FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XXVI
Núm. 337
Divendres, 22 d'octubre de 2010
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
SUMARI
 
I. DISPOSICIONS GENERALS

9516. Consell de Govern. Aprovació de la modificació de plantilla dels departaments de la UIB

9517. Consell de Govern. Aprovació de la modificació de plantilla de Campus Extens
9518. Consell de Direcció. Regulació de la gestió del professorat del programa Campus Extens
9519. Consell de Direcció. Creació de la Comissió d’Informació i d’Estadístiques de la Universitat de les Illes Balears (CINDE) i designació dels membres
9520. Rectorat. Delegació de la firma de convenis de cooperació educativa Universitat-empresa per als estudiants
9521. Rectorat. Publicació del que disposa l’Acord del Consell de Govern de 27 d’agost de 2010 pel qual es crea la Facultat de Turisme de la Universitat de les Illes Balears
9522. Rectorat. Publicació de la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 9 de febrer de 2006
9523. Rectorat. Publicació de la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 26 de setembre de 2006
9524. Rectorat. Publicació de la relació d’acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 16 de març de 2010
9525. Rectorat. Publicació de la relació d’acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 15 de juny de 2010
9526. Rectorat. Publicació de la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 15 de juny de 2010
9527. Rectorat. Publicació de la relació d’acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 22 de juliol de 2010
9528. Rectorat. Publicació de la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 22 de juliol de 2010
9529. Rectorat. Publicació de la relació d’acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 24 de setembre de 2010
9530. Rectorat. Publicació de la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 24 de setembre de 2010
 

II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS

9531. Rectorat. Pròrroga de la comissió de serveis de determinats funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla d’aquesta universitat
9532. Rectorat. Pròrroga de la comissió de serveis de determinats funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla d’aquesta universitat
9533. Rectorat. Declaració en situació d’excedència voluntària per interès particular
9534. Rectorat. Nomenament del director de la Unitat d’Animació i Tecnologies Audiovisuals de la Universitat de les Illes Balears (LADAT)
9535. Rectorat. Cessament de coordinadora dels estudis de Mestre
9536. Rectorat. Cessament de coordinador dels estudis de Mestre
9537. Rectorat. Cessament de coordinadora dels estudis de Mestre
9538. Rectorat. Contractació d’un professor associat en desenvolupament dels acords normatius 8879/2008, de 19 de desembre, i 1185/1990, de 25 d’octubre
9539. Rectorat. Destinació en comissió de serveis per ocupar un lloc de treball vacant a la plantilla d’aquesta universitat adscrit als edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas, plaça codi 122
9540. Rectorat. Cessament del director de l’Escola Universitària de Turisme
9541. Rectorat. Cessament de subdirector de l’Escola Universitària de Turisme
9542. Rectorat. Cessament de subdirectora de l’Escola Universitària de Turisme
9543. Rectorat. Cessament del secretari de l’Escola Universitària de Turisme
9544. Rectorat. Nomenament del degà de la Facultat de Turisme
9545. Rectorat. Nomenament de vicedegà de la Facultat de Turisme
9546. Rectorat. Nomenament de vicedegana de la Facultat de Turisme
9547. Rectorat. Nomenament del secretari de la Facultat de Turisme
9548. Rectorat. Cessament del vicerector de Projecció Cultural
9549. Rectorat. Pròrroga de la comissió de serveis que cobreix un lloc de treball vacant a la plantilla d’aquesta universitat adscrit als edificis Mateu Orfila i Rotger i Guillem Colom Casasnovas, plaça codi 127
9550. Rectorat. Nomenament de la vicerectora de Projecció Cultural
9551. Rectorat. Contractació d’una professora associada en desenvolupament dels acords normatius 8879/2008, de 19 de desembre, i 1185/1990, de 25 d’octubre
9552. Rectorat. Substitució d’un membre del Consell de Govern
9553. Rectorat. Modificació de la Resolució del Rectorat 9498/2010, de 23 de juliol, per la qual es fa pública la substitució de diversos membres del Consell de Govern, de conformitat amb les previsions de la disposició transitòria tercera dels Estatuts, i es designen les persones que poden assistir a aquest òrgan amb veu i sense vot
9554. Rectorat. Publicació de la composició de la comissió permanent del Consell d’Estudiants
9555. Rectorat. Destinació en comissió de serveis per ocupar un lloc de treball vacant a la plantilla d’aquesta universitat adscrit a l’edifici dels Serveis Cientificotècnics i instituts universitaris de recerca, plaça codi 126
9556. Rectorat. Contractació d’un professor associat en desenvolupament dels acords normatius 8879/2008, de 19 de desembre, i 1185/1990, de 25 d’octubre
9557. Rectorat. Destinació en comissió de serveis de tres funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla d’aquesta universitat
9558. Rectorat. Nomenament del degà de la Facultat d’Educació
9559. Rectorat. Cessament de vicedegana de la Facultat d’Educació
9560. Rectorat. Cessament de vicedegà de la Facultat d’Educació
9561. Rectorat. Cessament de vicedegana de la Facultat d’Educació
9562. Rectorat. Cessament de vicedegana de la Facultat d’Educació
9563. Rectorat. Cessament de vicedegà de la Facultat d’Educació
9564. Rectorat. Cessament de la secretària de la Facultat d’Educació
9565. Rectorat. Destinació en comissió de serveis per ocupar un lloc de treball vacant a la plantilla d’aquesta universitat adscrit al Rectorat, plaça codi 174
9566. Rectorat. Destinació en comissió de serveis per ocupar un lloc de treball vacant a la plantilla d’aquesta universitat adscrit a l’edifici Ramon Llull, plaça codi 177
9567. Rectorat. Substitució d’un membre de la Comissió de Polítiques d’Igualtat
9568. Rectorat. Contractació d’una professora associada en desenvolupament dels acords normatius 8879/2008, de 19 de desembre, i 1185/1990, de 25 d’octubre
9569. Rectorat. Nomenament de vicedegana de la Facultat d’Educació
9570. Rectorat. Nomenament de vicedegana de la Facultat d’Educació
9571. Rectorat. Nomenament de vicedegana de la Facultat d’Educació
9572. Rectorat. Nomenament de vicedegana de la Facultat d’Educació
9573. Rectorat. Nomenament de vicedegà de la Facultat d’Educació
9574. Rectorat. Nomenament de la secretària de la Facultat d’Educació
9575. Rectorat. Destinació en comissió de serveis de dues funcionàries de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla d’aquesta universitat
9576. Rectorat. Contractació d’un professor associat en desenvolupament dels acords normatius 8879/2008, de 19 de desembre, i 1185/1990, de 25 d’octubre
 
III. ALTRES DISPOSICIONS

9577. Rectorat. Correcció d’error de la Resolució del Rectorat 9512/2010, d’1 de setembre, per la qual es prorroga la comissió de serveis de determinats funcionaris de carrera per cobrir llocs de treball vacants a la plantilla d’aquesta universitat

9578. Rectorat. Atorgament d’una llicència per estudis
9579. Rectorat. Correcció d’error de la Resolució del Rectorat 9505/2010, de 7 de setembre, per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 15 de juny de 2010