Perfil de contractant

Informació per a les empreses

Alta de les empreses

Us informam de les passes que les empreses han de fer per donar-se d’alta a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

  • Accediu a la Plataforma (https://contrataciondelestado.es) i clicau a la icona Empresas, i després a Registrarse.
  • Introduïu les dades bàsiques de l’empresa i les dades addicionals (adreça electrònica per a comunicacions).
  • Una vegada l’empresa estigui enregistrada, accedint-hi amb l’usuari creat, teniu a la vostra disposició les guies d’ajuda per funcionar per la Plataforma.

Registre oficial de licitadors i empreses classificades

Atesa la recomanació de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat, informe número 32, sobre l’aplicació del requisit d’inscripció al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades (ROLECE) o en un registre equivalent (Registre de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears) que estableix l’article 159 de la Llei de contractes del sector públic, aquest òrgan de contractació admetrà la forma ordinària anterior de presentació de la documentació administrativa mentre les circumstàncies del ROLECE es mantinguin.

Per la qual cosa, tot i que l’obligació que estableix per al procediment obert simplificat la lletra a) de l’apartat 4 de la LCSP era exigible des del dia 9 de setembre de 2018, l’acreditació de la capacitat, solvència i absència de prohibicions de subscriure contractes es podrà efectuar de la forma establerta fins ara amb caràcter general. És a dir, presentant la documentació en format paper.

Models i altres documents

  1. Model d’aval
  2. Model de certificat d’assegurança de caució
  3. Declaració responsable per subscriure contractes amb la Universitat
  4. Document Europeu Únic de Contractació (DEUC)