FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XXVIII
Núm. 377
Divendres, 18 de gener de 2013
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
DISPOSICIONS GENERALS

Consell Social

10502. ACORD RATIFICATIU del dia 19 de desembre de 2012 pel qual s'aprova la modificació de l’article 1 de la normativa de permanència dels estudiants a la Universitat de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 21 i 22 dels Estatuts de la Universitat, el Consell Social, a la sessió del dia d'avui, fent ús de les competències que li atribueix l'article 46.3 de la LOU, ha acordat d'aprovar la modificació de l’article 1 de la normativa de permanència dels estudiants a la Universitat de les Illes Balears.

Article 1

Queda aprovada la modificació de l’article 1 de la normativa de permanència dels estudiants a la Universitat de les Illes Balears, aprovada mitjançant l’Acord ratificatiu 10376/2012, de 26 de juliol (FOU núm. 369, de 31 de juliol), de la forma següent:

«Article 1. Tipus de règim de permanència

»1. La UIB defineix un règim general de permanència, segons que l’estudiant ho sigui a temps complet o a temps parcial.

»2. En el cas de les titulacions de grau, els centres responsables de les titulacions fixaran per acord de la junta de centre, i amb el vistiplau del Consell de Direcció, el nombre mínim de crèdits que els estudiants a temps complet han de superar en cada estudi, el qual fluctua entre 12 i 30 crèdits el primer any i entre 36 i 72 crèdits els dos primers anys. Els alumnes a temps complet de les titulacions de màster i doctorat han d’aprovar, com a mínim, el 40 per cent dels crèdits arrodonit per excés de què s’han matriculat cada any acadèmic.

»3. Es consideren estudiants a temps parcial els que ho hagin sol·licitat i obtingut en funció del procediment que estipula l’article 2.

»4. Els estudiants de titulacions de grau que hagin obtingut el règim de permanència a temps parcial s’han de matricular del nombre mínim de crèdits que fixi anualment el decret del Govern de les Illes Balears pel qual s’actualitzen els preus públics per serveis acadèmics en els ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears. En tots els casos s’estableix que en acabar el primer any acadèmic l’estudiant ha de tenir superats un mínim de 6 crèdits, i en acabar els dos primers anys acadèmics, un mínim de 24 crèdits per poder continuar matriculat.

»Tant els estudiants a temps complet com els estudiants a temps parcial només es poden matricular d’un màxim de 78 crèdits, llevat que per raons excepcionals el responsable de la titulació autoritzi un increment d’aquest nombre.

»5. Els estudiants a temps parcial que es matriculin per primera vegada en un estudi de màster o doctorat han de superar com a mínim el 10 per cent dels crèdits de què s’hagin matriculat (arrodonit per excés).

»6. Els estudiants de grau han de matricular-se de totes les assignatures que els quedin pendents dels cursos anteriors abans de poder-se matricular d'una assignatura d'un curs superior, llevat del cas de les assignatures optatives, sempre que hi hagi el vistiplau del degà o responsable de la titulació.»

Article 2

Es disposa la publicació com a annex del text íntegre resultant de la modificació de la normativa de permanència.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

La present normativa de permanència entrarà en vigor el dia que es publiqui al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Article 1. Tipus de règim de permanència

1. La UIB defineix un règim general de permanència, segons que l’estudiant ho sigui a temps complet o a temps parcial.

2. En el cas de les titulacions de grau, els centres responsables de les titulacions fixaran per acord de la junta de centre, i amb el vistiplau del Consell de Direcció, el nombre mínim de crèdits que els estudiants a temps complet han de superar en cada estudi, el qual fluctua entre 12 i 30 crèdits el primer any i entre 36 i 72 crèdits els dos primers anys. Els alumnes a temps complet de les titulacions de màster i doctorat han d’aprovar, com a mínim, el 40 per cent dels crèdits arrodonit per excés de què s’han matriculat cada any acadèmic.

3. Es consideren estudiants a temps parcial els que ho hagin sol·licitat i obtingut en funció del procediment que estipula l’article 2.

4. Els estudiants de titulacions de grau que hagin obtingut el règim de permanència a temps parcial s’han de matricular del nombre mínim de crèdits que fixi anualment el decret del Govern de les Illes Balears pel qual s’actualitzen els preus públics per serveis acadèmics en els ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears. En tots els casos s’estableix que en acabar el primer any acadèmic l’estudiant ha de tenir superats un mínim de 6 crèdits, i en acabar els dos primers anys acadèmics, un mínim de 24 crèdits per poder continuar matriculat.

Tant els estudiants a temps complet com els estudiants a temps parcial només es poden matricular d’un màxim de 78 crèdits, llevat que per raons excepcionals el responsable de la titulació autoritzi un increment d’aquest nombre.

5. Els estudiants a temps parcial que es matriculin per primera vegada en un estudi de màster o doctorat han de superar com a mínim el 10 per cent dels crèdits de què s’hagin matriculat (arrodonit per excés).

6. Els estudiants de grau han de matricular-se de totes les assignatures que els quedin pendents dels cursos anteriors abans de poder-se matricular d'una assignatura d'un curs superior, llevat del cas de les assignatures optatives, sempre que hi hagi el vistiplau del degà o responsable de la titulació.

Article 2. Obtenció de la condició d’estudiant a temps parcial

1. Per ser considerat estudiant a temps parcial, la persona interessada ha d’emplenar una sol·licitud dirigida a la Rectora en la qual ha d’acreditar que es troba en un dels supòsits següents:

a) Estar treballant amb una mitjana de dedicació equivalent, com a mínim, a la meitat de la durada màxima de jornada ordinària de treball. Això s’ha d’acreditar amb un contracte de treball en vigor o un nomenament administratiu; alternativament es poden aportar altres documents que provin l’activitat actual, com els justificants de cotització en qualsevol règim de la Seguretat Social.
b) Estar afectat per una discapacitat física, sensorial o psíquica, en un grau igual o superior al 33 per cent, que és l’establert a la normativa que regula la reserva de places per a l’accés a la Universitat d’estudiants amb necessitats educatives especials. El grau de discapacitat s’ha d’acreditar mitjançant el certificat emès per l’organisme competent per al seu reconeixement.
c) Tenir 45 anys o més en la data d’inici del curs acadèmic.
d) Estar en situació de protecció a la família o haver de tenir cura de persones dependents.
e) Trobar-se en altres situacions extraordinàries que l’òrgan competent valori com a determinants per ser incorporat a la situació de dedicació a l’estudi a temps parcial.

En tots els supòsits s’han d’acreditar documentalment les situacions al·legades.

2. En els estudis amb limitació de places, la sol·licitud s’ha de presentar durant el període de preinscripció o, si escau, en el termini que s’hagi fixat anualment. En els estudis sense limitació de places, la sol·licitud s’ha de presentar amb una antelació de deu dies respecte als terminis de matriculació.

3. Després del primer any acadèmic, els estudiants poden sol·licitar el canvi d’estatus d’estudiant a temps complet a estudiant a temps parcial o viceversa, abans del 15 de juliol de cada any. En tot cas, no es pot canviar dues vegades d’estatus dins el mateix any acadèmic.

4. Totes les resolucions de les sol·licituds de dedicació a l’estudi a temps parcial i, si escau, les de reversió de la situació, corresponen a la Rectora o al vicerector que delegui.

5. A l’efecte de seguiment del rendiment acadèmic, o de qualsevol altre requisit que s’estableixi, la UIB tindrà un registre específic dels estudiants en la situació d’estudi a temps parcial.

Article 3. Efectes de la no superació del nombre mínim de crèdits establerts

1. En cas de no superar el nombre mínim de crèdits, l’alumne matriculat en un estudi de grau, màster o doctorat sense limitació de places pot adreçar una sol·licitud al degà, director d’escola o director de la titulació, el qual dictaminarà d’acord amb les directrius fixades pel centre o òrgan responsable sobre permanència dels alumnes i, si escau, d’acord amb l’informe que li faci arribar el tutor de carrera de l’alumne. En estudis amb limitació de places, els alumnes que no superin el nombre mínim de crèdits poden adreçar-se al vicerector competent en matèria d’ordenació acadèmica, el qual, consultat prèviament el degà, director d’escola o director de la titulació i, si escau, el tutor de l’alumne, pot autoritzar-li un any més de permanència atenent situacions especials sobrevingudes i suficientment justificades.

2. Si no obté permís de permanència, l’estudiant o bé només pot tornar-se a matricular dels mateixos estudis un cop transcorreguts dos anys acadèmics, o bé es pot matricular, segons pertoqui, en un altre estudi de grau, màster o doctorat, per al qual tornaran a regir les mateixes normes dels apartats anteriors. S’entén que el dret de reiniciar un estudi després de dos anys d’haver-lo hagut d’abandonar es té un sol cop, per la qual cosa l’estudiant que hagi d’abandonar un estudi per segona vegada perd definitivament la possibilitat de matricular-se d’aquest estudi a la UIB.

Article 4. Nombre màxim de matrícules en estudis de grau, màster o doctorat

1. Els estudiants de la UIB disposen d’un màxim de quatre matrícules ordinàries per superar cada assignatura de la seva titulació. Durant l’any acadèmic al qual fa referència cada matrícula, l’estudiant ha de superar l’assignatura segons les condicions marcades a la guia docent i durant els períodes d’avaluació contínua, complementària o extraordinària. En cas que en acabar l’any acadèmic l’estudiant tingui la qualificació de «suspens» o «no presentat», s’ha de matricular de bell nou per poder superar l’assignatura.

2. No es comptabilitzaran les matrícules de les quals s’hagi sol·licitat i concedit la pertinent anul·lació, d’acord amb les condicions establertes a l’article 9 del Reglament acadèmic. El fet de tenir un «no presentat» en una assignatura no suposa l’anul·lació de la matrícula.

3. L’estudiant pot sol·licitar, per una banda, l’avaluació anticipada de les assignatures treball de fi de grau/màster i les pràctiques obligatòries. Per altra banda, a més d’aquestes assignatures, també pot sol·licitar l’avaluació anticipada d’un màxim de dues assignatures més per any acadèmic, sempre que es donin les circumstàncies següents:

a) La guia docent ha de preveure un sistema d’avaluació amb la presència d’activitats recuperables que permetin aquesta opció.
b) L’assignatura o les assignatures de les quals se sol·licita l’avaluació anticipada han de ser necessàries per a l’estudiant per avançar de curs.

En qualsevol cas, el procediment que regirà per dur a terme l’avaluació anticipada l’aprovaran els centres responsables per a cada una de les seves titulacions. Per altra banda, els centres poden excloure de l’avaluació anticipada determinades assignatures per raons justificades, com seria el cas d’assignatures que incorporen pràctiques clíniques o requisits especials.

4. L’estudiant que hagi cursat durant quatre anys acadèmics una assignatura i no l’hagi superada, pot sol·licitar una convocatòria extraordinària al degà, director d’escola o director de la titulació per tornar-s’hi a matricular un any més. En aquesta sol·licitud ha d’especificar si vol ser avaluat en les mateixes condicions que els altres estudiants o si prefereix un sistema d’avaluació per tribunal. En aquest darrer cas, el director del departament al qual pertanyi el professor responsable de l’assignatura (o, si escau, el director de la titulació) nomenarà un tribunal de tres professors (inclòs, si es considera oportú, el professor responsable de l’assignatura), que establirà les condicions d’aquesta avaluació extraordinària d’acord amb els principis establerts a l’article 19 del Reglament acadèmic.

5. La denegació de la convocatòria extraordinària per part del degà, director d’escola o director de la titulació ha de ser motivada, i l’estudiant pot presentar recurs davant el vicerector competent en matèria d’ordenació acadèmica contra aquesta denegació.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Règim dels estudiants de plans antics

Els estudiants de plans antics en extinció de llicenciatura, diplomatura, enginyeria, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica es regeixen pel Reglament acadèmic aprovat mitjançant l’Acord normatiu 7740/2006, de 19 de desembre, o, si escau, per la modificació específica que estigui en vigor quan es matriculi de cada nou curs.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa

Queda derogat l’Acord ratificatiu 9302/2009, de 21 de desembre, pel qual s’aprova la normativa de permanència dels estudiants a la Universitat de les Illes Balears.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

La present normativa de permanència entrarà en vigor el dia que es publiqui al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Palma, 19 de desembre de 2012
El president del Consell Social,
Antoni Verd


 

Magfca. Sra. Rectora de la Universitat.

 
Acord anterior
 Acord següent

Acords que fan referència a aquest.