Codi 076. Binomi envelliment-dolor: bases neurals dels mecanismes del dolor en majors

Nom de l'activitat de tractament

Binomi envelliment-dolor: bases neurals dels mecanismes del dolor en majors

Parts intervinents
  • Responsable del tractament: Universitat de les Illes Balears
  • Delegada de protecció de dades: Catalina Pou
    • Contacte:  Son Lledó, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma (Illes Balears). Telèfon: 971 25 97 93. Correu electrònic: dpo@uib.es
Base jurídica de l'activitat de tractament

Consentiment de la persona interessada o del seu representant (article 6 RGPD).

Finalitats del tractament

Recollida d'informació i de mostres biològiques per a la realització d'un projecte d'investigació relacionat amb l'estudi de les bases neurals dels mecanismes de control del dolor en persones majors amb dolor crònic.

Categories interessats

Personal d'administració i serveis, personal docent i investigador, alumnes UIB i, homes i dones majors d'edat.

Categories especials de dades

Si

Termini de supressió de les dades

Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.