FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XVIII
Núm. 211
Divendres, 13 de desembre de 2002
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
SUMARI
 

I. DISPOSICIONS GENERALS

5939. Consell de Govern. Ajuts per a estades breus de professors a la Universitat de les Illes Balears

5940. Rectorat. Publicació de la composició actualitzada del personal d'administració i serveis de la Universitat
5941. Rectorat. Publicació de la relació d'acords marc ratificats per la Junta de Govern del dia 24 de juny de 2002
5942. Rectorat. Publicació de la relació d'acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 24 de setembre de 2002
5943. Rectorat. Publicació de la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 24 de setembre de 2002
5944. Rectorat. Publicació de la relació d'acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 6 de novembre de 2002
5945. Rectorat. Publicació de la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 6 de novembre de 2002
5946. Rectorat. Publicació de la modificació d'un conveni ratificada pel Consell Executiu del dia 19 de novembre de 2002
5947. Rectorat. Publicació de la composició actualitzada dels departaments de la Universitat
5948. Mesa del Claustre. Acord sobre presentació d'esmenes al text del Pla estratègic de la Universitat de les Illes Balears
 

II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS

5949. Rectorat. Contractació d'una professora associada en desenvolupament de l'Acord normatiu 1185/1990, de 25 d'octubre
5950. Rectorat. Publicació de la renúncia d'un membre de la Junta de la Facultat de Psicologia
5951. Rectorat. Substitució d'un membre de la Junta de la Facultat de Filosofia i Lletres
5952. Rectorat. Publicació dels resultats de les eleccions de representants dels estudiants a la Junta de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
5953. Rectorat. Nomenament del cap de l'àrea de sistemes del Centre de Tecnologies de la Informació de la Universitat de les Illes Balears (CTI@UIB)
5954. Rectorat. Nomenament del cap de l'àrea de xarxes i comunicacions del Centre de Tecnologies de la Informació de la Universitat de les Illes Balears (CTI@UIB)
5955. Rectorat. Inclusió d'una alumna col·laboradora al resultat definitiu de la selecció d'alumnes col·laboradors del tipus a) per al curs 2001-2002

5956. Rectorat. Resolució del concurs per a la provisió de llocs de treball convocat per Resolució del Rector del dia 15 de setembre de 2002

5957. Rectorat. Publicació de l'adjudicació de la plaça convocada per a la provisió d'un lloc de treball pel sistema de lliure designació, entre el personal funcionari d'aquesta universitat.
 

III. ALTRES DISPOSICIONS

5958. Rectorat. Atorgament d'una llicència per estudis

5959. Rectorat. Correcció d'error de la Resolució del Rectorat 4085/1998, de 23 de juny, per la qual es delega la firma de documents relacionats amb la gestió de personal en el vicerector de Professorat
5960. Rectorat. Correcció d'error de l'Acord normatiu 5724/2002, de 8 de maig, pel qual s'aprova la modificació de plantilla dels departaments de la UIB