logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

N˙m. 357 - Any  XXVII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 16 de desembre de 2011
Rectorat

10047. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 12 de desembre de 2011 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 21 de juliol de 2011.

El Consell de Govern, a la sessió ordinària del dia 21 de juliol de 2011, va ratificar els convenis, protocols i contractes generals que s’indiquen a l'annex.

El text complet d’aquests documents es pot consultar a la Secretaria General i a la pàgina web <http://www.uib.cat/lauib/Convenis-i-acords/>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

Entitat Responsable Objecte Contingut econòmic Aprovació del Consell de Direcció Data de la signatura Vigència
Centro de Investigación en Materiales Avanzados, SC
CEP
Reglamentació del programa de doble titulació entre el Màster Universitari en Ciència i Tecnologia Química de la UIB i el Màster en Ciència i Tecnologia Ambiental del Centro de Investigación en Materiales Avanzados, SC Previsions de l’acord setè 21.06.2011 28.06.2011 Cinc anys, renovable automàticament pel mateix període
Pres Université de Grenoble CEP Associació per a la supervisió i expedició conjuntes d’un títol de doctorat Previsions de l’acord quart 29.06.2011 24.11.2011 30.09.2014
Conselleria d’Innovació, Interior i Justícia del Govern de les Illes Balears CEP Realització d’un programa de pràctiques per als estudiants d’estudis oficials de postgrau del Màster en Salut Laboral (Prevenció de Riscs Laborals) 24.05.2011 23.05.2011 30.09.2011, automàticament renovat de l’1 de febrer al 30 de setembre per als cursos següents
Secretaria General d’Universi-tats Mateu Servera (vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat) Encomanda de gestió a la Secretaria General d’Universitats perquè en les convocatòries de la UIB per al reconeixement de l’activitat en recerca del professorat contractat permanent es demani a la CNEAI la intervenció dels comitès assessors d’aquesta Previsions de la segona clàusula 29.06.2011 02.11.2011 Un cop complerts els compromisos adquirits i, en tot cas, el 31.03.2013
Consorci de Biblioteques Università-ries de Catalunya Gemma I. Turnes (vicerectora d’Investigació) Annexos de 2011 al conveni de col·laboració signat el 31.03.2006 (ref. 1275) per a l’accés a la Biblioteca Digital de Catalunya amb la subscripció per a l’any 2011 Previsions dels annexos II i III 12.07.2011 10.06.2011 31.12.2011

Palma, 12 de desembre de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas