FULL OFICIAL
Universitat de les
Illes Balears
Any XVII
Núm. 206
Dimarts, 30 de juliol de 2002
Any
Núm.
Acord
Cercar
?
SUMARI
I. DISPOSICIONS GENERALS

5763. Claustre. Ratificació del Reglament del Claustre constituent

5764. Claustre. Ratificació de la creació d'una comissió per a la reforma dels Estatuts

5765. Junta de Govern. Modificació de plantilla dels departaments de la UIB

5766. Junta de Govern. Convocatòria de places d'alumnes col·laboradors per al curs 2002-2003

5767. Junta de Govern. Nom propi de l'edifici interdepartamental

5768. Junta de Govern. Nom propi de l'edifici aulari per als estudis de Dret i Economia

5769. Junta de Govern. Modificació del Reglament acadèmic de la Universitat

5770. Junta de Govern. Supressió del Servei de Càlcul i Informatització de la Universitat de les Illes Balears
5771. Junta de Govern. Creació del Centre de Tecnologies de la Informació de la Universitat de les Illes Balears (CTI@UIB)
5772. Junta de Govern. Composició i procediment d'elecció del Consell de Govern provisional de la Universitat de les Illes Balears en compliment de la disposició transitòria segona de la Llei orgànica d'universitats
5773. Junta de Govern. Aprovació del Reglament del Claustre constituent
5774. Junta de Govern. Creació d'una comissió per a la reforma dels Estatuts.
5775. Consell Executiu. Aprovació dels criteris d'aplicació dels programes de cooperació educativa
5776. Consell Executiu. Modificació del Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia de la Universitat de les Illes Balears
5777. Consell Executiu. Obertura d'un període per presentar les sol·licituds d'avaluació del complement retributiu d'estímul i reconeixement a la docència i a la formació permanent del docent
5778. Consell Executiu. Obertura d'un període per presentar sol·licituds d'avaluació del complement retributiu d'estímul i reconeixement de l'activitat investigadora
5779. Consell Executiu. Obertura d'un període per presentar les sol·licituds d'avaluació del complement retributiu de reconeixement i especialització dels professors titulars d'escola universitària
5780. Mesa del Claustre. Acord sobre el desenvolupament de la sessió constitutiva del Claustre constituent
5781. Rectorat. Publicació de la relació d'acords marc ratificats per la Junta de Govern del dia 15 de maig de 2001
5782. Rectorat. Publicació de la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats per la Junta de Govern del dia 22 de juny de 2001
5783. Rectorat. Publicació de la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats per la Junta de Govern del dia 8 de novembre de 2001
5784. Rectorat. Publicació de la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats per la Junta de Govern del dia 18 de desembre de 2001
5785. Rectorat. Publicació de la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats per la Junta de Govern del dia 20 de febrer de 2002
5786. Rectorat. Publicació de la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats per la Junta de Govern del dia 8 de maig de 2002
5787. Rectorat. Publicació de l'adhesió a un conveni aprovada pel Consell Executiu del dia 4 de juny de 2002
5788. Rectorat. Publicació de la relació d'acords marc ratificats per la Junta de Govern del dia 24 de juny de 2002
5789. Rectorat. Publicació de la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats per la Junta de Govern del dia 24 de juny de 2002
5790. Rectorat. Publicació d'un acord marc aprovat pel Consell Executiu del dia 25 de juny de 2002
 

II. A. NOMENAMENTS I SITUACIONS

5791. Rectorat. Nomenament del coordinador de l'especialitat d'Educació Especial

5792. Rectorat. Declaració de situació d'excedència voluntària

5793. Rectorat. Nomenament dels representants dels estudiants de les facultats i escoles al Consell d'Estudiants

5794. Rectorat. Cessament de vicedegana de la Facultat d'Educació

5795. Rectorat. Cessament de la coordinadora de l'especialitat de Llengua Estrangera

5796. Rectorat. Nomenament de vicedegana de la Facultat d'Educació
5797. Rectorat. Nomenament de vicedegana de la Facultat de Filosofia i Lletres
5798. Rectorat. Nomenament de subdirectora de l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia
5799. Rectorat. Nomenament de subdirector de l'Escola Politècnica Superior

5800. Rectorat. Publicació dels vocals de la Mesa del Claustre elegits al Claustre

5801. Rectorat. Publicació dels representants dels degans i directors de centre i dels directors de departament i institut universitari al Consell de Govern

5802. Rectorat. Publicació dels representants dels claustrals al Consell de Govern provisional

5803. Rectorat. Publicació dels membres de la comunitat universitària designats pel Rector per formar part del Consell de Govern provisional

5804. Rectorat. Nomenament dels membres de la comissió per a la reforma dels Estatuts

5805. Rectorat. Publicació de la relació dels representants dels claustrals del grup c) al Consell d'Estudiants

5806. Rectorat. Cessament del delegat de l'Extensió universitària d'Eivissa i Formentera

5807. Rectorat. Cessament del delegat de l'Extensió universitària de Menorca

5808. Rectorat. Cessament del coordinador acadèmic del projecte Campus Extens

5809. Rectorat. Nomenament del director del projecte Campus Extens Illes

5810. Rectorat. Nomenament del director de l'Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno, adscrita a la Universitat de les Illes Balears

5811. Rectorat. Nomenament dels representants dels estudiants a la Comissió Acadèmica

5812. Rectorat. Publicació de la composició de la Comissió de Contractació

5813. Rectorat. Publicació de la composició de la Comissió Econòmica

5814. Rectorat. Publicació de la composició de la Comissió Electoral

5815. Rectorat. Nomenament dels representants dels estudiants a la Comissió d'Investigació

5816. Rectorat. Publicació de la composició de la comissió de seguiment per als serveis contractats per la Universitat

5817. Rectorat. Nomenament de membre del Consell Social de la Universitat

5818. Rectorat. Nomenament de membre del Consell Social de la Universitat

 

II. B. OPOSICIONS I CONCURSOS

5819. Rectorat. Convocatòria de procés selectiu per cobrir vint-i-sis places vacants de personal laboral pel sistema de concurs oposició lliure

 

III. ALTRES DISPOSICIONS

5820. Rectorat. Publicació del complement específic per mèrits docents

5821. Rectorat. Atorgament d'una llicència per estudis

5822. Rectorat. Atorgament d'una llicència per estudis

5823. Rectorat. Atorgament d'una llicència per estudis

5824. Rectorat. Pròrroga d'una llicència per estudis

5825. Rectorat. Concessió d'una llicència per any sabàtic

5826. Rectorat. Concessió d'una llicència per any sabàtic
5827. Rectorat. Concessió d'una llicència per any sabàtic
5828. Rectorat. Atorgament d'una llicència per estudis 7093

5829. Rectorat. Publicació del complement específic per mèrits docents 7093