Codi 080. Efectivitat i seguretat de la radiofreqŘŔncia no ablativa en el tractament de prolapses

Nom de l'activitat de tractament

Efectivitat i seguretat de la radiofreqüència no ablativa en el tractament de prolapses

Parts intervinents
  • Responsable del tractament: Universitat de les Illes Balears
  • Delegada de protecció de dades: Catalina Pou
    • Contacte:  Son Lledó, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma (Illes Balears). Telèfon: 971 25 97 93. Correu electrònic: dpo@uib.es
Base jurídica de l'activitat de tractament

Consentiment de la persona interessada o del seu representant (article 6 RGPD).

Finalitats del tractament

Comparar l'efectivitat de l'aplicació de radiofreqüència no ablativa (RF) aplicada en combinació amb el tractament habitual per al tractament dels POP versus aquest tractament habitual per al tractament dels prolapses d'òrgans pelvians; així com la seguretat d'aquesta intervenció de RF.

Categories especials de dades

Si

Termini de supressió de les dades

Les dades es conservaran durant el temps que sigui necessari per al desenvolupament del projecte i en el seu cas, publicació dels estudis derivats d'aquest.