Codi 074. Generativitat en persones LGTBI

Nom de l'activitat de tractament

Generativitat en persones LGTBI

Parts intervinents
  • Responsable del tractament: Universitat de les Illes Balears
  • Delegada de protecció de dades: Catalina Pou
    • Contacte:  Son Lledó, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma (Illes Balears). Telèfon: 971 25 97 93. Correu electrònic: dpo@uib.es
Base jurídica de l'activitat de tractament

Consentiment de la persona interessada o del seu representant (article 6 RGPD).

Finalitats del tractament

Anàlisi de dades sociodemogràfiques i dels qüestionaris de generativitat en persones majors (Loyola), i de Satisfacció amb la Vida (Diener, 1985).
Anàlisi de dades obtingudes en entrevista personal (segona fase de l'estudi) sobre les experiències de les persones LGTBI participants.

Categories interessats

Personal docent i investigador. Sara Guerra i Liliana Sousa (Universidad de Aveiro)

Categories especials de dades

Si

Termini de supressió de les dades

Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.