FULL OFICIAL 
Universitat de les Illes Balears


Any XV 

Núm. 173

Divendres, 28 de gener de 2000

I. DISPOSICIONS GENERALS

Junta de Govern

4788. ACORD NORMATIU del dia 17 de desembre de 1999 pel qual se suprimeix el Servei d'Idiomes de la Universitat de les Illes Balears.

A proposta del Consell Executiu del dia 30 de novembre de 1999, i d'acord amb el que preveuen els articles 21.1.17) i 98.3 dels Estatuts de la Universitat, la Junta de Govern, a la sessió del dia d'avui, ha acordat de suprimir el Servei d'Idiomes de la Universitat de les Illes Balears, creat per l'Acord normatiu 3928/1998, de 31 de març (FOU núm. 146, de 30 d'abril).

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 17 de desembre de 1999
El Rector, Llorenç Huguet

4789. ACORD NORMATIU del dia 17 de desembre de 1999 pel qual se suprimeix el Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears.

A proposta del Consell Executiu del dia 30 de novembre de 1999, i d'acord amb el que preveuen els articles 21.1.17) i 98.3 dels Estatuts de la Universitat, la Junta de Govern, a la sessió del dia d'avui, ha acordat de suprimir el Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears, creat per l'Acord normatiu 2707/1995, de 7 de març (FOU núm. 106, de 31 de març).

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 17 de desembre de 1999
El Rector, Llorenç Huguet

4790. ACORD NORMATIU del dia 17 de desembre de 1999 pel qual es crea el Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears.

A proposta del Consell Executiu del dia 30 de novembre de 1999 i d'acord amb el que preveuen els articles 21.1.17) i 98.3 dels Estatuts de la Universitat, la Junta de Govern, a la sessió del dia d'avui, ha acordat de crear el Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears.

Antecedents

El Servei Lingüístic va ser creat el 1983, amb el nom de Servei de Normalització Lingüística de la Universitat de les Illes Balears. En un principi fou un servei de correcció i traducció de textos per a l'administració de la Universitat i el Servei de Publicacions, a més d'encarregar-se de les classes de català per a funcionaris i personal laboral que ja es feien a la Universitat des del curs 1981 -82. El Servei depengué directament del Rectorat fins al 1987, en què se'n féu càrrec el Vicerectorat de Coordinació Educativa, i progressivament assumí funcions en el camp de la dinamització de l'ús de la llengua catalana en l'àmbit de la UIB.

El curs 1991-92 s'integra al Servei el Gabinet de Terminologia, creat en virtut del conveni de col·laboració signat entre la Universitat de les Illes Balears i la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports del Govern balear el dia 21 de desembre de 1990.

Per l'Acord normatiu 2707/1995, de 7 de març, es crea el Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears, com a continuació del Servei de Normalització Lingüística, amb els objectius explícits de fer-se càrrec de la normalització de la llengua catalana en el marc de la Universitat de les Illes Balears i de donar suport a la funció consultiva que en matèria de llengua té encarregada la UIB d'acord amb l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.

El 1995, per l'Acord normatiu 2744/1995, de 28 de març, es crea el Gabinet d'Onomàstica de la Universitat de les Illes Balears, que, segons la disposició transitòria, queda estructurat dins el Servei Lingüístic de la UIB.

El 1998, per l'Acord normatiu 3928/1998, de 31 de març, es crea el Servei d'Idiomes de la Universitat de les Illes Balears, amb els objectius de facilitar als estudiants de la Universitat l'aprenentatge d'idiomes moderns, participar en els plans de formació del PDI i el PAS de la UIB i proporcionar la traducció dels documents científics i institucionals.

En aquests moments es considera que fóra oportú de fusionar el Servei Lingüístic i el Servei d'Idiomes en un sol servei que assumís les funcions de tots dos, a fi d'optimitzar-ne els recursos i dur a terme una planificació lingüística global d'acord amb les tendències de multilingüisme creixent que operen avui dia en totes les universitats.

Objectius

Els objectius del Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears són:

1. Fer-se càrrec de la normalització de la llengua catalana en el marc de la Universitat de les Illes Balears.

2. Donar suport a la funció consultiva que en matèria de llengua té encarregada la UIB d'acord amb l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.

3. Facilitar als membres de la comunitat universitària la formació necessària en llengua catalana i l'aprenentatge de llengües modernes, i participar en els plans de formació lingüística desenvolupats per la Universitat.

4. Vetllar per la qualitat lingüística de les actuacions de la Universitat, proporcionar la traducció dels documents científics i institucionals i, en general, donar resposta a qualsevol necessitat lingüística que sorgeixi a la vida universitària.

El Gabinet de Terminologia i el Gabinet d'Onomàstica resten integrats dins el Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears.

El Consell Executiu queda autoritzat per dictar les normes i prendre les mesures oportunes per donar compliment al que preveuen els apartats 5, 6 i 7 de l'esmentat article 98 dels Estatuts.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 17 de desembre de 1999
El Rector, Llorenç Huguet

Consell Executiu

4791. ACORD EXECUTIU del dia 18 de gener de 2000 pel qual es convoquen eleccions de director del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina.

D'acord amb el que preveuen els articles 50, 87, 88 i 93 dels Estatuts de la Universitat i l'Acord normatiu 4435/1999, de 29 de març (FOU núm. 159, de 30 de març), pel qual s'aprova la normativa electoral i de representació de la Universitat de les Illes Balears, el Consell Executiu acorda d'iniciar el procés electoral a director del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina.

El procés electoral ha de finalitzar en el termini d'un mes a partir de la publicació d'aquest acord al FOU, i s'hi ha d'aplicar especialment el que disposa l'article 88 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears («1. Les eleccions als òrgans de govern unipersonals es faran per votació, efectuada mitjançant una papereta en la qual pot figurar el nom d'un sol candidat. També es pot votar en blanc. Les paperetes en què hi hagi més d'un nom o que no siguin en blanc es declararan nul·les. Quedarà proclamat el candidat que obtingui el nombre més alt de vots, sempre que aquest nombre sigui superior a un terç dels electors. En cas d'empat, es faran, en dies successius, fins a dues votacions més. Si l'empat persisteix, es dirimirà a favor del candidat de més antiguitat en el cos respectiu. Si encara persisteix l'empat, es

dirimirà a favor del candidat de més edat. 2. Si, convocades eleccions, no s'ha presentat cap candidat, el Consell Executiu adoptarà les mesures necessàries per resoldre transitòriament aquesta situació i podrà designar els òrgans de govern de caràcter unipersonal de manera extraordinària per períodes que no podran excedir els sis mesos»), en relació amb l'article 24 de l'Acord normatiu de 29 de març de 1999 pel qual s'aprova la normativa electoral i de representació de la Universitat de les Illes Balears («1. Els candidats al càrrec de director han de presentar la candidatura davant la mesa electoral en una sessió del consell de departament o institut convocada a aquest efecte en la qual exposaran les línies bàsiques del seu programa. 2. La mesa electoral serà integrada pel professor de major edat, que actuarà com a president, pel professor de menys edat, que actuarà com a secretari, i per l'alumne de més edat. 3. La candidatura que obtingui el nombre més gran de vots, sempre que es compleixi el requisit establert a l'article 15.3 d'aquesta normativa, serà tramesa per la mesa electoral al Rector perquè faci el nomenament corresponent. 4. El Consell Executiu i la Comissió Electoral fixaran les disposicions complementàries necessàries»), com també el que estableixen els articles 23 («El director del Departament l'elegeix el Consell de Departament entre els seus catedràtics d'universitat. Si no hi ha candidats d'aquesta categoria, ha de ser un dels seus professors titulars d'universitat o catedràtics d'escola universitària. Si no hi ha candidats d'aquestes categories, podrà triar un dels seus professors titulars d'escola universitària. En tot cas el director ha de ser doctor. El director del Departament l'ha de nomenar el Rector. El nomenament es farà pel període estatutàriament fixat, i és possible la reelecció») i 24 («3. L'elecció es produirà mitjançant votació davant la mesa electoral, que s'efectuarà amb una papereta on podrà figurar el nom d'un sol candidat. També es podrà votar en blanc. Les paperetes que tinguin més d'un nom o que no siguin en blanc es declararan nul·les. Quedarà proclamat el candidat que obtingui el nombre més gran de vots. En cas d'empat, s'hauran de fer successives votacions. 4. La candidatura que obtingui el nombre més gran de vots serà tramesa per la Mesa Electoral al Rector per al corresponent nomenament. 5. En absència de candidats, o en cas de successius empats a les votacions, el Rector podrà designar el director del Departament de manera extraordinària per a períodes que no poden superar els sis mesos») de l'Acord de la Junta de Govern de 7 de març de 1989 pel qual s'aprova el Reglament dels departaments de la Universitat de les Illes Balears (FOU núm. 32, de 31 de març de 1989).

La directora del departament continuarà en funcions fins al nomenament i la presa de possessió del director electe.

Us ho comunic perquè en prengueu coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 18 de gener de 2000
El Rector, Llorenç Huguet

Il·lma. Sra. Directora del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina.


4792
. ACORD EXECUTIU del dia 18 de gener de 2000 pel qual es convoquen eleccions al càrrec de degà de la Facultat de Ciències.

D'acord amb el que preveuen els articles 62, 87, 88 i 93 dels Estatuts de la Universitat i l'Acord normatiu 4435/1999, de 29 de març (FOU núm. 159, de 30 de març), pel qual s'aprova la normativa electoral i de representació de la Universitat de les Illes Balears, el Consell Executiu acorda d'iniciar el procés electoral al càrrec de degà de la Facultat de Ciències.

El procés electoral es regirà pel que disposa l'article 25 de l'Acord normatiu 4435/1999. Per tant, el procediment d'elecció serà el següent:

1. A partir de l'endemà de la publicació de l'acord de la convocatòria d'eleccions, s'obre un termini de deu dies per a la presentació de candidats. La presentació s'ha de fer per escrit, amb petició explícita del candidat, davant la Comissió Electoral.

2. Una vegada transcorregut el termini de presentació, la Comissió Electoral farà públics els candidats acceptats i els comunicarà al degà en funcions en un termini màxim de cinc dies.

3. El degà en funcions, en un termini màxim que finalitzarà al cap d'un mes de l'endemà de la publicació del present acord, convocarà sessió extraordinària de la Junta de Facultat perquè procedeixi a elegir un nou degà.

4. En aquesta elecció només podran votar aquells membres de la Junta de Facultat que ho siguin de conformitat amb l'article 59.1.b), c), d), e) i f) dels Estatuts de la Universitat.

5. La Mesa electoral serà integrada pel professor de més edat, que actuarà com a president, pel professor de menys edat, que actuarà com a secretari, i per l'alumne de més edat.

6. La candidatura que obtingui el nombre més gran de vots, sempre que es compleixi el requisit establert a l'article 15.3 de l'Acord 4435/1999, serà tramesa per la Mesa electoral al Rector perquè faci el nomenament corresponent.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 18 de gener de 2000
El Rector, Llorenç Huguet

4793. ACORD EXECUTIU del dia 18 de gener de 2000 pel qual es convoquen eleccions al càrrec de degà de la Facultat d'Educació.

D'acord amb el que preveuen els articles 62, 87, 88 i 93 dels Estatuts de la Universitat i l'Acord normatiu 4435/1999, de 29 de març (FOU núm. 159, de 30 de març), pel qual s'aprova la normativa electoral i de representació de la Universitat de les Illes Balears, el Consell Executiu acorda d'iniciar el procés electoral al càrrec de degà de la Facultat d'Educació.

El procés electoral es regirà pel que disposa l'article 25 de l'Acord normatiu 4435/1999. Per tant, el procediment d'elecció serà el següent:

1. A partir de l'endemà de la publicació de l'acord de la convocatòria d'eleccions,

s'obre un termini de deu dies per a la presentació de candidats. La presentació s'ha de fer per escrit, amb petició explícita del candidat, davant la Comissió Electoral.

2. Una vegada transcorregut el termini de presentació, la Comissió Electoral farà públics els candidats acceptats i els comunicarà al degà en funcions en un termini màxim de cinc dies.

3. El degà en funcions, en un termini màxim que finalitzarà al cap d'un mes de l'endemà de la publicació del present acord, convocarà sessió extraordinària de la Junta de Facultat perquè procedeixi a elegir un nou degà.

4. En aquesta elecció només podran votar aquells membres de la Junta de Facultat que ho siguin de conformitat amb l'article 59.1.b), c), d), e) i f) dels Estatuts de la Universitat.

5. La Mesa electoral serà integrada pel professor de més edat, que actuarà com a president, pel professor de menys edat, que actuarà com a secretari, i per l'alumne de més edat.

6. La candidatura que obtingui el nombre més gran de vots, sempre que es compleixi el requisit establert a l'article 15.3 de l'Acord 4435/1999, serà tramesa per la Mesa electoral al Rector perquè faci el nomenament corresponent.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 18 de gener de 2000
El Rector, Llorenç Huguet

4794. ACORD EXECUTIU del dia 18 de gener de 2000 pel qual es convoquen eleccions al càrrec de degà de la Facultat de Filosofia i Lletres.

D'acord amb el que preveuen els articles 62, 87, 88 i 93 dels Estatuts de la Universitat i l'Acord normatiu 4435/1999, de 29 de març (FOU núm. 159, de 30 de març), pel qual s'aprova la normativa electoral i de representació de la Universitat de les Illes Balears, el Consell Executiu acorda d'iniciar el procés electoral al càrrec de degà de la Facultat de Filosofia i Lletres.

El procés electoral es regirà pel que disposa l'article 25 de l'Acord normatiu 4435/1999. Per tant, el procediment d'elecció serà el següent:

1. A partir de l'endemà de la publicació de l'acord de la convocatòria d'eleccions, s'obre un termini de deu dies per a la presentació de candidats. La presentació s'ha de fer per escrit, amb petició explícita del candidat, davant la Comissió Electoral.

2. Una vegada transcorregut el termini de presentació, la Comissió Electoral farà públics els candidats acceptats i els comunicarà al degà en funcions en un termini màxim de cinc dies.

3. El degà en funcions, en un termini màxim que finalitzarà al cap d'un mes de l'endemà de la publicació del present acord, convocarà sessió extraordinària de la Junta de Facultat perquè procedeixi a elegir un nou degà.

4. En aquesta elecció només podran votar aquells membres de la Junta de Facultat que ho siguin de conformitat amb l'article 59.1.b), c), d), e) i f) dels Estatuts de la Universitat.

5. La Mesa electoral serà integrada pel professor de més edat, que actuarà com a president, pel professor de menys edat, que actuarà com a secretari, i per l'alumne de més edat.

6. La candidatura que obtingui el nombre més gran de vots, sempre que es compleixi el requisit establert a l'article 15.3 de l'Acord 4435/1999, serà tramesa per la Mesa electoral al Rector perquè faci el nomenament corresponent.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 18 de gener de 2000
El Rector, Llorenç Huguet

4795. ACORD EXECUTIU del dia 18 de gener de 2000 pel qual es convoquen eleccions al càrrec de degà de la Facultat de Psicologia.

D'acord amb el que preveuen els articles 62, 87, 88 i 93 dels Estatuts de la Universitat i l'Acord normatiu 4435/1999, de 29 de març (FOU núm. 159, de 30 de març), pel qual s'aprova la normativa electoral i de representació de la Universitat de les Illes Balears, el Consell Executiu acorda d'iniciar el procés electoral al càrrec de degà de la Facultat de Psicologia.

El procés electoral es regirà pel que disposa l'article 25 de l'Acord normatiu 4435/1999. Per tant, el procediment d'elecció serà el següent:

1. A partir de l'endemà de la publicació de l'acord de la convocatòria d'eleccions, s'obre un termini de deu dies per a la presentació de candidats. La presentació

s'ha de fer per escrit, amb petició explícita del candidat, davant la Comissió Electoral.

2. Una vegada transcorregut el termini de presentació, la Comissió Electoral farà públics els candidats acceptats i els comunicarà al degà en funcions en un termini màxim de cinc dies.

3. El degà en funcions, en un termini màxim que finalitzarà al cap d'un mes de l'endemà de la publicació del present acord, convocarà sessió extraordinària de la Junta de Facultat perquè procedeixi a elegir un nou degà.

4. En aquesta elecció només podran votar aquells membres de la Junta de Facultat que ho siguin de conformitat amb l'article 59.1.b), c), d), e) i f) dels Estatuts de la Universitat.

5. La Mesa electoral serà integrada pel professor de més edat, que actuarà com a president, pel professor de menys edat, que actuarà com a secretari, i per l'alumne de més edat.

6. La candidatura que obtingui el nombre més gran de vots, sempre que es compleixi el requisit establert a l'article 15.3 de l'Acord 4435/1999, serà tramesa per la Mesa electoral al Rector perquè faci el nomenament corresponent.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 18 de gener de 2000
El Rector, Llorenç Huguet

4796. ACORD EXECUTIU del dia 18 de gener de 2000 pel qual es convoquen eleccions al càrrec de director de l'Escola Politècnica Superior.

D'acord amb el que preveuen els articles 62, 87, 88 i 93 dels Estatuts de la Universitat i l'Acord normatiu 4435/1999, de 29 de març (FOU núm. 159, de 30 de març), pel qual s'aprova la normativa electoral i de representació de la Universitat de les Illes Balears, el Consell Executiu acorda d'iniciar el procés electoral al càrrec de director de l'Escola Politècnica Superior.

El procés electoral es regirà pel que disposa l'article 25 de l'Acord normatiu 4435/1999. Per tant, el procediment d'elecció serà el següent:

1. A partir de l'endemà de la publicació de l'acord de la convocatòria d'eleccions, s'obre un termini de deu dies per a la presentació de candidats. La presentació s'ha de fer per escrit, amb petició explícita del candidat, davant la Comissió Electoral.

2. Una vegada transcorregut el termini de presentació, la Comissió Electoral farà públics els candidats acceptats i els comunicarà al director en funcions en un termini màxim de cinc dies.

3. El director en funcions, en un termini màxim que finalitzarà al cap d'un mes de l'endemà de la publicació del present acord, convocarà sessió extraordinària de la Junta d'Escola perquè procedeixi a elegir un nou director.

4. En aquesta elecció només podran votar aquells membres de la Junta d'Escola que ho siguin de conformitat amb l'article 59.1.b), c), d), e) i f) dels Estatuts de la Universitat.

5. La Mesa electoral serà integrada pel professor de més edat, que actuarà com a president, pel professor de menys edat, que actuarà com a secretari, i per l'alumne de més edat.

6. La candidatura que obtingui el nombre més gran de vots, sempre que es compleixi el requisit establert a l'article 15.3 de l'Acord 4435/1999, serà tramesa per la Mesa electoral al Rector perquè faci el nomenament corresponent.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 18 de gener de 2000
El Rector, Llorenç Huguet

4797. ACORD EXECUTIU del dia 18 de gener de 2000 pel qual es convoquen eleccions al càrrec de director de l'Escola Universitària de Turisme.

D'acord amb el que preveuen els articles 62, 87, 88 i 93 dels Estatuts de la Universitat i l'Acord normatiu 4435/1999, de 29 de març (FOU núm. 159, de 30 de març), pel qual s'aprova la normativa electoral i de representació de la Universitat de les Illes Balears, el Consell Executiu acorda d'iniciar el procés electoral al càrrec de director de l'Escola Universitària de Turisme.

El procés electoral es regirà pel que disposa l'article 25 de l'Acord normatiu 4435/1999. Per tant, el procediment d'elecció serà el següent:

1. A partir de l'endemà de la publicació de l'acord de la convocatòria d'eleccions, s'obre un termini de deu dies per a la presentació de candidats. La presentació s'ha de fer per escrit, amb petició explícita del candidat, davant la Comissió Electoral.

2. Una vegada transcorregut el termini de presentació, la Comissió Electoral farà públics els candidats acceptats i els comunicarà al director en funcions en un termini màxim de cinc dies.

3. El director en funcions, en un termini màxim que finalitzarà al cap d'un mes de l'endemà de la publicació del present acord, convocarà sessió extraordinària de la Junta d'Escola perquè procedeixi a elegir un nou director.

4. En aquesta elecció només podran votar aquells membres de la Junta d'Escola que ho siguin de conformitat amb l'article 59.1.b), c), d), e) i f) dels Estatuts de la Universitat.

5. La Mesa electoral serà integrada pel professor de més edat, que actuarà com a president, pel professor de menys edat, que actuarà com a secretari, i per l'alumne de més edat.

6. La candidatura que obtingui el nombre més gran de vots, sempre que es compleixi el requisit establert a l'article 15.3 de l'Acord 4435/1999, serà tramesa per la Mesa electoral al Rector perquè faci el nomenament corresponent.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 18 de gener de 2000
El Rector, Llorenç Huguet


4798
. ACORD EXECUTIU del dia 25 de gener de 2000 pel qual es convoquen eleccions de representants dels estudiants per cada facultat o escola al Consell d'Estudiants de la Universitat.

En virtut dels articles 87, 91, 92, 93, 142 i 145.1.b) dels Estatuts i de l'article 47 de l'Acord normatiu 4435/1999, de 29 de març (FOU núm. 159, de 30 de març), pel qual s'aprova la normativa electoral i de representació de la Universitat de les Illes Balears, i de l'Acord normatiu 4702/1999, de 16 de novembre (FOU núm. 169, de 19 de novembre), pel qual s'aprova el desenvolupament de l'article 47.3 de l'Acord normatiu 4435/1999 esmentat, s'acorda de convocar eleccions de representants dels estudiants per cada facultat o escola al Consell d'Estudiants de la Universitat, tenint en compte la normativa electoral i el calendari electoral que figura a l'annex d'aquest acord.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 25 de gener de 2000
El Rector, Llorenç Huguet

Annex

1. El Consell d'Estudiants, màxim òrgan de representació estudiantil a nivell universitari, ha de tenir un representant per cada facultat o escola, de conformitat amb el que s'estableix a l'article 145.1.b) dels Estatuts i a l'article 47.1.b) de la normativa electoral i de representació de la Universitat.

El representant dels estudiants per cada facultat o escola al Consell d'Estudiants serà elegit per i entre els estudiants que formen part de la junta de centre corresponent en una sessió de la junta de facultat o escola en què figuri aquest punt a l'ordre del dia, de conformitat amb el

que estableix l'article 2 de l'Acord normatiu 4702/1999, de 16 de novembre (FOU núm. 169, de 19 de novembre), pel qual s'aprova el desenvolupament de l'article 47.3 de l'Acord normatiu 4435/1999, de 29 de març.

2. La condició de membre del Consell d'Estudiants es perd en els casos enumerats a l'article 13 de l'annex de l'Acord normatiu 2764/1995, de 28 d'abril (FOU núm. 108, de 2 de juny), pel qual es fa públic el Reglament del Consell d'Estudiants.

3. Són electors i elegibles els estudiants que formen part de la junta de facultat o escola corresponent.

4. Les eleccions tindran lloc entre els deu i els trenta dies següents a la data de publicació d'aquest acord al FOU.

5. Les llistes provisionals d'electors són les publicades mitjançant les resolucions de 16 desembre de 1999 per les quals es fan públiques les relacions de representants dels estudiants elegits per les distintes juntes de facultat o escola (FOU núm. 173, de 28 de gener de 2000).

6. Les meses electorals seran integrades pel degà o director, que presidirà la mesa, un vicedegà o subdirector, designat pel degà o director, i el secretari, que farà de secretari.

Per votar cal identificar-se amb el DNI, amb el carnet de la UIB o amb un document de valor d'identificació anàleg.

7. D'acord amb l'article 30 de la normativa electoral i de representació de la Universitat de les Illes Balears, en cas d'empat quedaran proclamats els candidats en funció d'un sorteig.

8. El vot per correu s'ha d'exercir d'acord amb el que disposa l'article 14 de la normativa electoral i de representació de la Universitat de les Illes Balears.

9. Un cop hagin tingut lloc les eleccions, s'han de comunicar immediatament els noms dels elegits al Rector i a la Secretària General.

Rectorat

4799. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 17 de desembre de 1998 per la qual es fa pública la relació d'acords marc ratificats per la Junta de Govern.

La Junta de Govern, a la sessió ordinària del dia d'avui, ha ratificat els acords marc que s'indiquen a l'annex.

Annex

Entitat

Contacte

Objecte

Aprova-ció del Consell Executiu

Data de la signatura

Vigència

Universitat Autònoma de Querétaro (Mèxic)

Avel·lí Blasco (vicerector de Projectes i Relacions Inter-nacionals)

Desenvolupar programes d'estudis conjunts, l’intercanvi i la cooperació en els camps de la docència, formació d'estudiants i investigació

24.11.98

08.12.99

Tres anys

El text complet d'aquests documents es pot consultar al Servei d'Afers Generals de la Universitat i a <http://www.uib.es/secc6/convenis.html>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 17 de desembre de 1998
El Rector, Llorenç Huguet

4800. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 11 de maig de 1999 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats per la Junta de Govern .

La Junta de Govern, a la sessió ordinària del dia d'avui, ha ratificat els convenis, protocols i contractes generals que s'indiquen a l'annex.

Annex

Entitat

Contacte

Objecte

Contingut econòmic

Aprova-ció del Consell Executiu

Data de la signatura

Vigència

Conselleria d'Interior

José Ramón Bergueiro (Departament de Química)

Establir un programa, que haurà de desenvolupar la UIB, de planificació de resposta als abocaments d'hidrocarburs o altres contaminants al mar

15.000.000 de pessetes

04.05.99

21.12.99

Tres anys

El text complet d'aquests documents es pot consultar al Servei d'Afers Generals de la Universitat i a <http://www.uib.es/secc6/convenis.html>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 11 de maig de 1999
El Rector, Llorenç Huguet

4801. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 22 de juliol de 1999 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats per la Junta de Govern .

La Junta de Govern, a la sessió ordinària del dia d'avui, ha ratificat els convenis, protocols i contractes generals que s'indiquen a l'annex.

Annex

Entitat

Contacte

Objecte

Contingut econòmic

Aprova-ció del Consell Executiu

Data de la signatura

Vigència

Universitat de Torí (Itàlia)

Carlos Otero (Departament de Química)

Ampliació de l'acord de col·laboracó signat el dia 31.05.93 per incloure-hi el sector químic

29.06.99

11.01.00

n. e.

El text complet d'aquests documents es pot consultar al Servei d'Afers Generals de la Universitat i a <http://www.uib.es/secc6/convenis.html>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 22 de juliol de 1999
El Rector, Llorenç Huguet

4802. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 16 de novembre de 1999 per la qual es fa pública la relació d'acords marc ratificats per la Junta de Govern.

La Junta de Govern, a la sessió ordinària del dia d'avui, ha ratificat els acords marc que s'indiquen a l'annex.

Annex

Entitat

Contacte

Objecte

Aprova-ció del Consell Executiu

Data de la signatura

Vigència

Ajuntament de la Ciutat d'Eivissa

Josep Tur (delegat de l’Extensió d’Eivissa i Formentera)

Col·laborar en tot allò que faciliti i potenciï a la ciutat d'Eivissa el desenvolupament cultural i científic, l'apropament dels ciutadans al món universitari i, especialment, el foment de la recerca i de totes aquelles iniciatives que condueixin a la incorporació del major nombre possible de joves als estudis universitaris

09.11.99

19.11.99

Quatre anys

Natura Park, SL

Rubén V. Rial (Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut)

Cooperació acadèmica, científica i cultural

28.09.99

17.12.99

Quatre anys

Federació de Voleibol de les Illes Balears

Sebastià Moll (director del Servei d'Esports)

Afavorir que els estudiants de la UIB puguin practicar l'esport de voleibol tant a la Universitat com a la lliga federada

02.11.99

21.12.99

Un any

Fundació Balear per a la Prevenció de Riscs

Llorenç Huguet (Rector)

Fomentar la cooperació mitjançant convenis específics per dur a terme diverses activitats

09.11.99

17.01.00

Quatre anys

El text complet d'aquests documents es pot consultar al Servei d'Afers Generals de la Universitat i a <http://www.uib.es/secc6/convenis.html>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 16 de novembre de 1999
El Rector, Llorenç Huguet

4803. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 16 de novembre de 1999 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats per la Junta de Govern .

La Junta de Govern, a la sessió ordinària del dia d'avui, ha ratificat els convenis, protocols i contractes generals que s'indiquen a l'annex.

Annex

Entitat

Contacte

Objecte

Contingut econòmic

Aprova-ció del Consell Executiu

Data de la signatura

Vigència

Universitat Politècnica de Catalunya

Gabriel Moyà (vicerector d'Infraestruc-tures i Medi Ambient)

Col·laboració del Departament d'Urbansime i Ordenació del Territori de la UPC per al desenvolupament del treball de modificació del Pla especial d'ordenació del campus de la UIB

3.227.381 pessetes

05.10.99

18.11.99

Tres mesos

Ministeri d'Educació i Cultura

Catalina Cantarellas (Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts)

Continuar amb la confecció de fitxes de l’inventari de béns mobles de titularitat eclesiàstica, als efectes de l'article 26 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol

Nombre de fitxes: 930 (amb els duplicats, les fotografies i els negatius, un total de: 2.790 fitxes, 3.720 fotos i 2.790 negatius)

5.115.000 pessetes

09.11.99

23.11.99

1999

El text complet d'aquests documents es pot consultar al Servei d'Afers Generals de la Universitat i a <http://www.uib.es/secc6/convenis.html>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 16 de novembre de 1999
El Rector, Llorenç Huguet

4804. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 17 de desembre de 1999 per la qual es fa pública la relació d'acords marc ratificats per la Junta de Govern.

La Junta de Govern, a la sessió ordinària del dia d'avui, ha ratificat els acords marc que s'indiquen a l'annex.

Annex

Entitat

Contacte

Objecte

Aprova-ció del Consell Executiu

Data de la signatura

Vigència

Universitat Autònoma de San Luis Potosí (Mèxic)

Avel·lí Blasco (vicerector de Projectes i Relacions Inter-nacionals)

Col·laboració acadèmica, científica i cultural

30.11.99

13.12.99

Quatre anys

Universitat Autònoma de Nuevo León (Mèxic)

Avel·lí Blasco (vicerector de Projectes i Relacions Inter-nacionals)

Desenvolupament de programes conjunts de col·laboració en activitats de recerca, assessorament, cursos, seminaris, orientats al desenvolupament de la recerca científica, la docència i les activitats culturals

30.11.99

13.12.99

Quatre anys

El text complet d'aquests documents es pot consultar al Servei d'Afers Generals de la Universitat i a <http://www.uib.es/secc6/convenis.html>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 17 de desembre de 1999
El Rector, Llorenç Huguet

4805. RESOLUCIÓ del Rectorat del dia 17 de desembre de 1999 per la qual es fa pública la relació de convenis, protocols i contractes generals ratificats per la Junta de Govern .

La Junta de Govern, a la sessió ordinària del dia d'avui, ha ratificat els convenis, protocols i contractes generals que s'indiquen a l'annex.

Annex

Entitat

Contacte

Objecte

Contingut econòmic

Aprova-ció del Consell Executiu

Data de la signatura

Vigència

Ajuntament de la Ciutat d'Eivissa

Josep Tur (delegat de l'Extensió d'Eivissa i Formentera)

En desenvolupament de la clàusula setena de l’Acord marc, l’Ajuntament d’Eivissa convocarà anualment quatre beques destinades a fomentar la investigació en els estudiants universitaris i doctorands de la UIB, que s’anomenaran «Beques ciutat d’Eivissa d’estímul a la investigació». D’aquestes beques, dues es destinaran a fomentar la realització de projectes d’investigació en les àrees de ciències de la vida i de la naturalesa i dues en les àrees d’humanitats i ciències socials

4.800.000 pessetes

22.11.99

19.11.99

Quatre anys

El text complet d'aquests documents es pot consultar al Servei d'Afers Generals de la Universitat i a <http://www.uib.es/secc6/convenis.html>.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

Palma, 17 de desembre de 1999
El Rector, Llorenç Huguet
Oficina d'Informació - Servei de Càlcul
Per a més informació:
uibinfo
Darrera actualització: de generde febrerde marçd'abrilde maigde junyde juliold'agostde setembred'octubrede novembrede desembre de