FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XVIII
Núm. 210
Divendres, 22 de novembre de 2002
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
SUMARI
 

I. DISPOSICIONS GENERALS

5894. Consell de Govern. Modificació de plantilla dels departaments de la UIB

5895. Consell de Govern. Regulació de les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de la Universitat de les Illes Balears

5896. Consell de Govern. Aprovació de diverses modificacions del catàleg de llocs de treball del personal funcionari i laboral d'administració i serveis de la UIB
5897. Consell Executiu. Acord sobre patents a la UIB
5898. Consell Executiu. Ús a favor d'un llenguatge no sexista en la documentació universitària
5899. Consell Executiu. Convocatòria d'eleccions de directors de departament
5900. Consell Executiu. Convocatòria d'eleccions de degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
5901. Consell Executiu. Convocatòria d'eleccions de director de l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia
5902. Rectorat. Publicació de la relació d'acords marc ratificats per la Junta de Govern del dia 8 de maig de 2002
5903. Rectorat. Publicació de la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats per la Junta de Govern del dia 8 de maig de 2002
5904. Rectorat. Publicació de la relació d'acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 23 de juliol de 2002
5905. Rectorat. Publicació de la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 23 de juliol de 2002
5906. Rectorat. Publicació de la relació d'acords marc ratificats pel Consell de Govern del dia 24 de setembre de 2002
5907. Rectorat. Publicació de la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 24 de setembre de 2002
5908. Rectorat. Publicació de la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats pel Consell de Govern del dia 6 de novembre de 2002
 

II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS

5909. Rectorat. Cessament del responsable del web de la UIB

5910. Rectorat. Contractació d'un professor associat en desenvolupament de l'Acord normatiu 1185/1990, de 25 d'octubre
5911. Rectorat. Contractació d'una professora associada en desenvolupament de l'Acord normatiu 1185/1990, de 25 d'octubre
5912. Rectorat. Contractació d'una professora associada en desenvolupament de l'Acord normatiu 1185/1990, de 25 d'octubre
5913. Rectorat. Renovació de la contractació de professor emèrit d'aquesta universitat
5914. Rectorat. Cessament de vicedegà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
5915. Rectorat. Cessament de la secretària de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials
5916. Rectorat. Nomenament de vicedegana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
5917. Rectorat. Nomenament de la secretària de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials
5918. Rectorat. Destinació en comissió de serveis a ocupar un lloc d'administradora de centre de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, plaça codi 5022
5919. Rectorat. Atribució de funcions temporals a l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos
5920. Rectorat. Atribució de funcions temporals a l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos
5921. Rectorat. Destinació en comissió de serveis per cobrir un lloc de treball d'auxiliar de serveis del grup IV.2 a la consergeria de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, codi 5023
5922. Rectorat. Destinació en comissió de serveis per cobrir un lloc de treball d'auxiliar de serveis del grup IV.2 a la consergeria de l'edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, codi 5024
5923. Rectorat. Destinació en comissió de serveis a ocupar un lloc d'administradora de centre de l'edifici Ramon Llull, plaça codi 840
5924. Rectorat. Publicació del resultat definitiu de la selecció d'alumnes col·laboradors del Servei de Biblioteca i Documentació per al curs 2002-2003
5925. Rectorat. Publicació del resultat definitiu de la selecció d'alumnes col·laboradors del Servei de Biblioteca i Documentació del Contracte programa per al curs 2002-2003
5926. Rectorat. Cessament del director en funcions del Departament de Ciències de l'Educació
5927. Rectorat. Cessament del director del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts
5928. Rectorat. Cessament del director del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica
5929. Rectorat. Cessament del director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General
5930. Rectorat. Cessament del director del Departament de Filosofia i Treball Social
5931. Rectorat. Cessament del degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
5932. Rectorat. Cessament de la directora de l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia
 

III. ALTRES DISPOSICIONS

5933. Rectorat. Compliment de la sentència núm. 78/2002, de 3 de maig, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Palma

5934. Rectorat. Compliment de la sentència núm. 676/2001, de 26 de juliol, de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
5935. Rectorat. Atorgament d'una llicència per estudis amb efectes retroactius
5936. Rectorat. Atorgament d'una llicència per estudis
5937. Rectorat. Canvi d'adscripció de determinats llocs de treball amb motiu de l'obertura del nou edifici Gaspar Melchor de Jovellanos
5938. Rectorat. Correcció d'error de la Resolució del Rectorat 5650/2002, de 20 de febrer, per la qual es fa públic el resultat definitiu de la selecció d'alumnes col·laboradors del Servei de Biblioteca i Documentació per al curs 2001-2002