FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XXVII
Núm. 361
Divendres, 2 de març de 2012
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
DISPOSICIONS GENERALS
Consell de Govern

10210. ACORD NORMATIU del dia 17 de febrer de 2012 pel qual s’aprova el programa d’ajuts per a l’assistència a congressos i estades de treball.

La Universitat de les Illes Balears té establerta, mitjançant l’Acord normatiu 6562/2004, de 17 de febrer, pel qual s’aprova el programa d’ajuts per a l’assistència a congressos i estades de treball (FOU núm. 233, de 19 de març), la normativa per la qual es regula el programa d’ajuts indicat.

No obstant això, el temps transcorregut des de l’aprovació de l’Acord normatiu 6562/2004 i l’actual conjuntura econòmica aconsellen d’establir un nou programa d’ajuts.

Per tot això, el Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia d'avui, fent ús de la competència que li atribueix l'article 21.4.32 i 40 dels Estatuts d’aquesta universitat i a proposta del Consell de Direcció, ha aprovat el nou programa d’ajuts per a l’assistència a congressos i estades de treball, en el sentit següent:

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquest programa és facilitar i fomentar les activitats de mobilitat del personal investigador de la UIB i promocionar la difusió dels resultats de la investigació mitjançant l’assistència a congressos científics i la realització d’estades de treball en altres centres d’investigació espanyols i estrangers.

Article 2. Característiques dels ajuts

Aquest programa pot subvencionar les activitats següents:

a) Estades de treball en altres centres d’investigació espanyols o estrangers d’una durada mínima de tres setmanes.
b) Presentació de comunicacions en actes científics (congressos o simposis) de rellevància que tinguin un comitè científic que faci una selecció de les ponències mitjançant la seva avaluació.

Article 3. Requisits dels sol·licitants

Poden demanar aquests ajuts:

a) Ajudants i personal investigador en formació que gaudeixi d’una beca del programa de Formació de professorat universitari (FPU) i Formació de personal investigador (FPI) i d’altres equiparables de l'Estat espanyol, de la Unió Europea, de la comunitat autònoma de les Illes Balears o de la mateixa UIB.
b) Professors de la UIB que pertanyin als cossos docents, de carrera i interins.
c) Professors de la UIB en règim laboral: professor contractat doctor, professor col·laborador, professor associat de nacionalitat estrangera, professor ajudant doctor i professor associat.
d) Investigadors contractats postdoctorals dels programes Ramón y Cajal i Juan de la Cierva i d’altres equiparables de l'Estat espanyol, de la Unió Europea, de la comunitat autònoma de les Illes Balears o de la mateixa UIB.
e) Investigadors dels instituts universitaris de recerca que tinguin projectes d'investigació competitius i actius, tramesos per la UIB.

En el cas dels col·lectius indicats a les lletres b), c), d) i e), per poder demanar aquests ajuts els sol·licitants han d’haver participat en l’equip investigador d’un projecte d’investigació competitiu sol·licitat o finançat durant els tres darrers anys.

Article 4. Quantia i naturalesa dels ajuts

1. Anualment el Consell de Direcció fixarà la quantitat màxima que pot percebre una mateixa persona cada any. Les quantitats màximes dels professors amb dedicació a temps parcial seran el 50% de les dels professors a temps complet.

2. Cada professor pot sol·licitar un màxim d’un ajut cada any, i només es pot sol·licitar un ajut per ponència o comunicació.

3. Es poden cofinançar despeses de transport, allotjament i inscripció, d’acord amb els imports màxims següents:

a) Inscripció: fins al 75%, amb un màxim de 350 euros.
b) Dietes de manutenció (nacionals): tres dies màxim, a 25 euros/dia.
c) Dietes de manutenció (estranger): tres dies màxim, a 45 euros/dia.
d) Dieta d'allotjament (nacional): tres dies màxim, a 25 euros/dia.
e) Dieta d'allotjament (estranger): tres dies màxim, a 45 euros/dia.
f) Viatge: fins a 100 euros si el congrés té lloc a Espanya, fins a 250 euros si té lloc en un país europeu i fins a 400 euros si té lloc a la resta del món.

A les conferències convidades només es pagaran les despeses de viatge, amb els mateixos màxims establerts a l’apartat 3.f).

4. Els becaris de programes que tenen els seus propis ajuts per a la realització d’estades només podran gaudir d’un ajut de la UIB en cas que l’hagin sol·licitat a l’organisme del qual depèn la seva beca i aquest els l’hagi denegat.

Article 5. Presentació i tramitació de les sol·licituds

1. Les sol·licituds s'han de presentar al Vicerectorat d’Investigació amb els impresos que es poden trobar a la pàgina web de l'OSR i han de dur el vistiplau del director del departament o institut. Així mateix, s’hi han d'especificar tots els ajuts demanats a qualsevol institució pública o privada.

No es considerarà la sol·licitud de cap professor que no tingui el currículum actualitzat durant els darrers sis mesos al programa GREC.

2. Per a l’assistència a congressos i seminaris, s'ha d'adjuntar el resum de la comunicació i còpia de l'acceptació de la comunicació. Per a estades de treball, s'ha d'especificar el lloc i la durada, i s'ha d'adjuntar un escrit on s'expliqui el motiu de l'estada, un resum del treball que s'ha de fer i una carta d’invitació o d'acceptació del centre receptor.

3. Les sol·licituds seran avaluades per la Comissió d’Investigació els mesos de maig, setembre i desembre.

Article 6. Inadmissió de sol·licituds i denegació d’ajuts

1. La convocatòria es mantindrà oberta sempre i no s'acceptarà cap sol·licitud un mes després d'haver fet l'activitat.

2. L'incompliment de les condicions establertes a l’article anterior implicarà la denegació de la subvenció i la possible inhabilitació del sol·licitant en convocatòries posteriors.

Article 7. Concessió dels ajuts

La concessió dels ajuts establerts a la present normativa queda supeditada a la disponibilitat pressupostària.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans de govern, representació, càrrecs, funcions i membres de la comunitat universitària, com qualssevol que en aquest acord apareguin en gènere masculí, s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí o femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Segona. Interpretació i desenvolupament

Es faculta el Consell de Direcció per interpretar i desenvolupar el present acord normatiu.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Única. Aplicació del programa

Els ajuts per a l’assistència a congressos i estades de treball establerts al present programa són aplicables a les activitats que es duguin a terme a partir del dia 1 de gener de 2012.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa

Queda derogat l’Acord normatiu 6562/2004, de 17 de febrer, pel qual s’aprova el programa d’ajuts per a l’assistència a congressos i estades de treball (FOU núm. 233, de 19 de març).

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

Aquest acord normatiu entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 17 de gener de 2012
La Rectora,
Montserrat Casas


 

 
Acord anterior
  Acord següent

Acords que fan referència a aquest.