logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 361 - Any  XXVII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 02 de març de 2012
Consell de Direcció

10213. ACORD EXECUTIU del dia 22 de febrer de 2012 pel qual es modifica el Servei d’Estadística i Qualitat Universitària (SEQUA).

La proposta de modificació del Servei d’Estadística i Qualitat Universitària (SEQUA) es deu al fet que s’hi han de fer importants canvis quant a les funcions que assumeix. El principal és que ha d’assumir noves competències relacionades, especialment, amb el suport tècnic a la docència i amb les derivades de l’herència de l’Oficina de Convergència i Harmonització Europea i, també, d’algunes funcions atribuïdes anteriorment a l’Institut de Ciències de l’Educació.

Així doncs, i d’acord amb el que s’ha plantejat anteriorment, el Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d’avui, en virtut de les competències que li corresponen segons l’article 27.1.h) dels Estatuts de la Universitat, ha acordat de modificar el SEQUA en els termes que s’indiquen tot seguit:

 1. La missió del SEQUA és contribuir a facilitar el camí de la institució universitària cap a l’excel·lència i, de forma específica, a la millora contínua de la docència i la seva plena adaptació a l’espai europeu d’educació superior, proporcionant als diferents grups d’interès l’assessorament, la formació, les dades, els indicadors, els informes i les eines més adients.
 2. El SEQUA, a més de realitzar les funcions que té assignades, ha d’assumir les funcions de donar suport tècnic als títols oficials i propis quant al disseny, la implantació, l’avaluació, el seguiment, la modificació i l’acreditació. Les tasques concretes a realitzar són:
  1. Suport tècnic al disseny, la implantació, l’avaluació, el seguiment, la modificació i l’acreditació dels títols oficials de grau i de màster (VERIFICA, MONITOR, ACREDITA…).
  2. Introducció dels plans d’estudis de grau i de màster al programa d’oficialització de títols del Ministeri.
  3. Assessorament dels consells d’estudis de les titulacions de grau i de màster en qüestions de planificació i coordinació docent.
  4. Formació, consultoria i assessorament relatius al sistema de garantia intern de qualitat (SGIQ) dels títols oficials i propis de la UIB.
  5. Realització d’estudis i informes de seguiment dels títols oficials i dels títols propis.
  6. Coordinació general del Pla d’acció tutorial (PAT) de la UIB.
  7. Recopilació i difusió d'informació i assessorament tècnic a la Universitat en matèria de convergència europea.
  8. Relació tècnica amb les agències de qualitat.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 22 de gener de 2012
La Rectora,
Montserrat Casas