Codi 070. MAR-GEN

Nom de l'activitat de tractament

MAR-GEN

Parts intervinents
  • Responsable del tractament: Universitat de les Illes Balears
  • Delegada de protecció de dades: Catalina Pou
    • Contacte:  Son Lledó, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma (Illes Balears). Telèfon: 971 25 97 93. Correu electrònic: dpo@uib.es
Base jurídica de l'activitat de tractament

Consentiment de la persona interessada o del seu representant (article 6 RGPD).

Finalitats del tractament

Identificar possibles biomarcadors transcripcionals en sang perifèrica d'activitat física moderada i determinar la seva possible relació amb la presència de variants genètiques i marcadors coneguts relacionats amb l'estat metabòlic. També preten analitzar la resposta a una intervenció dietètica i d'estil de vida personalitzada, considerant factors nutrigenètics i recomanacions d'activitat física moderada.

Categories interessats

Persones reclutades per participar en aquest estudi.

Categories especials de dades

Si

Termini de supressió de les dades

Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.