logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 364 - Any  XXVII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 27 d'abril de 2012
Consell de Direcció

10255. ACORD EXECUTIU del dia 20 de març de 2012 pel qual es modifica l’Acord executiu 9300/2009, de 15 de desembre, pel qual es crea la Comissió Tècnica d’Avaluació Docent (CTAD).

El Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia 15 de desembre de 2009, va crear, mitjançant l'Acord executiu 9300/2009, la Comissió Tècnica d’Avaluació Docent (CTAD), amb l’objectiu que vetllàs per l’estructura de l’avaluació docent i la millora de la docència (FOU núm. 325, de 29 de gener de 2010).

La progressiva implantació dels títols de grau i postgrau adaptats a l’espai europeu d’educació superior (EEES), l’aplicació del sistema de garantia intern de qualitat (SGIQ) als títols esmentats i les modificacions produïdes als òrgans de govern de la UIB fan que s’hagi de modificar la normativa que regula la CTAD.

Així doncs, i d’acord amb el que s’ha plantejat, el Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueix l’article 27.1.a) i h) dels Estatuts d'aquesta universitat, ha acordat de modificar l’Acord executiu 9300/2009 en els termes següents:

Article 1

Es modifica la redacció de l’article 2.1, que queda de la forma següent:

La composició de la CTAD ha de ser la següent:

 1. El vicerector de Docència i Qualitat, que la presidirà.
 2. El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat.
 3. La directora del Centre de Tecnologies de la Informació.
 4. La cap del Servei de Recursos Humans.
 5. La cap del Servei d’Estadística i Qualitat Universitària.
 6. Altres membres que decideixi el Consell de Direcció, preferentment amb experiència acreditada en matèria d’avaluació docent del professorat.»

Article 2

Es disposa la publicació com a annex del text íntegre resultant de la modificació de l’Acord executiu 9300/2009.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Article 1. Creació

Es crea la CTAD com a comissió permanent que vetllarà per l’estructura de l’avaluació docent i la millora de la docència.

Article 2. Composició

 1. La composició de la CTAD ha de ser la següent:
  1. El vicerector de Docència i Qualitat, que la presidirà.
  2. El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat.
  3. La directora del Centre de Tecnologies de la Informació.
  4. La cap del Servei de Recursos Humans.
  5. La cap del Servei d’Estadística i Qualitat Universitària.
  6. Altres membres que decideixi el Consell de Direcció, preferentment amb experiència acreditada en matèria d’avaluació docent del professorat.
 2. Exercirà de secretari un integrant de la CTAD, elegit per i entre els seus membres.

Article 3. Funcions

Les funcions de la CTAD són les següents:

 1. Preparar, actualitzar i revisar tècnicament el procés d’avaluació, promoció i reconeixement del personal docent i investigador.
 2. Facilitar la provisió de dades i la informació necessària als distints agents.
 3. Guiar i orientar l’execució del procés esmentat anteriorment.

Disposició addicional. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquesta normativa apareguin en gènere masculí o femení, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposició final. Entrada en vigor

Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Palma, 20 de març de 2012
La Rectora,
Montserrat Casas