Factura electr˛nica a la UIB

La UIB està adherida des de 2015 a la plataforma electrònica "FACe - Punt General d'Entrada de Factures Electròniques de la Administració General de l'Estat".

D'acord amb la Llei 25/2013, d'impuls de la factura electrònica, qualsevol factura dirigida a la UIB a partir de 5.000 € s'ha d'enviar electrònicament, per a la majoria de tipus de proveïdors. Malgrat això, la UIB recomana que totes les factures siguin electròniques, independentment del seu import. Entre altres avantatges, les factures electròniques correctes garantitzen una recepció immediata, que facilita la seva tramitació.

Per a remetre (i consultar) factures electròniques a la UIB, i en general per a més informació sobre factures electròniques, es pot d'accedir a https://uib.face.gob.es/#/ca .

A continuació se mostren els codis de les unitats administratives a les quals es poden dirigir factures electròniques. Els codis també se poden consultar a https://uib.face.gob.es/#/ca/directorio/administraciones/U00300001/relaciones .

 

UNITAT DESTINATÀRIA DE LA FACTURA OFICINA COMPTABLE ÒRGAN GESTOR UNITAT TRAMITADORA
ÀREA ADMINISTRATIVA CONSELL SOCIAL GE0003481 GE0003481 GE0003481
ÀREA ADMINISTRATIVA COORDINADOR/A BIBLIOTEQUES GE0003482 GE0003482 GE0003482
ÀREA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANS GE0003483 GE0003483 GE0003483
ÀREA ADMINISTRATIVA EDIFICI ANSELM TURMEDA GE0003484 GE0003484 GE0003484
ÀREA ADMINISTRATIVA EDIFICI CIENTIFICOTÈCNIC GE0003485 GE0003485 GE0003485
ÀREA ADMINISTRATIVA EDIFICI G.M. JOVELLANOS GE0003486 GE0003486 GE0003486
ÀREA ADMINISTRATIVA EDIFICI GUILLEM CIFRE DE COLONYA GE0003487 GE0003487 GE0003487
ÀREA ADMINISTRATIVA EDIFICI RAMON LLULL GE0003488 GE0003488 GE0003488
ÀREA ADMINISTRATIVA EDIFICI SA RIERA I VR DE PROJECCIÓ CULTURAL I UNIVERSITAT OBERTA  GE0003489 GE0003489 GE0003489
ÀREA ADMINISTRATIVA EDIFICIS MATEU ORFILA I GUILLEM COLOM GE0003490 GE0003490 GE0003490
ÀREA ADMINISTRATIVA SEU EIVISSA-FORMENTERA GE0003491 GE0003491 GE0003491
ÀREA ADMINISTRATIVA GABINET DEL RECTORAT - PROTOCOL GE0003492 GE0003492 GE0003492
ÀREA ADMINISTRATIVA SEU MENORCA GE0003493 GE0003493 GE0003493
ÀREA ADMINISTRATIVA OFICINA DE PROJECTES ESTATALS I AUTONÒMICS (OSR-EA) GE0003494 GE0003494 GE0003494
ÀREA ADMINISTRATIVA RECTORAT GE0003495 GE0003495 GE0003495
ÀREA ADMINISTRATIVA SERVEI DE PATRIMONI, CONTRACTACIÓ, INFRAESTRUCTURA I U. TÈCNICA GE0003496 GE0003496 GE0003496
ÀREA ADMINISTRATIVA SERVEI DE RELACIONS INTERNACIONALS GE0003499 GE0003499 GE0003499
ÀREA ADMINISTRATIVA SERVEI D'ESTADÍSTICA I QUALITAT UNIVERSITÀRIA (SEQUA) GE0003500 GE0003500 GE0003500
ÀREA ADMINISTRATIVA SERVEI LINGÜÍSTIC GE0003501 GE0003501 GE0003501
ÀREA ADMINISTRATIVA SÍNDIC DE GREUGES GE0003502 GE0003502 GE0003502
ÀREA ADMINISTRATIVA ALTRES VIRERECTORATS I SECRETARIA GENERAL GE0003504 GE0003504 GE0003504
ÀREA ADMINISTRATIVA VR DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA, INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ, I DELEGAT DEL RECTOR D'UNIVERSITAT SALUDABLE I CAMPUS GE0003506 GE0003506 GE0003506
ÀREA ADMINISTRATIVA VR ECONOMIA I INFRAESTRUCTURES GE0003507 GE0003507 GE0003507
ÀREA ADMINISTRATIVA CENTRE D'ESTUDIS DE POSTGRAU I ESCOLA DE DOCTORAT GE0003509 GE0003509 GE0003509
EDICIONS UIB GE0003510 GE0003510 GE0003510
GERÈNCIA GE0003480 GE0003480 GE0003480
SERVEI D'ALUMNES I TÍTOLS GE0003512 GE0003512 GE0003512
ÀREA ADMINISTRATIVA HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES GE0012207 GE0012207 GE0012207
ÀREA ADMINISTRATIVA INSTITUT DE RECERCA I INNOVACIÓ EDUCATIVA (IRIE)
GE0012472 GE0012472 GE0012472
DEPARTAMENT DE FÍSICA GE0003490 GE0003490 GE0014753
DEPARTAMENT DE BIOLOGIA GE0003490 GE0003490 GE0014754
DEPARTAMENT DE QUÍMICA GE0003490 GE0003490 GE0014755
DEPARTAMENT DE BIOLOGIA FONAMENTAL I CS GE0003490 GE0003490 GE0014756
DEPARTAMENT D'ENGINYERIA INDUSTRIAL I CONSTRUCCIÓ GE0003490 GE0003490 GE0018021
ÀREA ADMINISTRATIVA OFICINA DE GESTIÓ DEL PROGRAMA DE FOMENT I RECURSOS HUMANS PER A LA RECERCA (FORHU) GE0020119 GE0020119 GE0020119
ÀREA ADMINISTRATIVA OFICINA DE PROJECTES EUROPEUS (OPE) GE0020120 GE0020120 GE0020120
ÀREA ADMINISTRATIVA UNITAT DE DIVULGACIÓ I CULTURA CIENTÍFICA (UDCC) GE0020121 GE0020121 GE0020121
ADMINISTRACIÓ VICERECTORAT D'INNOVACIÓ I TRANSFORMACIÓ DIGITAL
U00300013 U00300002 GE0021579
ADMINISTRACIÓ EDIFICI MARGALIDA COMAS I CAMPS

U00300013

U00300002
GE0021901
IMEDEA U00300013 U00300002 U00300162
IFISC U00300013 U00300002 U00300165
IUNICS U00300013 U00300002 U00300164
INAGEA U00300013 U00300002 U00300172

 


Principals centres de despesa corresponents a les Unitats destinatàries de factures del llistat anterior:

Àrea administrativa Edifici Anselm Turmeda

OC, OG i UT: GE0003484
Centres de despesa:
 • Serveis Administratius Edifici AnselmTurmeda
 • Escola Politècnica Superior
 • Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica
 • Àrea TIC (Servei d'Aplicacions i Serveis TIC i Servei d'Infraestructures TIC)
 • LTIM - Laboratori de Tecnologies de la Informació i Multimèdia

 

Àrea administrativa Edifici Cientificotècnic

OC, OG i UT: GE0003485
Centres de despesa:
 • Serveis Administratius Edifici Serveis Cientificotècnics i dels Instituts Universitaris de Recerca
 • IFISC - Institut de Física Interdisciplinar i Sistemes Complexos
 • IMEDEA - Institut Mediterrani d'Estudis Avançats
 • INAGEA - Institut d'Investigacions Agroambientals i d'Economia de l'Aigua
 • IUNICS - Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut
 • Laboratori d'Investigació en Litiasi Renal
 • Serveis Cientificotècnics
 • Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció

 

Àrea administrativa Edifici G. M. Jovellanos

OC, OG i UT: GE0003486
Centres de despesa:

 • Serveis Administratius Edifici Gaspar M. Jovellanos
 • Facultat de Dret
 • Facultat d'Economia i Empresa
 • Facultat de Turisme
 • Departament de Dret Privat
 • Departament de Dret Públic
 • Departament d'Economia Aplicada
 • Departament d'Economia de l'Empresa
 • Servei de Recursos Audiovisuals
 • Càtedra Banca March de l'Empresa Familiar

 

Àrea administrativa Edifici Guillem Cifre de Colonya

OC, OG i UT: GE0003487
Centres de despesa:

 • Serveis Administratius Edifici G. Cifre de Colonya
 • Facultat d'Educació
 • Facultat de Psicologia
 • Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
 • Departament de Psicologia
 • Departament d'Infermeria i Fisioteràpia
 • Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques
 • Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació

 

Àrea administrativa Edifici Ramon Llull

OC, OG i UT: GE0003488
Centres de despesa:

 • Serveis Administratius Edifici Ramon Llull
 • Facultat Filosofia i Lletres
 • Departament Ciències Històriques i Teoria de les Arts
 • Departament de Filologia Catalana i Lingüística General
 • Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
 • Departament de Filosofia i Treball Social
 • Departament de Geografia
 • Laboratori de Sistemàtica Humana
 • Càtedra Ramon Llull
 • Càtedra Acolver-Moll-Villangómez
 • Càtedra Joan Ramis i Ramis de Recerca, Formació i Documentació Teatral

 

Àrea administrativa Edifici Sa Riera i Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta

OC, OG i UT: GE0003489
Centres de despesa:

 • Vicerectorat de Projecció Cultural i Universistat Oberta
 • Serveis Administratius Edifici Sa Riera
 • Servei d'Activitats Culturals (SAC)
 • Coral Universitat de les Illes Balears
 • UOM - Universitat Oberta per a Majors

 

Àrea administrativa Edifici Mateu Orfila i Guillem Colom

OC, OG i UT: GE0003490
Centres de despesa:

 • Serveis Administratius Edificis Mateu Orfila i Guillem Colom
 • Facultat Ciències
 • Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia
 • Laboratori de Biologia Agroambiental
 • Laboratori de Botànica
 • Laboratori de Química Analítica Ambiental
 • Laboratori de Radioactivitat Ambiental
 • Laboratori de Ciències de l'Activitat Física
OC, OG: GE0003490 i UT: GE0014753
Centre de despesa:
 • Departament de Física

 

OC, OG: GE0003490 i UT: GE0014754
Centre de despesa:
 • Departament de Biologia

 

OC, OG: GE0003490 i UT: GE0014755
Centre de despesa:
 • Departament de Química

 

OC, OG: GE0003490 i UT: GE0014756
Centre de despesa:
 • Departament de Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

 

OC, OG: GE0003490 i UT: GE0018021
Centre de despesa:
 • Departament d'Enginyeria Industrial i Construcció

 

Àrea administrativa Altres Vicerectorats i Secretaria General

OC, OG i UT: GE0003504
Centres de despesa:

 • Vicerectorat d'Innovació i Transformació Digital
 • Vicerectorat de Gestió i Política Acadèmia de Grau
 • Vicerectorat de Gestió i Política de Postgrau i Fornació Permanent
 • Vicerectorat d'Estudiants
 • Vicerectorat de Personal Docent i Investigador
 • Secretaria General