FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XXIX
Núm. 398
Divendres, 21 de març de 2014
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
SUMARI
I. DISPOSICIONS GENERALS
10933. Consell de Direcció. Modificació de l’Acord executiu 9617/2010, de 2 de novembre, pel qual es regula el coneixement de la llengua anglesa als estudis de grau
10934. Consell de Direcció. Modificació de l’Acord executiu 9719/2011, de 7 de febrer, pel qual es desenvolupa la normativa de coneixement de la llengua anglesa als estudis de grau
10935. Rectorat. Publicació de la relació d’acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 24 de setembre de 2010
10936. Rectorat. Publicació de la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 5 de novembre de 2013
10937. Rectorat. Publicació de la relació d’acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 18 de desembre de 2013
10938. Rectorat. Publicació de la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 18 de desembre de 2013
10939. Rectorat. Publicació de la relació d’acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 5 de febrer de 2014
10940. Rectorat. Publicació de la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 5 de febrer de 2014
 
II. NOMENAMENTS I SITUACIONS
10941. Rectorat. Nomenament de la subdirectora del Departament de Dret Privat
10942. Rectorat. Nomenament de la secretària del Departament de Dret Privat
10943. Rectorat. Pròrroga de la comissió de serveis de diversos funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla d’aquesta universitat
10944. Rectorat. Publicació de la relació de membres del Claustre que ho són en virtut de l’article 17.3 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears
10945. Rectorat. Publicació dels representants dels degans de facultat i directors d’escola al Consell de Govern
10946. Rectorat. Publicació dels representants dels directors de departament i d’institut universitari de recerca al Consell de Govern
10947. Rectorat. Substitució d’un membre del Claustre
10948. Rectorat. Substitució d’un membre del Consell de Govern
10949. Rectorat. Cessament de vicedegana de la Facultat de Psicologia
10950. Rectorat. Nomenament de vicedegana de la Facultat de Psicologia
10951. Rectorat. Cessament de la secretària de la Facultat d’Educació
10952. Rectorat. Nomenament del secretari de la Facultat d’Educació
 
II. B. OPOSICIONS I CONCURSOS
10953. Rectorat. Convocatòria de concurs per a la provisió de llocs de treball pel sistema de lliure designació entre el personal funcionari d’aquesta universitat
10954. Rectorat. Anunci que pròximament es farà pública la convocatòria de proves selectives de promoció interna per a l’accés del personal laboral fix al cos específic de biblioteca i arxiu de personal funcionari d’aquesta universitat
 
III. ALTRES DISPOSICIONS
10955. Rectorat. Atorgament d’una llicència per estudis

10956. Rectorat. Atorgament d’una llicència per estudis amb efectes retroactius

10957. Rectorat. Atorgament d’una llicència per estudis