logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 357 - Any  XXVII - II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS Divendres, 16 de desembre de 2011
Rectorat

10051. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 22 de novembre de 2011 per la qual es nomena col·laboradora honorífica del Departament de Dret Públic la senyora Francisca Aguilar Collado.

En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, en virtut del que disposa l'article 97 dels Estatuts de la Universitat i per acord del Consell de Govern del dia d'avui, nomèn la senyora Francisca Aguilar Collado col·laboradora honorífica del Departament de Dret Públic per a l’any acadèmic 2011-12.

Aquest nomenament no comporta cap tipus de remuneració.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 22 de novembre de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas

Sr. Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, Sr. Director del Departament de Dret Públic i Sra. Gerent de la Universitat.