logo UIB Universitats - FOU

FULL OFICIAL

Núm. 357 - Any  XXVII - I. DISPOSICIONS GENERALS Divendres, 16 de desembre de 2011
Consell de Direcció

10042. ACORD EXECUTIU del dia 15 de novembre de 2011 pel qual es modifica l’Acord executiu 8775/2008, de 30 de setembre, pel qual s’aprova el sistema de càlcul de l’expedient acadèmic de l’alumnat.

Assabentat el Consell de Direcció del dia d’avui de la necessitat d’ajustar el contingut de l’article 1 de l’Acord executiu 8775/2008, de 30 de setembre, pel qual s’aprova el sistema de càlcul de l’expedient acadèmic de l’alumnat, a les disposicions del tercer apartat de l’article 5 (Sistema de qualificacions) del Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i de validesa en tot el territori nacional (BOE núm. 224, de 18 de setembre), de conformitat amb les competències atribuïdes per l’article 27.1.a) i h), s’acorda de modificar l’Acord executiu 8775/2008 esmentat en els termes següents:

Article 1

Es modifica la redacció de l’article 1 de l’Acord executiu 8775/2008, que a partir d’ara tindrà la redacció següent:

«Article 1. Condicions generals per al càlcul de les mitjanes de l’expedient acadèmic

»1. El càlcul de la mitjana de l’expedient acadèmic es farà a partir de tots els crèdits de totes les matèries o assignatures que pertanyin al pla d’estudis i que l’estudiant hagi superat i que tinguin una qualificació alfanumèrica o numèrica. Els crèdits provinents d’activitats formatives regulades pel nombre d’hores o assignatures convalidades o reconegudes amb la qualificació d’"apte" o, en general, els crèdits "transferits" (qualsevol que no hagi conduït a l’obtenció del títol), no es tindran en compte.

»2. La mitjana dels expedients acadèmics de l’estudiant, amb independència del format que tinguin, s’ajustarà sempre a la fórmula següent: la suma de tots els crèdits obtinguts per l’estudiant multiplicat cada un d’ells pel valor de les qualificacions que corresponguin, dividit pel nombre de crèdits superats per l’estudiant.»

Article 2

Es disposa la publicació com a annex del text íntegre resultant de les modificacions de l’Acord executiu 8775/2008.

Ho faig publicar perquè se’n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Annex

A causa de les diverses modificacions legislatives que hi ha hagut, en aquests moments conviuen en les qualificacions acadèmiques dels expedients acadèmics de l’alumnat de la UIB tres sistemes: un sistema basat en la nota alfanumèrica (suspens, aprovat, notable, excel·lent i matrícula d’honor), un sistema basat en la nota numèrica (de 0 a 10 amb un decimal) i un sistema mixt amb qualificacions alfanumèriques i numèriques en funció de l’any en què es va superar la matèria.

Per calcular la mitjana de l’expedient acadèmic en aquests moments, també hi ha quatre sistemes a tenir presents (en tots els casos es fa la mitjana ponderada: valor numèric per crèdits de l’assignatura):

  1. El càlcul de la mitjana a partir de les notes numèriques.
  2. El càlcul emprat per determinar mitjanes d’expedients en sol·licituds de beques FPI i FPU.
  3. La taula d’equivalències per convalidacions de la UIB, aprovada per la Resolució del Rectorat 6929/2004, de 30 de juny, per la qual es fan públiques les directrius de la Comissió Acadèmica sobre adaptacions i convalidacions en aplicació dels articles 53, 54 i 55 del Reglament acadèmic de la UIB (FOU núm. 241, de 23 de juliol).
  4. La taula anual d’equivalències del MEC per a la convocatòria de beques de col·laboració, establerta a l’Ordre ECI/2007/2007, d’11 de juny, per la qual es convoquen les ajudes a l’estudi de caràcter especial anomenades beca-col·laboració per al curs acadèmic 2007-2008 (BOE núm. 161, de 6 de juliol de 2007).

Per tot el que s’ha dit, el Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia d’avui, en virtut de les competències que li corresponen segons l'article 24.1.h) dels Estatuts de la Universitat, acorda d’aprovar el sistema de càlcul de l’expedient acadèmic de l’alumnat en els termes següents:

Article 1. Condicions generals per al càlcul de les mitjanes de l’expedient acadèmic

  1. El càlcul de la mitjana de l’expedient acadèmic es farà a partir de tots els crèdits de totes les matèries o assignatures que pertanyin al pla d’estudis i que l’estudiant hagi superat i que tinguin una qualificació alfanumèrica o numèrica. Els crèdits provinents d’activitats formatives regulades pel nombre d’hores o assignatures convalidades o reconegudes amb la qualificació d’«apte» o, en general, els crèdits «transferits» (qualsevol que no hagi conduït a l’obtenció del títol), no es tindran en compte.
  2. La mitjana dels expedients acadèmics de l’estudiant, amb independència del format que tinguin, s’ajustarà sempre a la fórmula següent: la suma de tots els crèdits obtinguts per l’estudiant multiplicat cada un d’ells pel valor de les qualificacions que corresponguin, dividit pel nombre de crèdits superats per l’estudiant.

Article 2. Càlcul de les mitjanes

  1. A l’expedient sempre hi ha d’haver dues mitjanes. La primera s’ha de calcular en funció d’una escala d’1 a 4, que s’obté d’adjudicar a les qualificacions numèriques i alfanumèriques els valors següents: aprovat, 1 punt; notable, 2 punts; excel·lent, 3 punts; i matrícula d’honor, 4 punts. La segona mitjana s’ha de calcular en una escala de l’1 al 10. En ambdós casos la mitjana tindrà dos decimals.
  2. El càlcul de les mitjanes de l’expedient es farà sempre de manera ponderada, en funció d’un valor numèric de cada nota de les matèries i del seu nombre de crèdits.

Article 3. Expedients amb qualificacions numèriques

Quan a l’expedient només hi hagi qualificacions numèriques, la mitjana basada en l’escala d’1 a 4 es calcularà segons els valors exposats; per a la mitjana basada en l’escala d’1 a 10 es tindran en compte les qualificacions numèriques que figurin a l’expedient.

Article 4. Expedients amb qualificacions alfanumèriques

Si a l’expedient només hi ha qualificacions alfanumèriques, el càlcul de la mitjana basada en l’escala d’1 a 4 es farà segons els valors exposats. Per calcular la mitjana basada en l’escala d’1 a 10 s’aplicarà la taula d’equivalències de la Resolució del Rectorat 6929/2004, de 30 de juny, per la qual es fan públiques les directrius de la Comissió Acadèmica sobre adaptacions i convalidacions en aplicació dels articles 53, 54 i 55 del Reglament acadèmic de la UIB (FOU núm. 241, de 23 de juliol); és a dir, s’adjudicarà un valor de 6 punts a l’aprovat, de 8 al notable, de 9,5 a l’excel·lent i de 10 a la matrícula d’honor.

Article 5. Expedients mixtos

En el cas d’expedients mixtos, amb qualificacions numèriques i alfanumèriques, la mitjana realitzada en l’escala d’1 a 4 es farà amb els valors exposats. Per calcular la mitjana en l’escala d’1 a 10 es respectaran els valors numèrics de les matèries de què es disposi, i pel que fa a les qualificacions alfanumèriques, es transformaran en qualificacions numèriques segons les equivalències de la Resolució del Rectorat 6929/2004, de 30 de juny.

Palma, 15 de novembre de 2011
La Rectora,
Montserrat Casas