Indicadors 2019 de la delegada de protecciˇ de dades

La delegada de protecció de dades de la Universitat de les Illes Balears fa pública la informació estadística de les principals tasques que realitza en l'exercici de les seves funcions.

Definicions

 • Registre d'activitats de tractament: l'RGPD estableix l'obligatorietat de registrar les activitats de tractament de la UIB amb la informació bàsica sobre el responsable del tractament, les dades a tractar, les finalitats del tractament, els destinataris de la informació i l’exercici dels drets reconeguts a les persones interessades. La DPO facilita el nombre d'activitats de tractament que es registren. Per a més informació, consultau l'enllaç
 • CER: el Comitè d’Ètica de la Recerca (CER) es va crear per donar suport als investigadors en la revisió i l’avaluació dels projectes de recerca no regulats per llei i que impliquin l’ús de dades procedents d’éssers humans. La DPO facilita el nombre d'informes que ha elaborat. Per a més informació, consultau l'enllaç.
 • Informes: la delegada de protecció de dades pot emetre informes sobre qüestions que li planteja la comunitat universitària en relació amb l'aplicació de l'RGPD i la LOPDGDD. 
 • Revisió de continguts web: la delegada de protecció de dades, en l’exercici de les seves funcions, revisa que els nous espais web que es creen, sempre que tinguin relació amb la Universitat de les Illes Balears, compleixen la normativa de protecció de dades.
 • Reunions: la delegada de protecció de dades assisteix a reunions amb els membres de la comunitat universitària bàsicament per resoldre dubtes sobre l'aplicació de les normes següents:
  • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i
  • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).
 • Consultes: la comunitat universitària pot adreçar consultes relatives a la protecció de dades personals a la DPO de la Universitat de les Illes Balears, a través de les adreces electròniques: dpo@uib.es, dpo@uib.cat o dpo@uib.eu.

 

 

Registre d'activitats de tractament (RAT)

El dia 1 de gener de l'any 2020 es presenta el resum anual de les actuacions dutes a terme durant l'any 2019. En total, es varen publicar 33 RAT, que actualment es divideixen en:

 • Permanents
 • Temporals.
MesPermanentTemporal
Gener22
Febrer00
Març01
Abril01
Maig00
Juny00
Juliol30
Agost00
Setembre11
Octubre103
Novembre63
Desembre00
Total2211

RAT

Informació addicional

CampValor
Unitat responsableDelegada de protecció de dades
Període d'actualitzacióAnual
Data de la darrera actualització1 de gener de 2020
Idiomes disponiblesCatalà
Límits a la protecció de dadesNo