TransparŔncia

L'article 8.1 i) de la Llei 19/2013, de 9 desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, indica que s'ha de donar a conèixer la informació estadística necessària per valorar el grau de compliment i qualitat dels serveis públics.

Indicadors

En el marc de les seves competències, la delegada de protecció de dades posa a l'abast dels ciutadans la informació estadística més rellevant de les principals tasques que realitza en l'exercici de les seves funcions, per any: