FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XXVII
Núm. 361
Divendres, 2 de març de 2012
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
DISPOSICIONS GENERALS
Consell de Direcció

10211. ACORD EXECUTIU del dia 22 de febrer de 2012 pel qual es fixa la quantitat màxima per a l’any 2012 del programa d’ajuts per a l’assistència a congressos i estades de treball.

El Consell de Direcció, a la sessió del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueixen l’article 27.1.h) dels Estatuts i la disposició addicional segona de l’Acord normatiu 20210/2012, de 17 de febrer, pel qual s’aprova el programa d’ajuts per a l’assistència a congressos i estades de treball (FOU núm. 361, de 2 de març), acorda de fixar la quantitat màxima per a l’any 2012 del programa esmentat, en els termes que s’indiquen tot seguit:

Article únic

L’article 4 de l’Acord normatiu 10210/2012, de 17 de febrer, pel qual s’aprova el programa d’ajuts per a l’assistència a congressos i estades de treball, estableix que anualment el Consell de Direcció fixarà la quantitat màxima que pot percebre una mateixa persona cada any per aquests conceptes. Així mateix, també estableix que les quantitats màximes dels professors amb dedicació a temps parcial seran el 50% de les dels professors a temps complet.

Seguint aquestes estipulacions, el Consell de Direcció acorda que la quantitat màxima que pot rebre una persona enguany per assistir a congressos i estades de treball és de 600 euros. Aquesta quantitat es pot completar amb un 20 per cent més per a aquelles persones que facin estades de treball que tinguin com a destinació centres integrats al Pol de Recerca i d’Ensenyament Superior Pirineus-Mediterrània (PRES-PM) i entitats promotores del Campus Euromediterrani del Turisme i l’Aigua (Campus e-MTA), en els quals participa la UIB.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 22 de gener de 2012
La Rectora,
Montserrat Casas


 

 
Acord anterior
  Acord següent

Acords que fan referència a aquest.