Codi 069. Validaciˇ d'una App Iphone per al mesurament del ROM i de la propiocepciˇ articular

Nom de l'activitat de tractament

Validació d'una App Iphone per al mesurament del ROM i de la propiocepció articular

Parts intervinents
  • Responsable del tractament: Universitat de les Illes Balears
  • Delegada de protecció de dades: Catalina Pou
    • Contacte:  Son Lledó, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma (Illes Balears). Telèfon: 971 25 97 93. Correu electrònic: dpo@uib.es
Base jurídica de l'activitat de tractament

Consentiment de la persona interessada o del seu representant (article 6 RGPD).

Finalitats del tractament

Avaluar la fiabilitat inter i intraexaminador, així com la validesa concurrent d'una nova aplicació per a iPhone, desenvolupada per part de l'equip investigador del projecte, que permet la valoració del rang de moviment i del sentit, de posició articular en les diferents articulacions corporals en persones sanes.

Categories interessats

Personal docent i investigador de la UIB.

Categories especials de dades

Si

Termini de supressió de les dades

Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.