Preguntes freqŘents sobre la seu electr˛nica

Què és l'administració electrònica?

L'administració electrònica és una nova modalitat de relació amb el ciutadà, que consisteix en la possibilitat de realitzar serveis i tràmits a través de la seu electrònica de la Universitat de les Illes Balears. Les aplicacions i sistemes d'informació permeten al ciutadà accedir a la informació i serveis de la seva competència, presentar sol·licituds, reclamacions, queixes, suggeriments i recursos, realitzar el tràmit d'audiència quan procedeixi, efectuar pagaments o accedir a les notificacions i comunicacions que els remeti la Universitat de les Illes Balears.

L'administració electrònica es regeix per les disposicions de les lleis 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Què és la seu electrònica?

És aquella adreça electrònica disponible per als ciutadans a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat de la qual, gestió i administració correspon a una administració pública, òrgan o entitat administrativa en l'exercici de les seves competències, de conformitat amb les disposicions de l'article 38 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

A qui està dirigida?

A tota la comunitat universitària, ciutadans i empreses que volen interactuar amb la Universitat de les Illes Balears a través d'Internet.

Què puc fer?

Realitzar consultes i tràmits telemàticament.

Disposeu de tota la informació a les tres seccions generals:

  • Informació general, que podeu consultar relacionada amb la seu electrònica.
  • Serveis, que us oferim des de la seu electrònica.
  • Tràmits, que podeu realitzar a través d'Internet.

Què s'inclou a la seu?

Totes les actuacions, procediments i serveis que requereixin l'autenticació de l'Administració Pública o dels ciutadans per mitjans electrònics de conformitat amb l'article 9 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, és a dir, mitjançant DNI electrònic, signatura electrònica avançada o utilització de clau concertada.

Quina relació hi ha entre el registre electrònic i la seu electrònica?

Si hi ha registre electrònic, s'hi accedirà des d'una seu. Hi pot haver seus sense registre electrònic, però, normalment, si en una seu hi ha serveis electrònics això implicarà recepció i tramesa de documents a través, és clar, d'un registre electrònic.

Què és la data i hora oficial?

És un servei que indica la data i hora oficial sincronitzada amb el Reial Observatori de l'Armada.

Per a qualsevol tràmit, la data i hora de la seu és la que tindrà validesa legal i no la de l'equip des del qual es realitzi el tràmit.

ADVERTÈNCIA: L'hora que es presenta a la seu electrònica de la Universitat de les Illes Balears pot no correspondre a l'hora exacta, a causa del desfasament provocat pels mitjans telemàtics utilitzats fins a la seva recepció, per la qual cosa té caràcter merament informatiu i en cap cas de certificació horària.

Estic obligat a identificar-me sempre?

No. Els ciutadans accediran a la pàgina d'inici de les seus sense necessitat d'identificació, però sempre s'exigirà l'autenticació de l'usuari per accedir als tràmits electrònics, a través de la pàgina principal de la seu.

Què és una signatura electrònica, i què fa falta per signar electrònicament?

Una signatura electrònica és un fitxer electrònic que s'associa amb el document electrònic que se signa, i que identifica qui és el signant i què és el que ha signat.

Per signar electrònicament es requereix un certificat electrònic.

Què és un certificat electrònic?

És un document electrònic, signat electrònicament per un tercer, que vincula unes dades de verificació de signatura a un signant i en confirma la identitat.

El tercer que signa el certificat es denomina prestador de serveis de certificació. Si el prestador de serveis de certificació compleix els requisits establerts a la Llei 59/2003, relatius a la comprovació de la identitat i altres circumstàncies dels sol·licitants i a la fiabilitat i les garanties dels serveis de certificació que deixa, el certificat es denomina certificat electrònic reconegut.

La signatura electrònica té la mateixa validesa que una signatura manuscrita?

Les signatures realitzades amb certificats electrònics reconeguts, com és el cas dels admesos per la Universitat de les Illes Balears, es denominen signatures electròniques reconegudes i permeten identificar el signant i detectar qualsevol canvi ulterior de les dades signades.

La signatura electrònica reconeguda és equivalent a la signatura manuscrita a tots els efectes legals.

Quins sistemes de signatura electrònica podran utilitzar els ciutadans?

  • Els sistemes de signatura electrònica incorporats al DNI, per a persones físiques.
  • Sistemes de signatura electrònica avançada, incloent els basats en certificat electrònic reconegut, admesos per les administracions públiques.
  • Altres sistemes de signatura electrònica, com la utilització de claus concertades en un registre previ com a usuari, l'aportació d'informació coneguda per ambdues parts o altres sistemes no criptogràfics, en els termes i condicions que en cada cas es determinin.

Quines implicacions té l'ús de la signatura per part dels ciutadans?

L'ús de la signatura electrònica no exclou l'obligació d'incloure al document o a la comunicació electrònica les dades d'identificació que siguin necessàries d'acord amb la legislació que li sigui aplicable.

L'ús pels ciutadans de sistemes de signatura electrònica implicarà que els òrgans de la Universitat de les Illes Balears poden tractar les dades personals consignades, a l'efecte de la verificació de la signatura. 

Poden estar els ciutadans representats per tercers davant de l'administració?

Les administracions públiques podran habilitar amb caràcter general o específic persones físiques o jurídiques autoritzades per a la realització de determinades transaccions electròniques en representació dels interessats. L'esmentada habilitació haurà d'especificar les condicions i obligacions a les quals es comprometen els que així adquireixin la condició de representants, i determinarà la presumpció de validesa de la representació llevat que la normativa d'aplicació prevegi una altra cosa. Les administracions públiques podran requerir, en qualsevol moment, l'acreditació de la representació esmentada .

Com s'identifiquen les seus electròniques?

La utilització de signatura electrònica per a la seu és la garantia d'identificació i comunicació segura de la seu.

El certificat de seu és el sistema de signatura electrònica que garanteix la identificació de la seu, és a dir, que el ciutadà es troba realment en un lloc de l'Administració i ningú no ha realitzat una suplantació de pàgines. A més, garanteix l'establiment de connexions segures perquè hi hagi la confidencialitat necessària en les dades que s'intercanviïn els ciutadans amb les seus.

El certificat de seu no serveix per a la signatura electrònica de documents i tràmits. És vàlid per proporcionar canals de comunicació confidencials i segurs, així com per identificar fefaentment la seu.

Què ha de garantir el sistema de codi segur de verificació?

El caràcter únic del codi generat per a cada document.

La seva vinculació amb el document generat i amb el signant.

Així mateix, s'ha de garantir la possibilitat de verificar el document pel temps que s'estableixi en la resolució que autoritzi l'aplicació d'aquest procediment.

L'administració responsable de l'aplicació d'aquest sistema disposarà d'un procediment directe i gratuït per als interessats. L'accés als documents originals es realitzarà d'acord amb les condicions i límits que estableix la legislació de protecció de dades personals o una altra legislació específica, així com el règim general d'accés a la informació administrativa establert a l'article 27 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

S'adoptaran les mesures necessàries per garantir la constància de l'autenticació i integritat dels documents posteriorment al venciment del termini de disponibilitat del sistema de verificació, a l'efecte del seu posterior arxivament.

A fi de millorar la interoperabilitat electrònica i possibilitar la verificació de l'autenticitat dels documents electrònics sense necessitat d'accedir a la seu electrònica per acarar el codi segur de verificació, podrà superposar-se a aquest la signatura mitjançant segell electrònic.

Què és un tràmit electrònic / telemàtic?

És aquell tràmit que podeu realitzar telemàticament. És a dir, a través d'Internet sense haver d'acudir presencialment a la Universitat.

Què és un segell electrònic?

Els segells electrònics són el mecanisme de signatura electrònica que permet autenticar una actuació administrativa automatitzada, segons el que es defineix a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Què és un document electrònic?

Es denomina document electrònic a la informació de qualsevol naturalesa guardada en un suport electrònic amb un format determinat.

Què és un expedient electrònic?

L'expedient electrònic és el conjunt dels documents electrònics associats a un tràmit.

De conformitat amb la legislació vigent, només es permet la consulta d'expedients als interessats en el procediment.

Què és una empremta digital?

Una empremta digital és un conjunt de dades associats a un document que permeten assegurar que el document no serà modificat. L'empremta digital o resum d'un document s'obté aplicant una funció, denominada resum, a aquest document, la qual cosa dóna com a resultat un conjunt de dades singular de longitud fixa.

Una funció resum té, entre d'altres, les propietats següents:

  1. Dos documents iguals produeixen empremtes digitals iguals.
  2. Dos documents semblants produeixen empremtes digitals completament diferents.
  3. Dues empremtes digitals idèntiques poden ser el resultat de dos documents iguals o de dos documents completament diferents.
  4. Una funció resum és irreversible, no es pot desfer; per tant, se'n farà la comprovació tornant a aplicar la mateixa funció resum al document.

És segur fer tràmits a través de la seu electrònica?

La plataforma que dóna suport a la seu electrònica compleix amb els requisits legals, tècnics i funcionals que garanteixen l'autenticitat, integritat, disponibilitat, confidencialitat i no repudi, per la qual cosa, a efectes legals, tindrà la mateixa validesa presentar un document per la seu electrònica que fer-ho presencialment a les oficines de registre de la Universitat de les Illes Balears.

En signar els documents digitalment es garanteix l'autenticitat i la integritat, demostrable si es realitza la validació de la signatura.

A més, el segellament de temps dels documents presentats telemàticament permet demostrar que el document va ser signat en l'instant que s'indica al segell de temps i no en un altre.

A efectes de garantir l'autenticitat, confidencialitat i integritat de les comunicacions, els tràmits es realitzen a través del protocol de comunicació segura SSL (Secure Socket Layer).

D'altra banda, totes les sol·licituds telemàtiques seran tractades conforme a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999.

Continueu tenint dubtes?

Podeu contactar amb la Universitat de les Illes Balears a través de l’enllaç contacte del portal on actualment es troba.