Codi 079. (SeVic-19) Les "segones vÝctimes" de la COVID-19: Impacte en professionals del sistema sanitari p˙blic balear i estratŔgies davant situacions de xoc

Nom de l'activitat de tractament

(SeVic-19) Les "segones víctimes" de la COVID-19: Impacte en professionals del sistema sanitari públic balear i estratègies davant situacions de xoc.

Parts intervinents
  • Responsable del tractament: Universitat de les Illes Balears
  • Delegada de protecció de dades: Catalina Pou
    • Contacte:  Son Lledó, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma (Illes Balears). Telèfon: 971 25 97 93. Correu electrònic: dpo@uib.es
Base jurídica de l'activitat de tractament

Consentiment de la persona interessada o del seu representant (article 6 RGPD).

Finalitats del tractament

Projecte de recerca per a respondre a la pregunta de recerca: Quin impacte ètic i psicològic ha tingut/tindrà l'atenció pandèmica en els professionals del Sistema Sanitari Balear i quines han estat/són les estratègies més efectives amb capacitat de transferència per a la gestió segura i ètica d'aquesta crisi sanitària? Per això s'ha dissenyat un estudi amb disseny mixt. Es recolliran les dades mitjançant tècniques conversacionals i enquestes autoadministrades.

Categories especials de dades

Si

Termini de supressió de les dades

Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.