Codi 073. Programa de competŔncia familiar (PCF-AFECT)

Nom de l'activitat de tractament

Programa de competència familiar (PCF-AFECT)

Parts intervinents
  • Responsable del tractament: Universitat de les Illes Balears
  • Delegada de protecció de dades: Catalina Pou
    • Contacte:  Son Lledó, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma (Illes Balears). Telèfon: 971 25 97 93. Correu electrònic: dpo@uib.es
Base jurídica de l'activitat de tractament

Consentiment de la persona interessada o del seu representant (article 6 RGPD).

Finalitats del tractament

L'estudi Intervención socioeducativa basada en la evidencia para la prevención familiar del consumo de drogas y la educación afectivosexual: el Programa de Competència Familiar (PCF-AFECT) té com a objectiu la millora de les relacions comunicatives i familiars com a factor de protecció en la prevenció del consum de drogues i com a element per a la promoció de relacions afectivosexuals saludables.

Categories interessats

Familiars

Categories especials de dades

Si

Termini de supressió de les dades

Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.