logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 360 - Any  XXVII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 17 de febrer de 2012
Consell de Direcció

10145. ACORD EXECUTIU del dia 7 de febrer de 2012 pel qual es crea el Laboratori de Química Analítica Ambiental.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 77 de l’Acord normatiu 9717/2011, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el regiment de govern de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 346, de 18 de març), seguint les mateixes passes del seu precedent Acord normatiu 1308/1991, de 29 de gener, estableix que els laboratoris són unitats que subvenen a necessitats específiques de la recerca i col·laboraren amb els departaments, instituts universitaris de recerca i equips de recerca de la Universitat. Així mateix, el mateix article en determina el marc normatiu.

D’altra banda, l’article 1 de l’Acord normatiu 7249/2005, de 17 de juny, pel qual s’aprova la normativa sobre laboratoris de la UIB (FOU núm. 253, de 24 de juny), estableix que els laboratoris d’investigació són unitats preferentment interdisciplinàries formades per investigadors de la UIB i dels seus instituts d’investigació que es dediquen a desenvolupar investigacions en comú i íntimament relacionades amb els objectius del laboratori. Així mateix, afegeix que la creació d’aquests laboratoris permetrà la racionalització i l’aprofitament més efectiu dels recursos propis de la Universitat.

Des de l’any 1982 fins ara, el grup de Química Analítica, Automatització i Medi Ambient del Departament de Química de la UIB realitza tasques de prestació de serveis i recerca.

Quant a la prestació de serveis a usuaris (tant interns com externs), cal esmentar el desenvolupament d’un Pla de vigilància de les empreses TIRME (des de 1995) i MAC Insular (des de 2005), així com col·laboració complementària amb el Laboratori de Radioactivitat Ambiental (LaboRA).

Pel que fa a l’àrea d’investigació, cal esmentar el desenvolupament d’una línia de recerca en el camp de l’automatització de mètodes analítics fonamentalment aplicats a la determinació de paràmetres d’interès ambiental arran de la qual han sortit més de quatre-centes trenta publicacions en revistes internacionals amb elevat índex d’impacte, tretze llibres i deu capítols de llibres, s’han presentat més de sis-centes trenta comunicacions a congressos nacionals i internacionals, s’han fet vint-i-set tesis doctorals i s’ha organitzat el 3rd Symposium on Handling of Biological and Environmental Samples in Chromatograpy, dues Jornades sobre Contaminació i vuit International Symposium on Analytical Methodology in the Environmental Field, el darrer dels quals ha tingut lloc a Pollença, juntament amb la Reunió de la Societat Espanyola de Química Analítica.

En virtut de tot això, el Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d’avui, fent ús de les competències que li atribueixen l’article 27.1.h) dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears i l’article 3 de l’Acord normatiu 7249/2005 esmentat, en la redacció que en fa l’Acord normatiu 9836/2011, de 20 de maig (FOU núm. 350, de 17 de juny), ha acordat de crear el Laboratori de Química Analítica Ambiental en els termes següents:

Article 1. Creació

Es crea el Laboratori de Química Analítica Ambiental com a estructura cientificotècnica de la Universitat de les Illes Balears.

Article 2. Objectius

Els objectius del Laboratori de Química Analítica Ambiental són els següents:

  1. Continuar desenvolupant les activitats esmentades a l’expositiu, ampliar els serveis oferts i donar resposta a futures demandes en el camp de la determinació de paràmetres d’interès ambiental d’una manera ràpida, estructurada i eficient.
  2. Participar en el desenvolupament dels nous plans de vigilància ambiental que es puguin presentar i en les modificacions dels plans de vigilància de les empreses TIRME i MAC Insular.
  3. Participar en les temàtiques mediambientals que es puguin desenvolupar dins el projecte Campus Euromediterrani del Turisme i l’Aigua (Campus e-MTA), elaborat per les universitats de les Illes Balears i de Girona, pel Consell Superior d’Investigacions Científiques i per l’Institut Català de Recerca de l’Aigua, així com dins el PRES-PM.

Article 3. Dependència

El Laboratori de Química Analítica Ambiental depèn del Vicerectorat de Política Científica i Innovació.

Article 4. Incorporació d’investigadors

Els investigadors que pertanyin a un grup de recerca reconegut per la UIB poden sol·licitar la seva incorporació al Laboratori de Química Analítica Ambiental a títol individual. Amb aquest fi, una comissió designada pel Consell de Direcció valorarà a través del seu currículum l’experiència del candidat a través dels contractes, convenis, publicacions, etc., i la seva idoneïtat i possible implicació amb el laboratori.

Article 5. Director

El Rector, a proposta del Consell de Direcció, nomenarà el director del Laboratori de Química Analítica Ambiental.

Article 6. Memòria

El Laboratori de Química Analítica Ambiental ha de realitzar anualment una memòria econòmica i d’activitats, que s’ha de trametre al Vicerectorat de Política Científica i Innovació.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor

Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Full Oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 7 de febrer de 2012
La Rectora,
Montserrat Casas