còmput de 10 hores, entre 5 i 8 alumnes 20 hores, i 9 o més alumnes 30 hores. El màxim d’hores és de 30, i el mínim d’alumnes és 4. Si no s’arriba a 4 alumnes, es podran acumular per ser considerats en l’any acadèmic següent.

1.8. Activitat mínima docent

Al marge de les reduccions reconegudes per dedicació a tasques de gestió o per promoció a la investigació, tot el professorat de la UIB té una capacitat docent mínima de 120 hores per realitzar tasques docents presencials, distintes de les tutories. S’exceptuen d’aquesta regla les figures de professorat que tenen una capacitat docent inicial inferior o igual a 120 hores: en aquest cas, la seva capacitat docent és la que s’indica a la taula de les regles generals (apartat 1.1). Queden exempts de la capacitat docent mínima de 120 hores el Rector, el Síndic de Greuges, els membres del Consell de Direcció i els càrrecs en què escaigui perquè s’hi hagi aplicat una ampliació de la reducció que tenien. Per al professorat amb vinculació permanent que ocupi un càrrec acadèmic diferent dels anteriors, la capacitat mínima queda establerta en 90 hores.

Quan no hi hagi un acord de tot el professorat amb vinculació permanent del departament per permetre una altra distribució de la docència assignada al departament, sempre que sigui possible, tot el professorat amb vinculació permanent a temps complet haurà d’impartir un mínim de 60 hores en assignatures obligatòries i bàsiques dels graus.

2. Còmput de l’activitat docent general

Com ja s’ha indicat, l’activitat docent es compta en hores.

2.1. Formació de grups lectius

El còmput de l’activitat docent lectiva es realitza multiplicant el nombre d’hores de les assignatures assignades a cada departament pel nombre de grups (classes) que hagin de formar-se a causa del nombre d’alumnes matriculats. Per a cada categoria de les previstes en els plans d’estudis (grup gran, mitjà i petit) en aquest document es marcarà una forquilla de nombre d’alumnes, i el Consell de Direcció fixarà el nombre concret (dins la forquilla) dins el mes de gener, que permeti assolir els màxims nivells de qualitat amb el pressupost disponible. L’objectiu és reduir progressivament la grandària màxima dels grups.

A) Activitats de grup gran

Les activitats de grup gran (per exemple, les classes de teoria magistrals) s’impartiran en grups que tindran un màxim d’alumnes que oscil·larà entre 70 i 90 alumnes.

Una adequada implantació de l’EEES pot suposar un augment de les tasques no presencials realitzades per part del professorat (avaluació contínua, reunions de coordinació, etc.). És per això que s’han reconvertit part de les hores de dedicació a tutories convencionals perquè puguin ser dedicades a aquestes tasques. Tot i així, quan el nombre d’alumnes d’un grup sigui elevat, aquelles hores no seran suficients, i en aquests casos es computaran hores de dedicació a tasques no presencials que seran part de l’assignació docent del professorat al qual es computin.

La fórmula per determinar el nombre d’hores que es poden computar, que s’aplicarà quan el nombre d’alumnes per grup sigui superior a 35, és la següent: (N-35*y)/x. N és el nombre total d’alumnes de l’assignatura, y és el nombre de grups grans que es formaran (nombre derivat del total d’alumnes de l’assignatura) i x és un factor reductor que cada any fixarà el Consell de Direcció en funció dels recursos econòmics i humans disponibles (el valor estarà entre 1 i 7). L’objectiu és, quan les condicions de finançament ho permetin, arribar al valor d’1. Les hores resultants d’aplicar l’anterior fórmula les ha de distribuir el departament entre els professors que participen en qualsevol de les tasques docents presencials de l’assignatura.

B) Activitats de grup mitjà

Per a les activitats de grup mitjà (per exemple, determinades classes pràctiques) es mantenen les divisions que l’experiència ha demostrat (per grandària dels laboratoris, etc.) que són necessàries.

 1. En aula/problemes: el màxim oscil·larà entre 25 i 45 alumnes
 2. Aula d’informàtica: el màxim oscil·larà entre 25 i 45 alumnes
 3. Laboratori: el màxim oscil·larà entre 20 i 35 alumnes

C) Activitats de grup petit

Per a aquest tipus d’activitats (per exemple, tutories adaptades a l’EEES) el nombre màxim de l’agrupació és de 10 alumnes.

Per a les pràctiques clíniques, de camp i les que comportin un especial risc per a l’alumnat, es realitzarà una assignació d’hores que estarà en funció del programa i de les instal·lacions. El nombre d’alumnes per grup s’aplicarà a partir de l’assignació que realitzarà el Consell de Direcció, vist l’informe que se sol·licitarà a facultats i escoles.

La qualificació de les diferents pràctiques en a), b) i c) de B) o C) s’aplicarà a partir de l’assignació que realitzarà el Consell de Direcció, vist l’informe que se sol·licitarà a facultats i escoles.

En casos justificats es podrà modificar l’esmentada assignació, seguint el procediment que es detalla a continuació: el cap d’estudis al qual estigui assignada la matèria en qüestió, redactarà un informe justificatiu dels motius del canvi de definició dels tipus d’activitats de l’assignatura, especificant les noves activitats que haurà de desenvolupar l’alumnat en el nou marc que es proposa. Aquest informe, amb l’aprovació de la junta de centre i amb l’informe previ del consell del departament afectat, serà presentat al vicerector responsable d’Ordenació Acadèmica, el qual l’elevarà al Consell de Direcció per a la seva aprovació, si escau. Aquestes propostes podran ser iniciades a instància dels departaments.

Qualsevol altre tipus d’activitat docent haurà de quedar subsumida en una de les categories descrites, amb l’aprovació del Consell de Direcció.

Còmput del nombre d’alumnes

Per fer els desdoblaments es computarà el nombre d’alumnes de l’assignatura l’any acadèmic anterior. Es pot tenir en compte la matrícula d’anys anteriors, especialment en el cas d’assignatures de segon quadrimestre.

De forma transitòria, els primers anys de cada curs dels plans adaptats a l’EEES, el Consell de Direcció realitzarà una estimació utilitzant les dades de què disposa (matrícules d’anteriors estudis i previsions de mercat).

En tot cas l’aplicació dels criteris de formació de grups quedarà condicionada a les disponibilitats efectives de recursos (per exemple, espais).

Participació en Campus Extens (Palma)

La participació d’una assignatura en el programa Campus Extens (Palma) permetrà la reducció fins a un 50% de l’activitat docent presencial de l’assignatura (respecte de la prevista inicialment). Es fixaran les condicions (material proporcionat a l’alumnat, nombre d’avaluacions, accessos de l’alumnat, etc.) que s’han d’acomplir per determinar el percentatge que es pot disminuir. La participació en aquest programa ha de constar en el COA, perquè els centres puguin realitzar una adequada assignació d’horaris i espais.

2.2. Treballs de fi de grau

La tutorització d’un treball fi de grau es computarà com a activitat docent anual l’any acadèmic següent a l’any natural (fins al 31 de desembre de l’any acadèmic anterior al que s’està planificant) en què el treball hagi obtingut la qualificació almenys d’aprovat, computant entre 0,5 hores i 1,5 hores per cada crèdit que tingui el treball al pla d’estudis. Els departaments, per evitar fluctuacions indesitjades en l’assignació de docència, podran establir un màxim d’hores que es poden dedicar a aquesta activitat docent. El nombre màxim d’hores s’haurà d’aprovar en consell de departament i se n’haurà d’informar tot el professorat del departament.

2.3. Pràctiques externes

Per a la tutela de pràctiques externes (pràcticum) incloses al pla d’estudis, es computaran 10 hores d’activitat docent per cada 3 alumnes tutelats quan les pràctiques tinguin assignats més de 17 crèdits en el pla d’estudis, 10 hores per cada 4 alumnes quan el nombre de crèdits en el pla d’estudis sigui més gran que 11 i més petit o igual que 17, i 10 hores per cada 5 alumnes quan el nombre de crèdits sigui més petit o igual que 11. Si no s’arriba al mínim d’alumnes, es podran acumular per ser considerats en l’any acadèmic següent. La relació hores/alumnes tutelats la podran modificar els departaments en funció de la major o menor complexitat de la tipologia d’activitats assignades als professors tutors, per bé que això no pot comportar un augment de cost una vegada realitzat el còmput global.

L’organització d’un pràcticum es computarà com a activitat docent anual de 30 hores per al professor encarregat, quan el nombre d’alumnes sigui superior a 30. Per cada 25 alumnes addicionals per sobre de 30, s’afegiran 10 hores a les 30 indicades anteriorment. El nombre d’hores resultant es podrà augmentar en 20 hores quan es presenti una justificació raonada i quantificada de la complexitat de l’organització del pràcticum.

2.4. Màsters oficials i doctorat

Cada any el Consell de Direcció fixarà les hores finançades per impartir assignatures de doctorat i de màsters oficials. No obstant això, per tal d’avaluar el cost real dels màsters oficials, el còmput d’hores per assignatura en el POA (pla d’oferta acadèmica) s’ha de realitzar de la mateixa manera que per a les assignatures dels graus. Cal recordar que el treball de fi de màster forma part de la docència que s’ha de realitzar en els màsters oficials. El còmput al professorat (en el COA) s’haurà d’ajustar a les hores finançades. L’assignació docent de doctorat i màster ha de constar en el COA de cada departament.

Tot el còmput de tasques docents relatives als màsters oficials (incloses les referents a la tutorització de treballs de fi de màster) ha d’anar a càrrec de les hores que tenen assignades els departaments a aquest efecte.

2.5. Oferta d’assignatures optatives pròpies incloses als plans d’estudis

Les assignatures optatives pròpies són aquelles que figuren exclusivament com a optatives en un o més plans d’estudis i no són al mateix temps assignatures obligatòries en altres. En cas que una assignatura optativa pròpia ho sigui en diversos estudis, es dividirà als efectes que segueixen pel nombre d’estudis on figura.

Inicialment, el nombre màxim de crèdits optatius propis i computables com a activitat docent en cada estudi serà el nombre de crèdits optatius que ha de cursar un alumne en el dit estudi multiplicats per 1,4. Si el nombre d’alumnes d’una titulació pot suposar la creació de més d’un grup d’una o més assignatures optatives, els centres, de forma coordinada amb els departaments afectats, poden proposar implantar més assignatures optatives renunciant als desdoblaments. En qualsevol cas, el cost de la solució proposada no pot ser superior.

Per a tots els estudis, l’objectiu inicial és arribar a un finançament del doble d’assignatures respecte de les que ha de cursar l’alumne, sempre que quedi justificat pel nombre d’alumnes de l’estudi.

Per als estudis amb itineraris formatius caldrà estudiar una solució que permeti d’activar-los, amb el benentès que això no pot suposar un greuge entre els diferents estudis, i a la vegada entre els departaments.

Quan en una assignatura optativa hi hagi hagut menys de 8 alumnes, el departament que en sigui responsable veurà disminuït el finançament d’optativitat el següent any acadèmic en el nombre d’hores que tingui l’assignatura (finançament que no passarà a un altre departament), sempre que això no suposi una pèrdua del dret de l’alumne a poder tenir una optativitat efectiva. Els alumnes matriculats en assignatures optatives finançades externament es comptabilitzaran com si s’haguessin matriculat a les assignatures optatives finançades per la UIB (del departament escaient).

2.6. Pla d’acció tutorial

L’acció tutorial és un dels elements que ha de preveure tot pla d’estudis adaptat a l’EEES. És per això que a tot el professorat funcionari a temps complet o contractat indefinit, els departaments li pot assignar fins a un màxim de 20 alumnes per ser tutoritzats dins el pla d’acció tutorial, amb càrrec a una de les hores de tutoria convencional reconvertides. El màxim d’alumnes assignat es podrà augmentar fins a 30 quan es compti amb el suport d’alumnat col·laborador per realitzar aquesta tasca. Excepcionalment podrà participar en el pla d’acció tutorial professorat d’altres modalitats contractuals, sempre que quedi garantida la qualitat de l’acció tutorial.

Quan un professor funcionari a temps complet o contractat indefinit no participi en el pla d’acció tutorial, per exemple perquè un centre n’hagi realitzat un informe negatiu (aprovat per la Comissió Acadèmica), podrà veure incrementada la seva capacitat docent entre 10 i 30 hores segons el nombre d’alumnes que hauria d’haver tutoritzat. Això significa que aquest professorat haurà de dedicar més hores a altres tasques docents presencials, i altre professorat, amb càrrec a aquestes hores, podrà assumir la tasca d’acció tutorial que hauria d’haver realitzat aquell professor. L’acció tutorial l’ha de realitzar preferentment professorat implicat en l’estudi de l’alumnat a tutoritzar.

Quan el nombre d’alumnes d’un estudi sigui superior al que pot ser assumit pel professorat implicat en el pla d’acció tutorial, es computaran 1,5 hores addicionals de dedicació a aquesta tasca docent per cada alumne addicional que s’hagi de tutoritzar. Aquestes hores addicionals s’assignaran als departaments que hagin hagut d’assumir l’excés, l’any acadèmic següent al que s’hagi realitzat l’acció tutorial.

Els departaments hauran d’establir mecanismes de substitució per preveure absències del professorat (sabàtics, llicències d’estudis, etc.) que tingui assignats alumnes a tutoritzar.

El Consell de Direcció determinarà el nombre d’alumnes de cada estudi que ha de tutoritzar cada departament. Els departaments proporcionaran als centres una llista del seu professorat que podrà participar en l’acció tutorial, indicant el nombre d’alumnes que pot assumir cada professor (tenint en compte que un professor pot participar en més d’un estudi). Aquestes llistes hauran de ser coherents amb la participació dels departaments en els estudis, i han de permetre garantir que tots els alumnes tinguin un tutor. Els centres assignaran els alumnes als tutors indicats pels departaments, vetllant perquè la distribució del nombre d’alumnes sigui proporcionada entre tots els tutors aportats pels departaments.

3. Sobre determinades figures de professorat amb vinculació no permanent

3.1. Ajudant

Essent que l’objectiu fonamental d’aquesta categoria és la realització de la tesi doctoral, els ajudants que no siguin doctors no podran ocupar càrrecs acadèmics, ni dedicar-se a altres tasques fora de les 60 hores pràctiques de docència que els han d’assignar i les pròpies de la recerca que tinguin per objectiu assolir el grau de doctor.

3.2. Professorat ajudant doctor

De forma general, el professorat ajudant doctor es troba en la fase de millorar el seu currículum docent i com a investigadors. És per això que la seva dedicació a tasques docents s’ha establert en 120 hores, per tal de donar un marge més ampli (respecte del professorat que té una capacitat docent inicial de 240 hores) a la dedicació a tasques de recerca. A més del compliment de la docència que tingui assignada, la recerca ha de ser l’objectiu fonamental del professorat ajudant doctor.

3.3. Professorat visitant

El professorat visitant podrà tenir una activitat docent equivalent a la del professorat amb vinculació permanent a temps complet, d’acord amb el que hagi determinat la UIB en cada convocatòria d’una plaça d’aquest tipus.

3.4. Professorat emèrit

El Consell de Govern, a proposta del Consell de Direcció, pot decidir la contractació de professors emèrits dins els límits marcats per la normativa vigent. Aquest professorat no es considerarà als efectes de quantificar la capacitat docent del departament al qual s’adscrigui. En cas que es prevegi que les peticions dels departaments poden superar els límits de la normativa, s’establiran uns criteris generals de selecció.

4. Places vacants

Respecte de les places vacants que puguin tenir els departaments en un moment determinat, s’aplicaran les regles següents:

 1. Si el departament presenta més activitat docent a realitzar que capacitat docent, conservarà la plaça, però no podrà sol·licitar que surti a concurs fins que no estigui planificada la docència que haurà d’assumir la persona que l’ocupi. En qualsevol cas el Consell de Govern pot determinar que el departament ha de treure obligatòriament a concurs la plaça una vegada passats quatre anys.
 2. Si el departament presenta més capacitat docent que activitat docent a realitzar, el Consell de Govern podrà determinar que ha d’amortitzar aquesta o altres places fins a equilibrar el seu balanç docent, tenint en compte l’estructura de la plantilla del departament.

5. Procediment per assignar el pressupost de plantilla

El Consell de Direcció aplicarà el següent procediment segons les disponibilitats pressupostàries.

5.1. Es fixarà el nombre d’hores corresponent a les assignatures obligatòries i optatives pròpies finançades per a l’any acadèmic següent per a cada estudi de grau i, finalment, per a cada departament.

5.2. Es fixarà el nombre d’hores corresponent a doctorat i màsters oficials per a cada departament.

5.3. Es calcularà l’activitat i la capacitat docent corresponents a cada departament segons els criteris establerts, i aplicats sobre les assignatures que hagi d’impartir el professorat l’any acadèmic següent, per la qual cosa cada departament presentarà el seu COA, segons les regles següents:

 1. Ha de distribuir-se la docència de tal forma que no es produeixin descompensacions que puguin provocar una situació de dèficit evitable;
 2. No es computaran els associats per exempció de càrrec, els associats finançats per conveni, ni els de Campus Extens – illes menors, tot i que ha de constar en el COA la docència que previsiblement realitzaran.

Totes les reduccions establertes en aquest document es comptabilitzaran prenent com a referència la data de 31 de desembre de l’any acadèmic anterior al que s’està planificant.

5.4. Es determinarà el balanç docent de cada departament, el qual consistirà en la diferència en hores entre la capacitat i l’activitat docent.

5.5. Si la xifra obtinguda com a situació docent d’un departament és positiva, es procedirà, segons les circumstàncies i l’estructura de la plantilla, a l’amortització de les places que vagin quedant vacants.

En particular, abans de desdotar una plaça de professorat amb vinculació permanent vacant o de desdotar i no prorrogar una plaça d’ajudant que no hagi cobert els anys de contracte permesos legalment, es tindrà en compte:

 1. L’activitat docent prevista amb la plena implantació dels plans d’estudis i de l’optativitat establerta com a objectiu.
 2. La possible revisió dels plans d’estudis.

Els vicerectorats responsables d’Ordenació Acadèmica i Professorat faran un seguiment de la situació de POA i COA dels departaments per tal d’evitar que determinades variables (assignatures optatives no finançades, baixes laborals, sabàtics, etc.) puguin suposar un augment transitori en l’activitat docent.

5.6. El pressupost dedicat a minoració del dèficit es distribuirà entre els departaments amb manca de professorat per complir el seu encàrrec docent i a aquells que tinguin un excés de professorat associat (especialment els que estiguin per sobre de la mitjana de la UIB, de forma ponderada). També caldrà tenir present el punt d’execució (valors de les forquilles) d’aquest document de còmput de l’activitat docent, per poder considerar quins departaments poden presentar un dèficit més gran en anys posteriors.

5.7. Cada departament haurà de proposar al vicerectorat responsable de Professorat un ús de la quantitat que li sigui assignada per reduir el dèficit. Si tot i així persisteix, el departament ha de fer una proposta al vicerectorat responsable del Professorat, el qual estudiarà la solució més adequada.

5.8. Per a la confecció dels POA, els vicerectorats responsables d’Ordenació Acadèmica i Professorat corregiran aquelles situacions en les quals s’observi, comparant les mitjanes de les taxes d’èxit i eficiència de les distintes matèries o assignatures de l’estudi en qüestió, un excés significatiu d’alumnes repetidors.

5.9. Una vegada establert el POA dels diversos departaments, serà enviat al director de departament corresponent per a la seva revisió, així com als degans i directors de centre afectats per tal que es puguin dur a terme les coordinacions necessàries que garanteixin una programació coherent i adequada de les activitats docents i a la vegada uns COA equilibrats.

6. Promoció del professorat

La UIB cada any acadèmic pot convocar places de promoció del seu professorat amb vinculació permanent.

6.1. Promoció a CU

S’han d’atendre les peticions dels departaments on hi hagi professor TU que hagin obtingut la corresponent habilitació a CU, sempre que hi hagi disponibilitat pressupostària.

S’han d’atendre les peticions dels departaments on hi hagi professors TU que hagin obtingut la corresponent acreditació a CU. Si el pressupost disponible no és suficient per a totes les promocions, s’elaborarà una llista amb els barems que s’indiquen a continuació. S’assignarà a cada professor una puntuació respectant les regles següents:

a) Reconeixement de la labor docent i antiguitat

a.1) 2,5 punts per cada quinquenni de docència reconegut

b) Reconeixement de la labor en investigació

b.1) 3 punts per cada sexenni de recerca reconegut

Es valoraran els següents mèrits dins els darrers 9 anys:

b.2) 2 punts per cada participació en un projecte competitiu europeu

b.3) 1 punt per cada participació en un projecte competitiu del pla nacional (o equivalent)

Les dues quantitats anteriors es dividiran per dos quan la dedicació hagi estat a temps parcial.

b.4) 2 punts per cada tesi dirigida (o fracció en el cas de codireccions)

c) Reconeixement de la labor de gestió

Es valorarà la participació en càrrecs de gestió estatutaris unipersonals de la manera següent:

c.1) Es comptaran com a punts el resultat de dividir per 150 la reducció en hores prevista en aquest document per cada càrrec exercit durant un any (o puntuació proporcional); la puntuació màxima d’aquests apartat és de 6 punts.

Amb les puntuacions dels epígrafs anteriors s’elaborarà una primera llista dels candidats i les candidates ordenada per punts.

d) Es multiplicarà per x la puntuació del primer candidat o candidata de cada departament, on x és el resultat de dividir el nombre total de TU pel nombre de CU d’aquell departament. Amb independència del resultat del valor de la divisió, el valor mínim de x que s’aplicarà és de 2 i el valor màxim 4.

Finalment, per a aquelles persones que ja hagin participat en una convocatòria d’aquestes promocions sense obtenir la corresponent assignació pressupostària, i per tal d’evitar que puguin veure posposada indefinidament la seva possible opció a una promoció:

e) Se sumarà la puntuació que va obtenir en l’anterior convocatòria.

L’ordre de puntuació determina a quins departaments s’atorga part del pressupost per a les promocions. Els departaments hauran de respectar el perfil docent i com a investigador del professor que ha provocat l’assignació pressupostària o, en cas contrari, hauran de renunciar a l’assignació. Si un cop resolta la promoció, la plaça és obtinguda per un professor distint del que va generar l’assignació pressupostària, el departament quedarà fora de les dues convocatòries següents d’aquest procediment de promoció a CU.

Es realitzaran, si escau, dues llistes al llarg de cada any. La primera tindrà com a data de referència per als càlculs el dia 1 de juny, i la segona el dia 1 de desembre.

6.2. Penalitzacions sobre les places de promoció

6.2.1. Quan una plaça de promoció quedi deserta, es desdotarà la quantitat afegida per a la promoció.

6.2.2. Si la plaça l’obté un candidat que no sigui professor numerari de la UIB, el departament haurà d’amortitzar el cost econòmic de la plaça mitjançant places vacants i de professorat amb vinculació no permanent. En cas que no disposi de les unes o de les altres, es planificarà el retorn econòmic.

6.3. Promoció d’ajudants a ajudants doctors

A les persones que ocupin una plaça d’ajudant de la UIB, que estiguin en possessió del títol de doctor i hagin aconseguit l’acreditació que exigeix la LOU per presentar-se a una plaça d’ajudant doctor (LOU), hom els haurà d’oferir la possibilitat de poder optar a un concurs de plaça d’ajudant doctor, sempre que la plaça estigui justificada per les necessitats docents, i a la vegada d’investigació, del departament, i hi hagi disponibilitat pressupostària.

6.4. Promoció de PDI contractat indefinit

S’han d’atendre les peticions dels departaments on hi hagi professors P. col. o PC dr. que hagin obtingut la corresponent acreditació o habilitació a TU, sempre que quedin justificades respecte de les necessitats docents i d’investigació dels departaments. Aquestes promocions queden subjectes a unes condicions de penalització anàlogues a les establertes a l’apartat 6.2.2.

Disposició addicional primera

Mentre hi hagi professorat pertanyent al cos en extinció de catedràtics d’escola universitària, s’entendrà a tots els efectes la seva equivalència amb el cos de professors titulars d’universitat.

Disposició addicional segona

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí o femení, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposició addicional tercera

Es faculta el Consell de Direcció per interpretar i desenvolupar el present acord normatiu.

Disposició addicional quarta

Atesa la transitorietat del present acord normatiu, en el termini de tres anys s’haurà de revisar per estudiar novament les mesures que s’hi preveuen (supressió o disminució de reduccions i programes, etc.), així com la possibilitat d’establir moratòries per a situacions concretes que es puguin donar.

Disposició transitòria primera

Per a les assignatures de plans d’estudis no adaptats a l’EEES, seguirà vigent el que estableix el document de plantilla aprovat per l’Acord normatiu 8342/2008, de 6 de febrer. Per poder elaborar POA i COA de forma homogènia, es convertiran els crèdits a hores, essent la regla general que 1 crèdit és equivalent a 10 hores de classe presencial.

Disposició transitòria segona

Dins els tres primers mesos de l’any 2009 es podrà obrir una convocatòria addicional de promocions a CU, respecte de les establertes a l’apartat 6.1.

Disposició transitòria tercera

La quantitat indicada a la lletra d) del penúltim paràgraf de l’apartat 1.1 serà de 20 hores per a l’any acadèmic 2013-14.

Disposició transitòria quarta

El professorat de la tipologia C tindrà durant l’any acadèmic 2013-14 una capacitat docent de 240 hores si entre l’1 de gener de 2006 i el 31 de desembre de 2012 s'ha trobat en alguna de les situacions següents:

 1. Haver gaudit d’una llicència de maternitat o paternitat superior a 3 mesos en cas d’embaràs i de part, així com de permís per acumulació de la reducció per lactància.
 2. Haver gaudit d’una llicència per maternitat o paternitat superior a 3 mesos en cas d’adopció o acolliment d’infants.
 3. Haver gaudit de períodes d’excedència per cura de fill o demostrar fefaentment i amb documentació d’organismes oficials amb competències en matèria de dependència que ha tingut a càrrec seu persones dependents.
 4. Haver tingut una incapacitat laboral superior a sis mesos.

Disposició derogatòria

Queden derogats l’Acord normatiu 3213/1996, de 19 de juny, pel qual s’aprova el document de plantilla docent de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 123, de 26 de juliol), l’Acord normatiu 6125/2003, de 22 de gener, pel qual s’aprova el document de plantilla docent de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 217, de 11 d’abril), i l’Acord normatiu 8342/2008, de 6 de febrer, pel qual s’aprova el document de plantilla docent de la Universitat de les Illes Balears, sens perjudici, quant a vigència d’aquest darrer acord, de les previsions establertes a la disposició transitòria primera del present document.

Disposició final

Aquest acord normatiu entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat.

Palma, 30 de gener de 2013
La Rectora,
Montserrat Casas