Codi 068. Estudi sobre PCOMS (sistema de socis per a la gestiˇ del canvi)

Nom de l'activitat de tractament

Estudi sobre PCOMS (sistema de socis per a la gestió del canvi).

Parts intervinents
  • Responsable del tractament: Universitat de les Illes Balears
  • Delegada de protecció de dades: Catalina Pou
    • Contacte:  Son Lledó, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma (Illes Balears). Telèfon: 971 25 97 93. Correu electrònic: dpo@uib.es
Base jurídica de l'activitat de tractament

Consentiment de la persona interessada o del seu representant (article 6 RGPD).

Finalitats del tractament

Anàlisi i descripció d'experiències de professionals que desenvolupen intervencions per al canvi, en l'ús del sistema de retroalimentació sistemàtica PCOMS.

Categories interessats

Personal docent i investigador, així com una professora de la Universitat de Kentucky.

Categories especials de dades

No

Termini de supressió de les dades

Les dades es conservaran durant el temps que sigui estrictament necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.