Codi 072. SCT_Neuro_Assupcio

Nom de l'activitat de tractament

SCT_Neuro_Assumpcio

Parts intervinents
  • Responsable del tractament: Universitat de les Illes Balears
  • Delegada de protecció de dades: Catalina Pou
    • Contacte:  Son Lledó, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma (Illes Balears). Telèfon: 971 25 97 93. Correu electrònic: dpo@uib.es
Base jurídica de l'activitat de tractament

Consentiment de la persona interessada o del seu representant (article 6 RGPD).

Finalitats del tractament

Es recolliran dades sociodemogràfiques dels pares, dades de conducta i rendiment dels fill/es i finalment els fills/es seran avaluats en un protocol neuropsicològic on s'avaluaren processos atencionals, de memòria, de control impulsiu, de velocitat de processament i de funcionament executiu. Totes les dades formaran part del fitxer.

Categories interessats

Pares, mares, infants i joves de 8-16 anys.

Categories especials de dades

No

Termini de supressió de les dades

Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.