Codi 081. Determinants i traject˛ries de les conductes additives en joves adults

Nom de l'activitat de tractament

Determinants i trajectòries de les conductes additives en joves adults.

Parts intervinents
  • Responsable del tractament: Universitat de les Illes Balears
  • Delegada de protecció de dades: Catalina Pou
    • Contacte:  Son Lledó, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma (Illes Balears). Telèfon: 971 25 97 93. Correu electrònic: dpo@uib.es
Base jurídica de l'activitat de tractament

Consentiment de la persona interessada o del seu representant i, compliment de missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics del responsable del tractament (article 6 RGPD).

Finalitats del tractament

Pseudonimització de les dades personals dels participants. En el moment de l'avaluació realitzada en el context del projecte a dalt indicat, es recollirà el telèfon de contacte i l'adreça de correu electrònic dels participants. Se sol·licitarà als participants la indicació de les dues primeres inicials del seu nom i cognoms. L'objectiu és contactar amb els participants per a les diferents avaluacions requerides en el projecte.

Categories especials de dades

Si

Termini de supressió de les dades

Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.